Genanvendelsesprojekter med jord

Mest for rådgivere - vejledning til at søge om at genanvende forurenet jord

 • Ønsker du at genanvende forurenet jord til fx støjvolde, veje, stier, pladser, ledningsgrave, regulering af terræn (ikke landbrugsjord og naturområder) mv., skal kommunen i nogle tilfælde give tilladelse
 • Er jorden forurenet med immobile stoffer, skal du i nogle tilfælde anmelde genanvendelsen til kommunen

Kontakt kommunen for at få det afklaret.

Sådan søger du

Vi anbefaler, at du kontakter et rådgivende firma til at hjælpe med din ansøgning. Du søger via selvbetjening.

Regionen vurderer herefter

Regionen vurderer, om projekter for at genanvende jord skal kortlægges efter jordforureningslovens § 3.

Værd at vide
 • Generelle oplysninger vi skal bruge ved ansøgning og beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
  • Grundejerens navn, adresse, telefonnummer 
  • Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer 
    
  • Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer 
    
  • Matrikelnummer og ejerlav på den ejendom, hvor anlægget skal være
    
  • Redegørelse for formålet med genanvendelse inkl. beregning af støj, hvis der skal laves en støjvold
    
  • Planforhold - landzone, lokalplan 
  • Mængde i tons/m3 af forurenet jord
    
  • Historisk redegørelse for det sted, som jorden oprindeligt kommer fra. Oplysningen bruges som udgangspunkt for at vurdere prøvetagning og analyser
    
  • Oversigtsplan i fx 1:4.000, der viser projektets placering i forhold til omgivelserne, herunder i forhold til tilstødende eller omliggende grunde
    
  • Detailkort i ca. 1:1.000 med indtegning af den forurenede jords nøjagtige placering i projektet. Der skal refereres til klasseinddelingen i Jordvejledning Sjælland, jordflytningsbekendtgørelsen eller restproduktbekendtgørelsen
    
  • Beskrivelse af projektets udformning: højde, længde, bredde mv. Ved opbygning af vej angives fx kote for de forskellige materialers placering
    
  • Adgang til kommunevej eller privatvej og afstand til nærmeste vej
    
  • Forventet tidspunkt for bygge- og anlægsarbejdernes start og afslutning
  • Beskrivelse af drænforhold: eksisterende dræn, etablering af dræn, hvor leder drænene hen? (regnvandsledning, recipient)
    
  • Inddeling af jorden i forureningsklasser (forklassificering) - hvis muligt
    
  • Analyser af jorden jf. håndteringsvejledningen for forurenet jord (1 prøve pr. 30 tons hvis ikke andet er aftalt), inkl. en beskrivelse af hvor og hvordan prøverne er taget og behandlet
    
  • Afdækningslagets tykkelse og beskaffenhed (ren jord), beplantning, befæstelse, planlagt vedligeholdelse af projektets afdækning/beplantning/befæstelse
    
  • Dokumentation for ren overskudsjord til afdækning (enten ved analyser jf. Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 eller jordflytningsbekendtgørelsen eller på baggrund af en historisk redegørelse)
    
  • Ved mellemdeponeringer redegøres for varighed af deponeringen og dokumentation for, at der ikke efterlades forurening (membran over/under, gruslag, renbundsprøver mv.)
    
  • Oplysninger om nærliggende boringer for vandforsyning
    
  • Højeste grundvandsspejl (evt. prøvegravning jf. illustration ”Registrering af vandspejl – kontakt kommunen)
    
  • Miljøkonsekvensvurdering (risikovurdering) af påvirkning af det omgivende miljø. Du skal inddrage følgende forhold: risiko for forurening af jordlag og grundvand. Øget risiko for mennesker, der anvender arealet, hvor jorden ønskes udlagt. Øget risiko for organismer i det omgivende miljø, i jord og i overfladevand
    
  • Foranstaltninger der begrænser forureningen (membraner over/under, perkolatopsamling og –bortskaffelse mv.)
    
  • Anvendelse af markeringsnet til afgrænsning af den udlagte jord
    
  • Plan for det miljøtekniske tilsyn til kommunens godkendelse
    
  • Oplysning om hvilken rådgiver der skal stå for det miljøtekniske tilsyn – rådgiveren skal godkendes af kommunen
 • Miljøbeskyttelsesloven

  Miljøbeskyttelseslovens § 19

  Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse 

  • nedgraves i jorden 
  • udledes eller oplægges på jorden eller
  • afledes til undergrunde”

  Miljøbeskyttelseslovens § 33

  Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes før der er meddelt godkendelse heraf.

  En listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Siden er sidst opdateret 30. januar 2020