Grundvandsbeskyttelse

I Slagelse Kommune gør vi en stor indsats for at beskytte vores grundvand

Lerlag i jorden beskytter vores grundvand, men i nogle områder er disse lerlag tynde. Det gør grundvandet særligt sårbart overfor forurening og kræver ekstra beskyttelse. Slagelse Kommune gør en særlig indsats for at beskytte disse områder. 

Planer for at beskytte grundvandet

Slagelse Kommune laver to planer for, hvordan vi i de kommende år beskytter grundvandet mod forurening.

Kort over indsatsområder og BNBO

På kortet kan du se de områder, vi laver indsatsplaner for. Kortet viser desuden, hvor der er BNBO.  

Beskyttelse af drikkevandsboringer (BNBO)

Vi beskytter områder tæt på drikkevandsboringer. Det kaldes BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Disse områder beskytter drikkevandsboringer, der leverer vand til almene vandværker.

Der findes 103 drikkevandsboringer med BNBO i Slagelse Kommune. Det samlede areal af BNBO er 300 hektar. De 103 BNBO'er bliver udpeget af Staten.

 • Du kan se, hvor der er BNBO på kortet øverst.

Hvorfor beskyttelsesområder (BNBO)?

Uheld og spild af forurenende stoffer nær en drikkevandsboring kan betyde, at boringen bliver forurenet, og at vandværket derfor må opgive at indvinde vand det sted.

Områder omkring boringer kan være ekstra sårbare overfor forurening. Ved at lave beskyttelsesområder omkring boringerne, nedsættes risikoen for, at vandets forurenes.

Forklaring: Når der pumpes vand op af jorden, bliver der skabt sug i undergrunden. Det kan medføre, at vandet transporteres hurtigere gennem jordlagene ned til grundvandet.

Det betyder en risiko for, at forurenende stoffer i boringens nærområde finder vej til boringen. Derfor skal områderne omkring boringerne beskyttes.

Stop for brug af pesticider i BNBO

Slagelse Kommune vil i de kommende år sikre, at der ikke anvendes pesticider i beskyttelsesområderne (BNBO). Dog ikke i de BNBO hvor man kan afvise en risiko.

Baggrund: Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2019 aftale om at mindske risikoen for udvaskning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. 

Prioriterede indsatsområder

For at beskytte grundvandet yderligere har Slagelse Kommune i Slagelse-drikkevandsområdet udpeget ca. 100 ha uden for BNBO. Disse områder kaldes ”prioriterede indsatsområder”.

Områderne udgør ca. 3 % af indsatsområderne – de dele, der har størst betydning for vandværkerne. Det er i disse områder, at vandet er kortest tid undervejs fra jordoverflade til vandværksboring.

I 2022 har Slagelse Kommune udpeget yderligere prioriterede indsatsområder på Agersø (26 ha) og Omø (30-45 ha).

I de prioriterede indsatsområder ønsker Slagelse Kommune at begrænse dyrkning og brug af erhvervsmæssig brug af pesticider.

 • Du kan se hvor de prioriterede indsatsområder er på kortet øverst.
Indsatser
 • Indsats i BNBO og prioriterede indsatsområder

  Slagelse Kommune forsøger at få stoppet erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO ad frivillighedens vej.

  Målet om at få begrænset erhvervsmæssig brug af pesticider og dyrkning i de prioriterede indsatsområder vil også blive forsøgt nået ad frivillighedens vej. 

  Landmænd, der ejer jord inden for BNBO eller prioriterede indsatsområder, vil blive kontaktet af Slagelse Kommune og det lokale vandværk.

  Formålet er at indgå aftale om at stoppe for brugen af pesticider i BNBO. Det kan fx ske ved, at landmanden kompenseres for at drive arealet uden brug af pesticider.

  Hvis landmanden ønsker det, kan en løsning også være, at arealet omlægges til skov, jagtområde, natur eller rekreativt område eller at vandværket køber jorden. 

  Jordfordeling

  Jordfordeling kan være en væsentlig brik i at finde en god lokal løsning. Gennem jordfordeling kan landmanden få erstatningsjord uden dyrkningsrestriktioner. Slagelse Kommune har etableret en pulje, der kan opkøbe landbrugsjord, som efterfølgende kan indgå ved jordfordeling.

  Erstatning

  Landmanden har ret til fuld erstatning for de tab, som restriktionerne medfører. Denne erstatning betales af det lokale vandværk.

 • Hvornår gennemføres indsatsen i BNBO?

  Indsatsen i BNBO er i gang og skal være afsluttet inden udgangen af 2022. Da indsatsen omfatter mange lodsejere, vil en del først bliver kontaktet i løbet af 2021. 

 • Hvornår gennemføres indsatsen i de prioriterede indsatsområder?

  Vi er i gang med de indledende drøftelser med landmændene i de prioriterede indsatsområder.

  Ifølge forslaget til indsatsplan skal der i 2023 gøres status over indsatsen i de prioriterede indsatsområder med henblik på, at Byrådet kan tage stilling til, om strategien skal fastholdes, eller der er behov for at stramme op.

 • Hvad siger Folketingets aftale om stop af pesticider i BNBO?

  Et bredt flertal i Folketinget indgik 11. januar 2019 aftale om, at risikoen for udvaskning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal mindskes. Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

  Kommunerne skal inden udgangen af 2022 forsøge at indgå aftaler med de landmænd, der har jord indenfor BNBO, om permanent at stoppe med at sprøjte i BNBO.

  Dette gælder dog ikke i BNBO, hvor kommunen vurderer, at anvendelsen af pesticider ikke kan udgøre en risiko.

  Det ligger i den politiske aftale, at der vil blive indført et generelt sprøjteforbud i BNBO, hvis det ikke lykkes kommunerne at indgå frivillige aftaler med landmændene på rimelige vilkår. 

 • Størrelse og form på boringsnære beskyttelsesområder

  Størrelsen og formen af BNBO afhænger af de geologiske lag, som vandet hentes fra, og af den vandmængde, der må indvindes fra boringen.

  De BNBO der findes i Slagelse Kommune har en størrelse på mellem 0,3 og 17 ha. Størrelsen af det typiske BNBO er 3 ha. 1 ha svarer til 100 x 100 m.

Siden er sidst opdateret 9. maj 2022