Hjælp i hverdagen

Aflastningstilbud
 • Aflastningstilbud børn
  Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du blive tilbudt hjælp til forskellige former for aflastning.
  Læs om de forskellige former for aflastning i og udenfor hjemmet
 • Aflastningstilbud unge og voksne

  Er du ung med handicap, og har behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen, har du mulighed for at søge om aflastning både i og uden for dit eget hjem.

  Afløsning

  • Skal tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat funktionsevne.
  • Gives i hjemmet, imens aflastning gives uden for hjemmet f.eks. i form af tilbud om dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.

  Aflastning

  • Skal tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat funktionsevne.
  • Kan ud fra en konkret og individuel vurdering være kortere eller længere ophold afhængigt af ønsker og behov.
  • Kan gives i hverdage, i weekender eller i længere ferieperioder.

  Aflastningstilbud

  På Socialt Resursecenter Slagelse og Autisme Center Vestsjælland er der mulighed for aflastning.

   

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • Borgerstyret Personlig Assistance

  Med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), kan du selv ansætte personer til at hjælpe dig i det daglige.

  For at bruge BPA-ordningen skal du:

  • have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som medfører et omfattende støttebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.
  • være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsgiver for hjælperne, medmindre du overfører tilskuddet til en virksomhed eller forening.
  • være over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse. Du kan derfor fortsætte med denne form for hjælp, efter at du er fyldt 67 år.

  Håndbog om BPA

  Slagelse Kommune har udarbejdet en håndbog om BPA, som du kan anvende til dine ansatte hjælpere.

   

Genoptræning
 • Genoptræning til børn

  Har dit barn har et handicap, kan han eller hun tilbydes genoptræning via en genoptræningsplan.

  Hvordan får mit barn en genoptræningsplan?

  Planen udarbejdes af sygehuset og sendes til Sundhed og Træning i Slagelse Kommune. Du bliver derefter kontaktet af Sundhed og Træning. De vil invitere dig ind til en samtale, hvor dit barns genoptræningsplan vil blive drøftet og de nærmere detaljer omkring hvornår træningen skal ligge m.m., vil blive aftalt.

  Brug for yderligere hjælp?

  Hvis du eller pædagogerne i dit barns dagtilbud eller skole herudover har behov for råd og vejledning omkring dit barns motoriske udvikling og træning, foregår dette i et samarbejde mellem Sundhed og Træning og motorikkonsulenterne i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

  Hvis du vil vide mere

  Er du i tvivl om noget, omkring dit barns ret til genoptræning eller samarbejdet mellem Sundhed og Træning og PPR, er du velkommen til at kontakte:

Hjemmevejledere
 • Støtte i dagligdagen

  Du kan søge om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til at udvikle dine færdigheder, hvis du har behov for det.

  Har du en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte i dagligdagen.

  Formålet med støtten er, at du får en tilværelse på dine egne præmisser.

  Støtten gives ud fra en vurdering af dit funktionsniveau og dine behov i henhold til Servicelovens § 85.

  Støtten ydes af kommunens hjemmevejledere.

Hjælpemidler og boligændringer
Kørestolstilgængelighed
Ledsager - ordning og kort
Transport med Flextrafik
Tolkning
 • Tolkning til døve

  Er du hørehandicappet, kan du få bevilget tolkning til sociale aktiviteter. 

  Det er Den Nationale Tolkemyndighed, som bevilger og varetager tolkning til sociale aktiviteter.

  Ansøgning

  Du kan søge om tolkning til sociale aktiviteter ved Den Nationale Tolkemyndighed.

  Der kan derudover ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Døvblinde - kontaktperson
 • Døvblinde

  Hvis du er døvblind, har du ret til at få hjælp af kontaktperson.

  Hvem er kontaktperson?

  En kontaktperson kan bidrage til, at du på trods af dit handicap kan leve dit liv så normalt som muligt. Kontaktpersonen kan for eksempel hjælpe dig, ledsage dig og være bindeled, hvis du vil:

  • orientere dig om hverdagen, læse avis, se tv mv.
  • læse breve, betale regninger
  • på indkøb, på besøg, til fritidsaktiviteter
  • kommunikere med myndigheder, postkontor, bank mv.

  Du er selv med til at finde og godkende kontaktpersonen.

  Kontaktpersonen skal have adgang til den nødvendige instruktion, supervision og kursusvirksomhed - dette sker i samarbejde med Center for Døves døvblindekonsulenter.

  Hvor søger jeg?

  Du kan søge om en kontaktperson ved at kontakte Center for Døve (CFD).
  Slagelse Kommune samarbejder med Center for Døves døvblindekonsulenter, der er et landsdækkende gratis vejledningstilbud til døve og svært tunghøre borgere.
  Du kan få nærmere information om døvblindekonsulenter hos CFD.

Siden er sidst opdateret 31. januar 2018