Spildevandstilladelse

Hvornår skal virksomheder søge spildevandstilladelse, og hvad skal ansøgningen indeholde?

Om spildevandstilladelse
 • Hvornår skal virksomheder søge spildevandstilladelse?

  Du skal søges om spildevandstilladelse:

  • Ved etablering
  • Ved udvidelse eller ændring, der medfører forøget forurening
  • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen spildevandstilladelse

  Kontakt os tidligt i forløbet

  For hurtigere behandling af din sag anbefaler vi, at du kontakter kommunens miljøafdeling så tidligt som muligt.

  Vi kan orientere om relevante love og regler og hjælpe med din ansøgning. Det kan også være, at vi kan bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og begrænsning af forurening.

 • Hvilke virksomheder skal søge?

  Alle virksomheder med processpildevand skal have tilladelse til at tilslutte sig kloakken. Processpildevand er spildevand fra virksomhedens produktion.

  Ansøgeren er den person eller virksomhed (ejer eller lejer), der har det juridiske ansvar for drift af virksomheden eller anlægget.

 • Hvad skal en ansøgning om spildevandstilladelse til virksomheder indeholde?

  Ansøgningen skal indeholde en spildevandsteknisk beskrivelse. Herunder er listet op, hvad ansøgningen som minimum skal indeholde:

  1. Virksomhedsoplysninger
   • Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og ejerlav.
  2. Produktionsforhold
   • Overordnet beskrivelse af aktiviteterne på adressen. Gerne vedlagt kort med angivelse af bygningsnummer/områdenummer. 
   • Beskriv de aktiviteter/enhedsoperationer der genererer spildevand, Brug evt. et skema. Husk hjælpeaktiviteter som kølevand og spildevand fra rengøring, regenerering o.l. 
   • Redegør for produktionsmæssige variationer og tidsmæssige mønstre der har betydning for spildevandsafledningen.
    Vedlæg evt. driftsjournaler
  3. Råvarer og hjælpestoffer
   • Liste over anvendte råvarer og hjælpestoffer. Herunder også rengøringsmidler, korrosions inhibitorer, biocider og andre kemikalier, som ikke indgår i produkterne, med angivelse af proces, årligt forbrug og vurdering af spild (vægt %, årlig afledt mængde) til kloak.
   • Miljømæssig kategorisering (A, B, C-stoffer, ikke-vurderede stoffer). 
   • Reaktionsprodukter? (fx ophobede mellemprodukter)
  4. Spildevandsstrømme
   • Oversigt over spildevandsstrømme fra aktiviteter nævnt under pkt. 1, gerne vist  med flowdiagram.
   • Afledningsmønster: 
    • Vandmængder
    • Fysisk/kemisk karakteristik (pH, temp., N, P, COD, BI5, SS, Cl-, SO42-,....)
    • Miljøfremmede stoffer
    • Vandbalance for virksomhed
   • Kloaktegninger (eksisterende og planlagte):
    • Afledning af processpildevand
    • Afledning af sanitært spildevand
    • Afledning af overfladevand/regnvand
    • Forslag til prøvetagningsbrønde
    • Tilslutningspunkter til offentlig kloak
   • Kobling af afløbstegning/brønde og spildevandsstrømme (tabel/flowdiagram).

    Afledningsmønstret har bl.a. betydning for hvordan vilkårskontrollen bør skrues sammen (middelværdi kontra kontrolstørrelse efter DS 2399).

  5. Redegørelse for anvendelse af BAT og forslag til miljømæssige forbedringer. Udarbejd en handlingsplan for både produktion og spildevandsrensning. BAT betyder Best available Techniques. Læs mere om BAT.
   • Produktion:
    • Substitution
    • Udfasning
    • Procesoptimering
    • Vandbesparelser (konsekvenser for koncentrationer?)
   • Spildevandsrensning.
  6. Redegørelse for håndtering af uheld/fejl. Her er det især de uheld og fejl der kan have konsekvenser for spildevandsmængde og sammensætning der er vigtige at redegøre for.
   • Driftsprocedurer/-instruktioner (Bilag).
  7. Virksomhedsforslag/input til vilkår og egenkontrol.
   • Herunder prøvetagning og beregningsmetoder for kontrol af vilkårsoverholdelse.

  Forhold jer til alle punkter

  Overstående er helt generelle dispositioner, så nogle punkter er måske irrelevante for jer. Hvis det ikke er relevant, så skriv det ud for punktet i ansøgningen, så vi ved, at I har forholdt dig til spørgsmålet.

 • Hvordan sender vi ansøgningen?

  Sørg for at besvare alle punkter, også selvom du ikke mener, at de er relevante for din virksomhed. Vi skal kunne se, at du har forholdt dig til punktet.

  Send din ansøgning på e-mail eller via post:

  • teknik@slagelse.dk

  • Slagelse Kommune
   Center for Miljø, Plan og Teknik
   Dahlsvej 3
   4220 Korsør
Siden er sidst opdateret 15. november 2018