Talehørevanskeligheder

Kære forældre

Sprog og kommunikation er centralt for barnet i dagligdagen. Det er bindeled mellem barnet og verden. Nogle gange er sprog og kommunikation udfordret og har brug for lidt hjælp.

I er vigtige for barnets tilegnelse af sprog. Herunder finder I et link til inspirationsvideoer til sprogstimulering derhjemme

I er altid velkommen til at kontakte os for sparring og vejledning. Vi er til rådighed for børn i alderen 0-18 år og deres forældre.

 

Emner
 • Hvad arbejder vi med

  Vi arbejder blandt andet med:

  • Forståelsesproblemer
  • Udtalevanskeligheder
  • Stamme og stemmeproblemer
  • Læsp
  • Læbe-ganespalte
  • Børn med hørehandicap

  I samarbejde med dit barns netværk rådgiver vi jer i, hvordan I bedst kan støtte jeres barns sproglige udvikling.

  Hvem kan henvende sig?

  • Forældre
  • Pædagoger
  • Lærere
  • Andre relevante fagpersoner

  Hvordan kan man henvende sig?

  Dit barn kan blive henvist til os gennem det dagtilbud eller den skole, barnet går i. Du kan også kontakte talehørekonsulenterne direkte.

 • Udtalevanskeligheder

  Hvad er det

  Det forventes at et barn kan sige de fleste lyde i fireårsalderen.

  Der er tale om udtalevanskeligheder, når et barn ikke udtaler de enkelte lyde korrekt fx erstatter k-lyden med t-lyden. 

  Hvad skyldes det

  Udtalevanskeligheder kan skyldes flere ting, blandt de hyppigste er nedsat hørelse og dårlig mundmotorik. (link til hørelse) 

  Hvornår skal talepædagog kontaktes?

  Der kan tages kontakt til talehørelærer, helst i samråd med dagtilbuddet/skolen, hvis barnet har svært ved at gøre sig forståelig, eller hvis du er bekymret for dit barns udtale.

  Det vil være godt at barnets hørelse, samt mund og svælgforhold er undersøgt af en øre-, næse- og halslæge inden kontakt. Øre-, næse- og halslæge kan kontaktes uden henvisning fra egen læge. 

  Det du selv kan gøre

  • Tal langsomt og tydeligt med dit barn. Hold pauser og lad barnet komme til orde
  • Gentag korrekt de ord som barnet siger forkert. Ret ikke på barnet
  • Undlad at spørge barnet: "Kan du sige...?"
  • Hav god øjenkontakt med dit barn, når I taler sammen
  • Undgå støjkilder. Skab ro omkring Jer, når I taler sammen
 • Sprogforståelse

  Hvad er det?

  En forsinket sprogforståelse (impressive vanskeligheder) kan komme til udtryk ved at barnet reagerer anderledes end forventet på sproglige henvendelser. Barnet kan f.eks. have svært ved at forstå både børn og voksnes beskeder. Barnet kan have svært ved at lære nye ord samt huske og følge beskeder.

  Hvad skyldes det?

  Der kan være mange årsager til impressive vanskeligheder.

  Her skal nævnes -

  • Nedsat hørelse i en periode, fx væske i mellemøret
  • Generel nedsat hørelse
  • Manglende deltagelse i sociale sammenhænge, både med jævnaldrende og voksne
  • Mangelfuld opmærksomhed og koncentration i forhold til leg og samvær

  Hvornår skal talepædagog kontaktes?

  Det er relevant, helst i samarbejde med dagtilbuddet, at tage kontakt til en talehørelærer, hvis barnet har svært ved at opfatte og forstå sproget i almindelighed, anvender korte og usammenhængende sætninger eller hvis legeudviklingen er forsinket. Det forventes at et vuggestuebarn imiterer andres leg ”gør lige sådan” (parallel lege) og at børnehavebørn leger sammen med andre om noget (rollelege).

  Det du selv kan gøre

  • Snak om det I ser og oplever i hverdagen.
  • Sæt ord på de handlinger I gør sammen med barnet
  • Hav fokus på dit barns legeudvikling og understøt barnet i legen. Kan barnet imitere en leg, lege med andre, starte en leg, blive i en leg og komme ud af en leg?
  • Læs for dit barn og tal om det, I læser
 • Hørenedsættelse

  Hvad er det

  En hørenedsættelse er en nedsættelse af lyd information gennem øret til hjernen. Der kan være tale om konduktive og perceptive hørenedsættelser.

  • Konduktiv hørenedsættelse er lokaliseret i ydre øre/mellemøret.
  • Perceptiv hørenedsættelse er lokaliseret i indre øre/hørenerven.

  Hvad skyldes det

  Børns hørelse kan være nedsat af mange forskellige årsager. Den hyppigste årsag er væske i mellemøret. Mange små børn går med væske i mellemøret uden at forældrene er klar over det. Problemet opstår gerne i forbindelse med en infektion. Hørenedsættelsen er periodisk.

  En anden årsag er medfødt høretab eller døvhed.

  Ved medfødt høretab tilbydes barnet ofte en ørehænger.

  Ved døvhed tilbydes børn CI operation.

  Hvornår skal tale-høre-lærer kontaktes?

