Retssikkerhed for borgere med demens

Oplysninger om retssikkerhed og værgemål for borgere med demens

Samtykke

Som hovedregel skal alle borgere give samtykke for, at kommunen kan yde hjælp. Et samtykke er en udtrykkelig eller stiltiende tilkendegivelse om, at en handling godt må foretages. Et gyldigt samtykke kan gives i form af

  • Et udtrykkeligt samtykke
    Personen giver klart udtryk for, at handlingen må foretages.

  • Et stiltiende samtykke
    Personen signalerer og opfører sig på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, at der foreligger et samtykke. Et samtykke omfatter aldrig passivitet.

Fuldmagt

Hvis en borger uden al tvivl er i stand til at vurdere og samtykke, men borgeren ikke er i stand til i enkeltheder og ved egen hjælp at tilrettelægge og udføre en ønsket handling, så kan pågældende udstede en gyldig fuldmagt. 

Fuldmagten giver en anden person ret til at handle på pågældendes vegne i enkelte eller flere situationer. Omfanget af fuldmagten skal blot være præcist beskrevet. 

Såfremt en borger ønsker at give fuldmagtshaver ret til at handle i alle forhold, er der tale om en generalfuldmagt. 

Fuldmagt i enkelte sager, såvel som en generalfuldmagt, gælder dog kun så længe, at den, der har udstedt fuldmagten, fortsat er i stand til at vurdere fuldmagtens indhold, og hvem der skal være fuldmagtshaver.

Værgemål

Hos borgere med betydelig nedsat mental og/eller psykisk funktionsevne skal kommunen påse, at der er pårørende eller andre, som kan inddrages i varetagelsen af disse borgeres interesser.

I sådanne tilfælde skal kommunen også altid vurdere, om der er behov for at bede Familieretshuset om at beskikke en værge.

Betingelserne for at få en værge er, at 

  • der skal være tale om sindssygdom eller svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller svækket helbred. Personen skal på grund af den varige lidelse være ude af stand til at tage vare på sig selv.
     
  • der skal være et aktuelt behov for en værge.

Hvis personen ejer omsættelige værdier og formue over 75.000 kr., skal der altid søges om en værge, når borgeren ikke selv kan overskue at administrere værdierne.

Det er Familieretshuset, der er myndighed på området, og derfor også her du skal søge, hvis du ønsker at søge om værgemål.

Hvis Familieretshuset vurderer, at begrundelsen for værgemål efter ansøgningen er til stede, beskikkes der en værge. Situationen og behovet vil altid afgøre værgemålets omfang.

Omsorgspligt

Kommunen har som social myndighed pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt.

Såfremt kommunens hjælpere ikke kan opnå en borgers samtykke i situationer, hvor det er absolut påkrævet og det vurderes, at borgeren er til fare for sig selv eller andre, så må kommunens plejepersonale gribe ind for at modvirke, at personen gør skade på sig selv eller andre. 

Siden er sidst opdateret 11. april 2019