Vareudstillinger

Du må uden særlig tilladelse udstille varer i umiddelbar tilknytning til din egen facade, hvis det ikke er til gene for gående og kørende.

Hvis det er muligt at udstille varer i en gågade, må de maks. gå 1,5 meter ud fra facaden, og der skal være en redningsvej på minimum 3 meter af hensyn til udrykningskøretøjer mm.

Udstillingsarealerne ud for den enkelte forretning/virksomhed må kun bruges af den erhvervsdrivende i den pågældende forretning/virksomhed.

Tilgængelighed

Der er skærpet fokus på tilgængeligheden for kørestols- og rollatorbrugere, blinde og svagtseende.

  • Som hovedregel gælder, at der skal friholdes et areal i en bredde af minimum 1,5 meter på gågadearealer, fortove mv.
  • Arealer ud for porte, opgange og brandstandere skal holdes frie
  • Ledelinjer, der er anlagt for blinde og svagtseende, må ikke tildækkes

I takt med at gader renoveres, tages der i belægningsvalget hensyn til mennesker med nedsat funktion - dvs. brugere af kørestole, rollatorer og barnevogne m.fl. I Rosengade og Nygade i Slagelse er der fx udlagt bordursten for, at belægningen skal være behagelig at køre og gå på. Disse linjer af bordursten skal friholdes.

I retningslinjerne er der ikke taget stilling til opdeling af udstillingsarealer langs facader af ejendomme med erhvervsdrivende i flere etager. Dette forhold forventes ordnet indbyrdes mellem de erhvervsdrivende. Uenigheder herom afgøres af ejendommens ejer.

Specielt for Korsør

  • I Algade skal der være 1,5 m gangareal fri for udstillingsvarer. Det samme gælder på Halsskovvej
  • I Nygade må stativer og varer ikke komme ud i ganglinjerne. Kørestole og barnevogne skal uhindret kunne passere

Specielt for Skælskør

  • I Algade skal der være en udstillingsfri zone langs facaderne, da de fungerer som ledelinjer til svagtseende og blinde

Faste genstande

  • Du må ikke sætte faste genstande op uden tilladelse fra Center for Miljø, Plan og Teknik. Der gives kun undtagelsesvis tilladelse hertil
  • Du betales ikke afgift for at benytte af udstillingsarealerne
  • Du må ikke anbringe varer eller andet på udstillingsarealerne i perioder med snevejr
Siden er sidst opdateret 6. juli 2018