Boringer og brønde

Boringer kræver som udgangspunkt tilladelse fra kommunen. Sløjfning af boring eller brønd skal anmeldes.

Boringer er opdelt i kategori A og kategori B.

 • Boringer i kategori A kræver tilladelse fra kommunen
 • Boringer i kategori B skal typisk blot anmeldes
 • Sløjfning af boring eller brønd skal anmeldes

Etablering og sløjfning af boringer og brønde skal udføres af faguddannede folk. Se liste over firmaer med A-bevis på GEUS' hjemmeside.

Boringer og sløjfninger
 • A-boringer

  Kategori A-boringer omfatter som udgangspunkt alle permanente boringer, udbygget med filterrør eller forerør.

  • Kræver tilladelse hos kommunen

  Omfattes som A-boring

  1. Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i vandforsyningsloven samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv.
  2. Boringer til permanent grundvandssænkning
  3. Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i vandforsyningsloven
  4. Permanente pejleboringer
  5. Permanente moniteringsboringer
  6. Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør
  7. Miljøtekniske afværgeboringer
  8. Boringer til tilledning af vand til undergrunden
  9. Andre boringer hvor der efterlades filter- eller forerør

  Fremgangsmåde ved A-boring

  • Inden borearbejdet må starte, skal entreprenøren sikre sig, at der er givet en tilladelse til boringerne
  • Sagsbehandlingstid for ansøgning til A-boringer er normalt fra 2-8 uger, regnet fra det tidspunkt kommunen har alle nødvendige oplysninger. Herudover kommer en klagefrist på fire uger
  • Senest ti dage før borearbejdet begynder, skal entreprenøren orientere Slagelse Kommune om det præcise tidspunkt

  Sådan søger du tilladelse

  Du søger tilladelse til kategori A-boringer ved at sende en e-mail til:

 • B-boringer

  Kategori B-boringer omfatter midlertidige boringer med en levetid på mindre end to år og boringer uden filterrør og/eller forerør.

  • Skal typisk blot anmeldes

  Omfattes som B-boring

  1. Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i vandforsyningsloven
  2. Korte miljøtekniske boringer som ikke filtersættes eller kun filtersættes midlertidigt
  3. Geotekniske boringer
  4. Råstofboringer
  5. Andre boringer, hvor der ikke efterlades filterrør eller forerør

  Fremgangsmåde ved B-boring

  • Inden borearbejdet må starte, skal entreprenøren sikre sig, at der er givet en tilladelse til boringerne
  • Borearbejdet kan begynde 14 dage efter, at Slagelse Kommune har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser
  • Entreprenøren skal give kommunen besked om det præcise tidspunkt for, hvornår arbejdet begynder, så vi får mulighed for at føre boretilsyn. Kommunen skal ikke orienteres om geotekniske boringer

  Sådan anmelder du

  Du anmelder kategori B-boringer ved at sende en e-mail til:

 • Hvilke boringer skal ikke anmeldes?
  • Geotekniske boringer og råstofboringer må udføres uden at være anmeldt til kommunen
  • Korte boringer udført med håndboreudstyr er normalt ikke omfattet af bekendtgørelsen. De må derfor typisk udføres uden at underrette kommunen
 • Sløjfning af boring eller brønd

  Sløjfning af boringer og brønde skal udføres af faguddannede folk.

  • Sløjfning skal anmeldes til kommunen og GEUS

  Fremgangsmåde ved sløjfning

  1. Du skal anmelde sløjfning af boringer og brønde til Slagelse Kommune, senest 14 dage inden sløjfningen udføres.

   Du anmelder en sløjfning ved at skrive til os på e-mail:

  2. Efter du har anmeldt sløjfningen til Slagelse Kommune, skal du indberette selve sløjfningen til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland):

  Brønd uden DGU-nummer

  Har du sløjfet en brønd uden DGU-nummer, kan du ikke bruge skemaet digitalt. I stedet kan du udskrive skemaet, udfylde det manuelt og sende det til Slagelse Kommune som brevpost.

  • Se adresse i den grå boks Kontakt
 • Boringbekendtgørelsen - krav til boringer

  Boringer skal tilrettelægges og udføres, så der ikke er risiko for, at grundvand forurenes.

Siden er sidst opdateret 4. februar 2020