Byfornyelse

Handler om renovering, istandsættelse og ombygning af nedslidte boliger og deres omgivelser

Byfornyelse, hører under Ministeriet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et redskab for kommunerne til at gennemføre en målrettet by- og boligpolitisk indsats.

Der findes flere former for byfornyelse.

  • Områdefornyelse
  • Bygningsfornyelse
  • Fælles friarealforbedring

Du kan læse meget mere om byfornyelse på ministeriets hjemmeside.

Områdefornyelse

Områdefornyelse er en støtteordning, som giver kommunerne mulighed for en samlet fornyelsesindsats i problemramte byområder.

Områdefornyelsens fokus er således rettet mod at sætte en positiv udvikling i gang ved at inddrage sociale, kulturelle, trafikale og miljømæssige aspekter, som kan være med til at forbedre nærområdernes kvaliteter.

Byfornyelsesstøtte til områdefornyelse sker ved ansøgning til kommunen til et konkret projekt.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse er en støtteordning for boliger opført før 1960, som er væsentligt nedslidte. Formålet er at værne om den historiske bygningsmasse ved at yde støtte til istandsættelse af ældre huse på en måde, der enten sikrer eller øger husets bevaringsværdi.

Støtteformen afhænger af, om der er tale om private udlejningsboliger eller om ejer- og andelsboliger.

Private udlejningsboliger

Støtteordning for boliger med installationsmangler eller som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt. Støtten gives til vedligeholdelse og forbedring af bygningen samt til udbedring af kondemnable/sundheds- og brandfarlige forhold.

Støtten gives som et kontant tilskud i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, mens støtte til forbedringsudgifter gives som en indfasningsstøtte (tilskud til nedsættelse af huslejen over en periode).

Støtte gives på baggrund af konkrete ansøgninger.

Ejer- og andelsboliger

Støtteordning for boliger med installationsmangler, eller som er opført før 1960 og er væsentligt nedslidt. Støtten gives til ydre bygningsændringer (klimaskærmen) samt til udbedring af kondemnable forhold.

Støtten gives som et kontant tilskud, der for bevaringsværdige bygninger maks. må udgøre 3/4 af udgifterne til renovering og for andre boliger maks. må udgøre 1/2 af udgifterne.

Fælles friarealforbedring

Der kan opnås støtte til tilvejebringelse af fælles friarealer for flere ejendomme. Projekter kan indeholde etablering af fælles lokaler i friarealet samt nedrivning/renovering af eksisterende baghuse og lignende.

Støtte til forbedring af friarealer kan kun ske i forbindelse med bygningsfornyelse. Støtte gives på baggrund af konkrete ansøgninger.

Friarealforbedring i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune er i gang med en friarealforbedring i Klingebergkarréen i Slagelse. Her nedrives et baghus og i stedet etableres der et fælles gårdareal for karréens beboere. Projektet forventes afsluttet i 2016.

Byfornyelse og nedrivning i landdistrikterne

Regeringen har afsat 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger for 2014 og 2015. Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle til de kommuner, der har søgt om andel i midlerne.

Puljen skal skabe forskønnelse og oprydning i de mindre landsbyer og i landdistrikterne.

Puljemidlerne kan anvendes til:

  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning
  • Istandsættelse af nedslidte boliger
  • Nedrivning af nedslidte boliger 
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger 
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Landsbyfornyelsespuljen i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune har støttet 10 istandsættelses- og nedrivningsprojekter på Agersø og Omø med midler fra Landsbyfornyelsespuljen.

Derudover har Slagelse Kommune gennemført 8 nedrivninger af kommunens faldefærdige bygninger med midler fra Landsbyfornyelsespuljen.