Grundvandsbeskyttelse

Slagelse Kommune arbejder med at lave planer for, hvordan vi beskytter grundvandet.

Planerne skal beskrive de indsatser, der skal gennemføres i indsatsområderne for at opnå god beskyttelse af grundvandet.

Indsatsområder er områder, hvor grundvandet er særligt sårbart, da grundvandets beskyttende lerlag er tynde.

Kort over indsatsområder

På kortet kan du se, hvilke arealer kommunen skal lave indsatsplan for.

Boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er cirkulære eller ovale områder, der er udpeget omkring alle drikkevandsboringer, der tilhører almene vandværker.

Der findes 104 drikkevandsboringer med BNBO i Slagelse Kommune.

Sårbarheder i BNBO

Der opstår sårbarhed i nærområdet omkring boringer, når der indvindes vand fra dem. Det skyldes det sug, som indvindingen forårsager i undergrunden.

Der vil være større grundvandsdannelse og hurtigere vandtransport ned gennem jordlagene i boringens nærområde. Det betyder en risiko for, at forurenende stoffer i boringens nærområde kan finde vej til boringen.

Aftale om stop for brug af pesticider i BNBO

Et bredt flertal i Folketinget indgik 11. januar 2019 aftale om, at risikoen for udvaskning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal mindskes. Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Kommunerne skal derfor i de kommende år sikre, at erhvervsmæssig brug af pesticider stopper i boringernes nærhed i BNBO. Læs mere herunder.

Stop for brug af pesticider
 • Hvad siger Folketingets aftale om stop af pesticider?

  Et bredt flertal i Folketinget indgik 11. januar 2019 aftale om, at risikoen for udvaskning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal mindskes. Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

 • Der skal forsøges aftaler om stop for pesticider hos landmændene

  Kommunerne skal inden udgangen af 2022 forsøge at indgå aftaler med de landmænd, der har jord indenfor BNBO, om permanent at stoppe med at sprøjte i BNBO.

  Det ligger i den politiske aftale, at der vil blive indført et generelt sprøjteforbud i BNBO, hvis det ikke lykkes kommunerne at indgå frivillige aftaler med landmændene.

 • Erstatning til landmanden

  Fuld erstatning

  Landmanden skal have fuld erstatning for det tab, vedkommende har ved ikke at måtte sprøjte i BNBO.

  Erstatningen kan fx være

  • engangserstatning med tilhørende tinglysning af servitut på ejendommen om rådighedsindskrænkning i BNBO
  • opkøb af de relevante arealer

  I aftalerne skal der tages hensyn til, at det resterende areal skal kunne dyrkes uden unødige gener. Det vil i mange tilfælde betyde, at der skal trækkes lige linjer ved afgrænsningen af de sprøjtefrie områder.

  Finansiering af erstatning

  Erstatningen finansieres af det vandværk, der ejer boringen, som beskyttes. Vandværket opkræver pengene hos forbrugerne via en forhøjelse af vandtaksten.

  Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at prisen for vand vil stige med 8-12 kr. årligt for en gennemsnitlig husstand.

 • Størrelse og form på boringsnære beskyttelsesområder

  Størrelsen og formen af BNBO afhænger af de geologiske forhold og af den vandmængde, der må indvindes fra boringen. De BNBO der findes i Slagelse Kommune har en størrelse på mellem 0,3 og 17 ha. Størrelsen af det typiske BNBO er 2,5 ha. 1 ha svarer til 100 x 100 m.

 • Hvad skal der ske nu?

  Slagelse Kommune skal have afklaret en række forhold afledt af den politiske aftale. Herefter vil kommunen tage kontakt til de landmænd, der har jord indenfor BNBO, og til de lokale vandværker.

  Målet er at indgå frivillige aftaler om at stoppe med erhvervsmæssig sprøjtning i BNBO.

Siden er sidst opdateret 21. maj 2019