Vielse

Vielse på Rådhuset, i kirken eller godkendt trossamfund find de relevante oplysninger og erklæringer

Sådan bliver I gift

Ægteskabserklæring

Vidner

Vejledning udenlandsk vielse

 

Når I vil giftes
 • Hvor lang tid før vielsen, skal I have papirerne?

  Hvis alle papirerne er i orden, har vi en sagsbehandlingstid på 10 dage.

  Er der fx nogle udenlandske papir, som skal legaliseres osv. kan vielsesdatoen først findes, når alle papirerne er godkendte af os.

 • Hvis du gifter dig med en udlænding

  Vi skal bruge original fødsels-/dåbsattest fra det pågældende land, hvor personen kommer fra, samt en civilstandsattest, fra de lande, hvor personen har boet i som voksen, det vil sige fra man var 18 år.

  Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel ved vielsen. 

  Dokumenterne skal være legaliseret, dvs. påtegnet / stemplet, som minimum i landets udenrigsministerium / justitsministerium og til sidst den danske delegation i landet, konsulat / ambassade. 

  For nogen lande kan dokumenterne legaliseres med Apostille. Se hvilke lande der er tilsluttet på Udenrigsministeriets hjemmeside "Apostillelande".

  Herefter skal dokumenterne, hvis ikke de er på engelsk, oversættes til minimum engelsk, af en autoriseret tolk / oversætter. 

  Pas samt visum med gyldigt ophold i Danmark skal fremvises.

  I skal udfylde Ægteskabserklæringen, vidneblanket og læse ”Vejledning i forbindelse med indgåelse af ægteskab om opholdstilladelse i Danmark på grundlag af ægteskab med en person, der bor i Danmark”, samt underskrive ”Erklæring efter Ægteskabslovens § 11b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring”. 

  Når dette er opfyldt og fremvist Borgerservice i din bopælskommune, kan vielsen planlægges.

 • Er en prøvelsesattest det samme som en ægteskabserklæring?

  Nej det er det ikke.

  Når I har udfyldt og indsendt en ægteskabserklæring, behandler vi den. Ud fra den, laver vi en prøvelsesattest, som vi sender Jer via digital post.

 • Kan vi blive gift i en anden kommune af en fra Slagelse Kommune?

  Ja. Det kræver blot, at den kommune du ønsker vielsen skal foretages i, giver tilladelse til at andre kommuner må foretage vielser der. 

  Kontakt borgerservice i Slagelse Kommune.

   

 • Kan vi blive gift i Slagelse Kommune af en fra en anden kommune?

  Byrådet i Slagelse Kommune har godkendt at alle landets borgerlige vielsesmyndigheder må foretage vielser i Slagelse Kommune.

  Dog skal den pgl. borgerlige vielsesmyndighed altid orientere Slagelse Kommunes Borgerservice om, at der foretages en vielse i Slagelse Kommune samt hvor og hvornår vielsen finder sted.

 • Hvordan bliver vi gift på rådhuset?

  En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

  Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

  Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

  En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

  I Slagelse Kommune foretages borgerlig vielser på:

  Slagelse Rådhus: Mandag, torsdag, fredag og 1., 3., og 5. lørdag i måneden.
  Korsør Rådhus: Tirsdag og 2. lørdag i måneden.
  Skælskør Rådhus: Onsdag og 4. lørdag i måneden.

  Vielser mandag - fredag finder sted i kommunens normale åbningstid, og lørdage kl. 10.

  Normalt skal I selv have vidner med. Har I ikke mulighed for det, kan Slagelse Kommune stille vidner til rådighed, dog ikke lørdage og ved vielser uden for rådhusene.

  Vielser uden for rådhusene aftales med Borgerservicecenter Slagelse.

  Borgerlige vielser foretages aldrig på søn- og helligdage. Derudover foretages der ikke vielser på lørdage, som ligger op af helligdage og administrationens lukkedage.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

  Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

  I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Når I også vil skifte navn

  Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

  I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

  De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

  På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift.

  På siden 'Navneændring' kan I læse om navnereglerne og søge om navneændring på bryllupsdagen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Særlige krav til dokumentation

  I skal udfylde og sende en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om du og din partner opfylder betingelserne for at blive gift. Kontakt kommunen og evt. også den religiøse menighed, du tilhører, i god tid.

  I skal søge digitalt. Den af jer, der logger på selvbetjeningsløsningen først, skal oplyse den anden parts e-mailadresse. Herefter kommer der besked. I skal bruge jeres NemID som underskrift.

  Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Ud over ægteskabserklæringen kan det blive nødvendigt at vedlægge særlig dokumentation, fx dåbsattest, skilsmissebevilling eller skifteretsattest. Kravene til dokumentationen afhænger bl.a. af, om I er danske statsborgere, og hvor og hvornår I er født.

  Hvis du er dansk statsborger

  Er I fraskilte, behøver I ikke vedlægge skilsmissebevilling eller -dom, da det er registreret i CPR. Bemærk, at skilsmissedomme normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af en ankefrist.

  Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet.

  Du skal vedlægge dokumentation, hvis dit tidligere ægteskab blev opløst ved en udenlandsk skilsmisse eller død.

  På ægteskabserklæringen kan I se, hvilken dokumentation, der evt. også skal bruges.

