Refusion af sygedagpenge

Når en medarbejder bliver syg - information til arbejdsgivere

NemRefusion - anmeld fravær og søg refusion

Når din medarbejder bliver syg, har du pligt til at anmelde sygefraværet til kommunen via NemRefusion.

Her kan du læse mere om reglerne for anmeldelse af fravær og udbetaling refusion. 

Spørgsmål og svar
 • Hvornår har arbejdsgiver pligt til at udbetale sygedagpenge til en medarbejder?

   Du skal udbetale sygedagpenge til din medarbejder, når

  • medarbejderen på første sygedag har været ansat hos dig i 8 uger, og i de 8 uger har arbejdet mindst 74 timer, og
  • når medarbejderen har været ansat hos dig i flere perioder indenfor de sidste 8 uger, og i ansættelsesperioderne tilsammen har arbejdet mindst 74 timer.

  Ved opgørelsen af 8-ugers-perioden indgår også perioder, hvor medarbejderen har:

  • været syg
  • holdt barsel
  • holdt ferie eller fridage for egen regning
  • været omfattet af arbejdskonflikt
  • deltaget i kursus efter aftale.
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til en medarbejder?

  Du skal udbetale sygedagpenge til din medarbejder i de første 30 dage af sygefraværet. Dette kaldes arbejdsgiverperioden.

  Ved fortsat sygdom udover arbejdsgiverperioden, kan medarbejderen anmode om sygedagpenge fra kommunen.

  Hvis du udbetaler sygedagpenge eller løn efter arbejdsgiverperioden, kan du få refusion fra kommunen, svarende til de sygedagpenge, som medarbejderen ellers ville have været berettiget til. 

  Hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden, skal du som hovedregel kun udbetale sygedagpenge til medarbejderen frem til og med sidste ansættelsesdag.

  Der er ingen arbejdsgiverperiode, hvis

   • din medarbejder er nyansat (ansat under 8 uger på første sygedag)
   • din medarbejder er ansat i fleksjob
   • der foreligger en godkendt § 56-aftale
 • Hvornår skal arbejdsgiver anmelde en medarbejders fravær i NemRefusion?

  Fristen for anmeldelse af sygefravær afhænger af, om du har pligt til at udbetale sygedagpenge til medarbejderen eller ej. Se under punktet ” Hvornår har arbejdsgiver pligt til at udbetale sygedagpenge til en medarbejder?”.

  Når du skal udbetale sygedagpenge til din medarbejder, skal du anmelde sygefraværet til medarbejderens opholdskommune senest 5 uger fra første sygedag.
  Dette gælder dog ikke, når medarbejderen raskmeldes igen indenfor arbejdsgiverperioden. Sygeperioder under 30 dage skal anmeldes til kommunen indenfor 3 måneder fra første sygedag.

  Hvis du ikke er forpligtet til at udbetale sygedagpenge til din medarbejder, skal du anmelde sygefraværet til kommunen senest 14 dage efter første sygedag.

  Du kan få råd og vejledning hos NemRefusion på telefon 44 60 72 13, hvis du er i  tvivl om, hvordan du skal indberette anmeldelsen.

 • Hvad sker der når arbejdsgiver har anmeldt et fravær i NemRefusion?

  Når fraværet er anmeldt, modtager din medarbejder et underretningsbrev via NemRefusion. Her kan medarbejderen se de oplysninger du har indberettet vedrørende fraværet, herunder løn og arbejdstid.

  I visse situationer vil medarbejderen blive bedt om at komme med supplerende oplysninger. Det sker typisk, når medarbejderen er nyansat, og der kræves yderligere oplysninger for at kunne vurdere om medarbejderen har ret til sygedagpenge. Eller ved uafsluttet sygefravær, hvor medarbejderen skal afgive oplysninger om sygdommen og forventet varighed af denne.

  Medarbejderen har også mulighed for at gøre indsigelse, hvis han/hun ikke er enig i de oplysninger, du har indberettet i NemRefusion.

  Du kan få råd og vejledning hos NemRefusion på telefon 44 60 72 13, hvis du er i  tvivl om, hvordan du skal indberette din anmeldelse.

 • Hvordan søger arbejdsgiver om sygedagpengerefusion?

  Du skal anmode om sygedagpengerefusion i NemRefusion.

  Din anmodning om refusion kan sendes løbende, men for minimum en måned ad gangen.

  Er sygefraværet anmeldt rettidigt, kan du få udbetalt refusion i op til 3 måneder tilbage fra den dato kommunen har modtaget din refusionsanmodning.

  Er sygefraværet ikke anmeldt rettidigt, kan du tidligst få refusion fra og med den dato, hvor kommunen har modtaget din anmeldelse.

  Når du anmoder om refusion, modtager din medarbejder et underretningsbrev fra NemRefusion. Medarbejderen orienteres om de oplysninger du har indberettet ved anmodningen om refusion.

  Hvis medarbejderen ikke er enig i oplysningerne, skal han/hun gøre kommunen opmærksom på dette indenfor en 8 dages frist.

  Du kan få råd og vejledning hos NemRefusion på telefon 44 60 72 13, hvis du er i  tvivl om, hvordan du skal indberette din refusionsanmodning.

 • Hvor meget kan arbejdsgiver få udbetalt i sygedagpengerefusion?

  Du har ret til at refusion svarende til de sygedagpenge, som din medarbejder ellers ville have ret til fra kommunen.

  Sygedagpenge beregnes ud fra medarbejderens ugentlige arbejdstid og gennemsnitlige løn i de seneste 3 måneder forud for 1. sygedag. Udbetalingen kan dog ikke overstige satsen for dagpengemaksimum pr. time (120,68 kr. i 2022).

 • Kan min medarbejder genoptage arbejdet delvist efter en sygeperiode?

  Din medarbejder har stadig ret til sygedagpenge, selv om arbejdet genoptages delvist. Han/hun kan også være delvis raskmeldt fra første sygedag.
  En delvis raskmelding skal dog altid være aftalt på forhånd.

  Sygefravær opstået i løbet af en normal arbejdsdag betragtes ikke som en delvis raskmelding, med mindre fraværet er omfattet af en § 56-aftale.

  Medarbejderen skal være sygemeldt i mindst 4 timer om ugen, ellers betragtes han/hun som fuldt raskmeldt.

 • Kan min medarbejder holde ferie under sygefraværet?

  Man kan som udgangspunkt ikke holde ferie, når man er sygemeldt.

  Hvis en medarbejder sygemeldes inden påbegyndelsen af planlagt ferie, er der efter ferieloven mulighed for at få udsat ferien.

  Hvis ferien ikke udsættes, stopper retten til sygedagpenge i ferieperioden.

  Afholdelse af ferie under en sygemelding skal altid godkendes af kommunens Jobcenter.

  Der er ingen ny arbejdsgiverperiode ved fortsat sygdom efter ferien.

  Sygdom opstået under en ferie giver ikke ret til sygedagpenge. Ved fortsat sygdom efter ferien betragtes første dag efter ferien som første sygedag.

 • Kan arbejdsgiver tegne en forsikring for arbejdsgiverperioden?

  Private arbejdsgivere kan tegne en forsikring, der giver ret til dagpengerefusion fra 2. sygedag.

  Private arbejdsgivere kan få refusion svarende til de sygedagpenge, som  medarbejderen ellers ville være berettiget til fra kommunen.

  Forsikringen dækker de medarbejdere, som arbejdsgiver har udbetalingsforpligtelse overfor. Det vil sige medarbejdere, som har været beskæftiget uafbrudt, eller i flere perioder, i de sidste 8 uger før sygefraværet, og i denne periode har arbejdet mindst 74 timer.

  Forsikringens præmie beregnes på grundlag af virksomhedens samlede lønudgift. I 2020 er præmiesatsen 0,79%.

  Forsikringsordningen administreres i Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om forsikringen og Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger hos virk.dk. Hvis din virksomhed ikke har et CVR nummer kan du læse mere på borger.dk: 

 • Hvad gør jeg hvis min medarbejder ofte har fravær på grund af en langvarig eller kronisk lidelse?

  Du og din medarbejder har mulighed for indgå en § 56 aftale med kommunen, hvis din medarbejder har øget fraværsrisiko på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet skønnes at medføre mindst 10 sygedage på et kalenderår.

  Aftalen betyder, at du som arbejdsgiver fritages for at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden.

  Du kan således få refusion fra første sygedag, hvis du udbetaler løn eller dagpenge i arbejdsgiverperioden til en medarbejder, der har en godkendt aftale. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiver.

  Det er kommunens Jobcenter der godkender aftalen.

 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Hvornår kan arbejdsgiver forvente at få udbetalt refusion for sygefravær?

  Arbejdsgiver kan forvente, at vi har behandlet ansøgningen om refusion senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil arbejdsgiver høre nærmere fra os.

Siden er sidst opdateret 7. juni 2022