Biogasanlæg ved Vemmeløsevej Dalmose

Igangværende miljøvurdering. 

Miljørapporten med tilhørende bilag samt udkast til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og udkast til § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven er i høring samtidig med Forslag til lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017.  

Høringsperioden forløber fra den 29. oktober 2021 til den 24. december 2021.  

Indsigelser eller kommentarer skal være Slagelse Kommune i hænde senest den 24. december 2021. 

Hashøj Biogas ApS, ønsker at modernisere og udbygge biogasanlægget ved Vemmeløsevej samt at etablere et opgraderingsanlæg, der gør det muligt at levere naturgas til det danske gasdistributionsnet. Der skal i den forbindelse etableres en ca. 12 km lang gasledning fra biogasanlægget til Skælskør. Udvidelsen af biogasanlægget er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).

Slagelse Kommune er VVM myndighed. Da indholdet af miljørapporten i forhold til miljøvurderingen af planlægningen i stor grad er sammenfaldende med kravene til miljøkonsekvensvurderingen af selve anlægget, er der udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport, der dels udgør en miljøvurdering af planlægningen og dels en miljøkonsekvensvurdering af selve anlægget.

Siden er sidst opdateret 18. november 2021