  Udlændinge, der har fået dansk statsborgerskab, skal vedlægge dansk pas eller indfødsretsbevis. Er I født eller døbt i udlandet, skal I vedlægge pas.

  Kommunen sikrer sig, at de udenlandske dokumenter er ægte.

  Hvis du gifter dig med en udlænding

  Hvis den ene af jer er udlænding, skal I muligvis udfylde og aflevere en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring i udlændingeloven.

  Det gælder, hvis én af jer:

  • ikke har dansk indfødsret
  • ikke har statsborgerskab i et nordisk land
  • ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 6-9f eller 9i-9n.
  Hvis du er udenlandsk statsborger

  Udenlandske statsborgere skal vedlægge pas og bevis for lovligt ophold i form af arbejds- og opholdstilladelse, EU-opholdsbevis, visum eller indrejsestempel. Er I født i Danmark, skal I desuden vedlægge dåbs- eller navneattest.

  Udenlandske skilsmissedokumenter og dødsattester skal godkendes af kommunen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan bliver vi gift i folkekirken?

  Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

  I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

  I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

  Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

  En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan bliver vi gift i udlandet?

  Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark. Kun i helt særlige tilfælde er det muligt at blive gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet.

  Det er Udenrigsministeren, som fastsætter reglerne om adgang for diplomatiske og konsulære tjenestemænd til at foretage vielser i udlandet. Hvis I ønsker at blive gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I kontakte Udenrigsministeriet.

  Hvis I bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

  Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

  Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

  Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land.
  Hvis myndighederne i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få jeres bopælskommune til at udstede en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lovgivning.

  Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan Kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

  Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

  Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Ankestyrelsens hjemmeside.

  Den nødvendige dokumentation, som skal afleveres sammen med ægteskabserklæringen, kan du læse om i afsnittet "hvis du gifter dig med en udlænding"
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Kan jeg gifte mig, hvis jeg har været gift før?

  Hvis du tidligere er blevet skilt ved dom, må du som regel vente med at gifte dig igen til ankefristen er udløbet.

  En udenlandsk skilsmisse skal have en retskraftpåtegning. Den dokumenterer, at afgørelsen er endelig, og dermed ikke er anket eller kan ankes, inden ankefristen udløber.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan får vi anerkendt en udenlandsk vielse?

  I skal kontakte kommunen, hvis I skal have anerkendt jeres udenlandske vielse i Danmark. Vielsen skal opfylde visse betingelser for at blive anerkendt. Bl.a. at den ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper, som fx at begge parter skal have været til stede ved vielsen. På Ankestyrelsens hjemmeside kan I læse mere om, hvordan en udenlandsk vielse kan anerkendes i Danmark.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Kan jeg gifte mig, hvis jeg er asylansøger?

  Asylansøgere kan som udgangspunkt ikke blive gift i Danmark. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation. Du kan få yderligere information om dispensation hos kommunens borgerservice.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Kan jeg gifte mig, hvis jeg er under værgemål?

  Er du under værgemål, kan du ikke gifte dig uden din værges samtykke. Du kan klage til kommunen, hvis din værge ikke vil give dig lov til at blive gift.

  Du kan ikke gifte dig, hvis du er under 18 år.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Navneændring
 • Hvordan bestiller jeg en navneattest?
  Navneattester bestilles ikke hos kommunen.
  Du kan læse mere om navne og navneattester på borger.dk (nyt vindue).
 • Navneændring på bryllupsdagen

  I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Navneændring på bryllupsdagen".

  Ansøgningen om navneændring på bryllupsdagen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både den digitale selvbetjeningsløsning "Navneændring på bryllupsdagen" og udfylde  ægteskabserklæringen.

  I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

  I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Når jeg har sat kryds i at jeg ønsker navneændring ved vielsen, skal jeg så gøre mere?

  Ja, du skal søge om navneændring på bryllupsdagen på borger.dk (nyt vindue)

Registreret partnerskab
 • Par af samme køn kan ikke længere indgå registreret partnerskab

  Fra den 15. juni 2012 er ægteskabsloven ændret sådan, at par af samme køn på samme måde som par af forskelligt køn kan indgå ægteskab i Danmark.

  Samtidig er lov om registreret partnerskab ophævet, og dette medfører, at det fra den 15. juni 2012 ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab i Danmark. Loven finder dog fortsat anvendelse på registrerede partnerskaber, der er indgået før denne dato.

  Lovændringerne medfører bl.a. at vielsen uanset parternes køn kan foregå enten på rådhuset eller i folkekirken.

 • Hvordan arver vi hinanden?

  Registrerede partnere har arveret efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. Den længstlevende kan derfor bl.a. sidde i uskiftet bo efter de samme regler, som gælder for ægtefæller.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

  Et registreret partnerskab kan omdannes til et ægteskab, hvis to betingelser er opfyldt:

  • Partnerskabet er indgået i Danmark
  • Parterne er enige om, at partnerskabet skal omdannes.

  Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I udfylde en særlig blanket og sende den til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

  Er de to betingelser opfyldt, udsteder kommunen en vielsesattest til jer med den oprindelige registreringsdato som vielsesdato. Hvis partnerskabet er registreret i CPR, ændrer kommunen samtidig registreringen sådan, at partnerskabet ændres til et ægteskab.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar