Pasning af døende

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem.

Spørgsmål og svar
 • Hvem har ret til at holde orlov for at passe en døende?

  Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

  En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du søger om plejevederlag.

 • Hvor meget får jeg i plejevederlag?

  Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom, men beløbet kan ikke overstige din hidtidige indtægt.

  Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et basisbeløb på 14.684 kr. om måneden ved fuld tid (2015). Plejevederlaget er skattepligtigt. Et plejevederlag kan udbetales, uanset om du mister en arbejdsindtægt, eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist, studerende eller lignende. Får du folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse, mens du passer din pårørende i dennes hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

 • Får jeg stadig plejevederlag, hvis den døende er midlertidigt indlagt?

  Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse. Det kan f.eks. være for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

 • Kan jeg få betalt sygeplejeartikler, når jeg bliver passet af en pårørende?

  Hvis du som døende vælger at blive passet i dit hjem, skal du ikke påføres udgifter, som du ikke ville have haft, hvis du var indlagt på et sygehus. Du kan derfor få betalt sygeplejeartikler.

  Forudsætningen for at få betalt sygeplejeartiklerne er, at du har en terminalerklæring. Den udstedes af din egen læge, sygehuset eller et hospice.

  Sygeplejeartikler bevilges efter Lov om social service §122.

   

Siden er sidst opdateret 6. oktober 2015