Boligorganisationer - Tilsyn

Slagelse Kommune fører tilsyn med, at boligorganisationerne drives økonomisk forsvarligt og med respekt for beboerdemokratiet.

Formålet med det kommunale tilsyn er at påse, at driften af boligselskaberne er i overensstemmelse med almenboligloven, almenlejeloven samt selskabets egne vedtægter.

Det vil sige, at kommunen blandt andet skal påse, at boligselskabet drives økonomisk forsvarligt.

Tilsynet påser at følgende overholder lovgivningen:

  • Almindelig intern forvaltning
  • Regnskab, revisionsrapport og bestyrelsens årsberetning
  • Den generelle lejefastsættelse og lejefordeling
  • Vedtægtsændringer

Tilsynet godkender:

  • Sammenlægning af afdelinger og boligorganisationer
  • Huslejestigninger i forbindelse med forbedringsarbejder
  • Generel vedligeholdelsesstandard, herunder vedligeholdelsesplaner
  • Helhedsplaner
  • Køb, salg, væsentlig forandring samt pantsætning

Tilsynet behandler ikke klager over indbyrdes konflikter mellem lejer og boligorganisation. Dette afgøres af Beboerklagenævnet eller af Boligretten.

Tilrettelæggelse af Tilsynet

Kommunen er forpligtet til at udøve tilsynet til det årlige dialogmøde med boligselskaberne. På dette møde sker der et opsøgende tilsyn, idet der foretages en kritisk gennemgang af deres regnskaber, opfølgning på udviklingen i deres forretning samt opfølgning på emner fra sidste års møde.

Tilsynet foregår ligeledes som et afventende tilsyn, forstået på den måde, at Tilsynet efterser lovligheden i dispositionerne, hensigtsmæssigheden samt den økonomiske forsvarlighed, når boligorganisationen indsender ansøgninger om f.eks. lånoptagelse, huslejestigninger eller helhedsplaner.

Herudover undersøger Tilsynet forhold, når vi bliver opmærksom på problemstillinger eller når der kommer en henvendelse, f.eks. ved en klage eller avisartikel.

Siden er sidst opdateret 1. september 2016