  Efter undersøgelse på høreklinikken, sendes høreundersøgelsen til tale-høre-lærerne i Slagelse Kommune, hvis forældrene giver tilladelse til det. Forældrene vil herefter blive kontaktet af én af tale-høre-lærerne.

  Det du selv kan gøre

  Ved mistanke om hørenedsættelse, kontakt ørelæge. Ørelægen kan kontaktes uden henvisning fra egen læge.

  I øvrigt

  • Hav god kontakt med dit barn når I taler sammen
  • Vær opmærksom på lysforhold
  • Minimér støjforhold - sluk for Radio og TV
 • Stammen

  Hvad er det?

  Stammen er ikke-flydende tale. Der kan høres gentagelser af ord og stavelser. Der kan være blokeringer og medbevægelser. I nogle tilfælde kan stammen være skjult. Det kan f.eks. ses ved at barnet er stille eller undgår bestemte ord. 

  Hvad skyldes det?

  Der er mange teorier om årsager til stammen, men man ved faktisk ikke hvad det skyldes. 

  Hvornår skal talehørelærer kontaktes?

  Det er normalt at børn i toårsalderen gentager ord, men hvis det fortsætter og skaber bekymring, bør talehørelærer kontaktes for vejledning. Talehørelærer bør også kontaktes, hvis barnet selv har en oplevelse af ikke at være god nok til at udtrykke sig frit på klassen, blandt kammerater og hjemme. 

  Det du selv kan gøre

  Kontakt talehørelærer.

 • Stemmen

  Hvad er det?

  En hæs stemme er en stemme der er luftfyldt, uden kraft og der kan forsvinde under talen. 

  Hvad skyldes det?

  Som oftest skyldes det fejlbrug af stemmen. F. eks ved anspændt råben.

  Der kan være andre fysiske årsager til hæshed, derfor skal der altid foretages en undersøgelse af en øre-, næse- og halslæge/stemmeklinikken. 

  Hvornår skal talehørelærer kontaktes?

  Hvis dit barn har en hæs stemme i mere end 14 dage, eller stemmen pludseligt ændres fra normal stemmebrug til at være hæs.

  Efter undersøgelse hos øre-, næse- og halslæge kan stemmeundervisning komme på tale, hvis barnet er motiveret og forældrene kan støtter op om forløbet. 

  Det du selv kan gøre

  Skab en god stemmehygiejne i hjemmet. Det betyder, at I taler sammen i et passende stemmeleje, altså ikke råber. Videre at sikre der er ro omkring jer ved samtalen. Røg kan også påvirke stemmen negativt.

 • Snøvl

  Hvad er det?

  Der findes to former for snøvl.

  Lukket snøvl:

  Dit barn vil lyde meget forkølet.  Der høres især ved at lyde som m og n ikke kommer ud gennem næsen som forventet.

  Åbent snøvl:

  Der vil i barnets tale være meget næsepust. 

  Hvad skyldes det?

  Snøvl kan skyldes f.eks.:

  • Polypper
  • Ganespalte
  • Dårlig mundmotorik 

  Hvornår skal talehørelærer kontaktes?

  Der kan tages kontakt til talehørelærer helst i samråd med dagtilbuddet/skolen, hvis barnet oplever at det er et problem eller at barnets udtale bærer præg af snøvl.

  Undervisning i forbindelse med snøvl forudsætter at barnet er motiveret og at forældre kan støtte op om forløbet. 

  Det kan du selv gøre

  Det er vigtigt at du kontakter egen læge/øre-, næse- og halslæge for at klarlægge om årsagen til snøvl.

 • Læsp

  Hvad er det?

  Læsp er en udtaleforstyrrelse af s-lyden og i nogle tilfælde af t-lyden. Der er forskellige former for læsp, alt efter hvor lyden dannes. 

  Hvad skyldes det?

  Der kan være tre hovedårsager til læsp:

  • Perifere organiske defekter. F.eks. afvigende tandstilling eller læbe-ganespalte
  • Funktionelt betinget. F.eks. dårlig mundmotorik, vane eller imitation af tale overtaget fra en søskende eller andre i de nære omgivelser
  • Vedvarende perceptiv hørenedsættelse.(link til hørenedsættelse)

  Hvornår skal talehørelærer kontaktes?

  Der kan tages kontakt til talehørelærer helst i samråd med dagtilbuddet/skolen, hvis dit barn læsper.

  Undervisning kan komme på tale ved funktionelt betinget læsp, hvis barnet oplever, at det er et problem. Undervisning forudsætter at barnet er motiveret og at forældre kan støtte op om forløbet.

  Erfaring viser, at det er fornuftigt først at undervise barnet efter tandskift til blivende tænder. 

  Det kan du selv gøre

  • Vær opmærksom på, om det er et problem for dit barn, at det læsper
  • I respekt for dit barn, er det vigtigt at du tager dit barns læsp seriøst.
  • Gentag det dit barn siger korrekt - uden læsp.
 • Læbeganespalte

  Børn født med læbe-ganespalte i vores region, bliver alle henvist til behandling i Læbe-Ganespalte Centret i Hellerup. I kan finde flere oplysninger på Læbe-Ganespalte Centrets hjemmeside.

  Nogle af børnene får behov for taleundervisning af en lokal talepædagog efter anvisning fra Læbe-Ganespalte Centret før skolestart og evt. i begyndelsen af deres skoleforløb.

Siden er sidst opdateret 28. juli 2021