Slam og bioaske

Slam fra spildevand og andre typer affaldsprodukter er underlagt restriktioner

Restriktioner
 • Aske

  Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Bioaskebekendtgørelsen.

  Aske, der tilføres jord, skal anvendes som gødning og indgå i gødningsplanlægningen.

  Kommunen kan meddele forbud med anvendelse af aske.

  Kommunen skal have besked

  Ved aftale om at levere aske til jordbruger, skal du som producent af asken sende oplysninger til kommunen senest 8 dage før levering.

  Du skal sende

  • kopi af leveringsaftalen
  • deklaration
  • oplysninger om leveringstidspunkt

  Affald i mængder over 5 tons tørstof pr. år

  Modtager du som jordbruger affald i mængder på over 5 tons tørstof pr. år, skal du senest 31. marts hvert år til kommunen sende

  • sædskifte- og gødningsplan
  • kort over udbringningsarealerne

  Sådan giver du besked

  Send en e-mail til:

 • Slam fra spildevand

  Slam fra spildevand og andre affaldsprodukter indeholder næringsstoffer og organisk materiale og må anvendes som gødningsmidler. De er dog underlagt restriktioner, da de kan indeholde tungmetaller eller andre miljøfremmede stoffer / smittekim. 

  Anvendelse af spildevandsslam og andre typer af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Slambekendtgørelsen. Vi fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

  Affald, der udbringes til jordbrugsformål, skal anvendes som gødning og indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet.

  Kommunen skal have besked

  Ved aftale om at levere affald til jordbruger, skal du som producent af affaldet sende oplysninger til kommunen senest 8 dage før levering.

  Du skal sende

  • kopi af leveringsaftalen
  • deklaration
  • oplysninger om leveringstidspunkt

  Hvert år inden 1. marts skal du som affaldsproducent indberette til kommunen, hvor store mængder af hver affaldsart, der sidste år er afhændet til anvendelse til jordbrugsformål.

  Affald i mængder over 10 tons tørstof pr. år

  Modtager du som jordbruger affald i mængder på over 10 tons tørstof pr. år, skal du senest 31. marts hvert år til kommunen sende

  • markplan
  • kort over udbringningsarealer

  Sådan giver du besked

  Send en e-mail til:

 • Opbevaring og genanvendelse

  Det kræver godkendelse/tilladelse at opbevare slam fra spildevand eller andet organisk affald til genanvendelse på landbrugsjord udenfor renseanlægget.

  Godkendelse

  Der skal godkendelse til, hvis

  • Opbevaringen sker hos et firma
  • Opbevaringen sker på en anden ejendom, end der hvor produktet skal genanvendes

  Godkendelsen er omfattet af brugerbetaling.

  Tilladelse

  Du skal have tilladelse, hvis

  • Du som bruger selv opbevarer på ejendommen indtil genanvendelse

  Opbevaring af aske skal opfylde samme krav som opbevaring af fast husdyrgødning beskrevet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Siden er sidst opdateret 31. oktober 2017