Grøn Vækst i Byggeriet

Udgangspunktet var Slagelse Kommunes eget behov for byggematerialer i diverse bygge- og anlægsopgaver i Slagelse by

Projekt ”Grøn Vækst i Byggeriet” blev støttet af EU - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

Projektet løb over årene 2016 til 2019.


Projektet sluttede 1. august 2019

En endelig afrapportering til Erhvervsstyrelsen og formidling af projektets resultater runder projektet af. Resultater af projektet offentliggøres efter afrapportering til Erhvervsstyrelsen i december 2019. 

Projektets formål

Projektets mål var, at hjælpe lokale virksomheder med dels at genanvende byggematerialer direkte og dels at udvikle ”nye” produkter af nedrevne byggematerialer lokalt. Der blev taget udgangspunkt i Slagelse Kommunes eget behov for byggematerialer i forskellige bygge- og anlægsopgaver i Slagelse by.

Virksomhederne fik mulighed for at få nye produkter på ”hylderne”, styrke konkurrenceevnen og samtidig skabe en gevinst for miljøet. Forventningen var, at energiforbrug blev mindre for produktion af materialer til vedligehold, renovering og byggeri i Slagelse.

Projektet blev målt på

Hvor mange tons CO2 der blev sparet. Besparelser af energi og COoffentliggøres ved aflevering af projektet.

Flere oplysninger

Se kontaktoplysninger til projektlederen i boksen Kontakt.

Projektoverblik
 • Hovedaktiviteter 1-9

  1. Udvikling af partnerskab

  Indikatorer - der er opnået partnerskab med:

  • Slagelse Erhvervscenter
  • Minimum to nedbrydningsfirmaer
  • Minimum to entreprenører.

  2. Kortlægning af barrierer og muligheder for bæredygtigt byggeri i Slagelse

  1. Interessentanalyse af interne aktører.
  2. Hvem bygger, hvad bygger vi, hvordan og hvorfor bygger vi, som vi gør? Analyse af faktiske byggeprocesser i Slagelse Kommune.
  3. Kerne-årsags-analyse: Identifikation af centrale punkter i kommunale processer som vælger eller fravælger bæredygtige løsninger.
  4. Introduktion til bæredygtighedsbegrebet som anvendt i LCA-LCC, DGNB, RAMSUB. Introduktion til nye materialer og processer.

  3. Metodeudvikling

  På baggrund af undersøgelserne i hovedaktivitet 2 udvikles en metode til, hvordan Slagelse Kommune i diverse bygge- og anlægsopgaver introducerer genanvendelse.

  Metoden vil omfatte hele den politiske og administrative beslutningsproces fra idé og formulering af behov til etablering og anlægsfase.

  4. Markedsundersøgelse

  1. Kortlægning af genbrugs- og genoparbejdede produkter, tilgængelighed og produkternes bæredygtighed.
  2. Kortlægning og inddragelse af lokale eksterne interessenter, nedrivningsfirmaer, producenter, entreprenører og andre.

  5. Test via cases

  Viden fra hovedaktivitet 2, 3 og 4 samles i aktivitet 5, hvor vi vil teste og eller implementere en ny model for byggeri i Slagelse Kommune.

  Vi tager afsæt i Integrated Design Process (IDP) på konkrete byggerier, der skal bygges i Slagelse.

  IDP anvendes i et forum med SMV’er, Slagelse Kommune, nedbrydningsfirmaer og eksisterende producenter og skal udpege, hvor det er muligt at bruge genanvendte materialer i de konkrete byggerier. Behovet for nye innovative produkter samles her.

  1. Byggecases bæredygtighed set i et kommunalt perspektiv. LCA som hovedvurderingsværktøj. RAMSUB-vurderinger, eksterne interessenter i form af egne deltagere og Nordic Built, Plan-C Sustania og "vugge-til-vugge".
  2. Interaktion mellem aftager og producent af genanvendte byggematerialer.
  3. Cases, hvor Slagelse Kommune anvender metode til øget genanvendelse på praktiske projekter. I praktiske cases vil projektet have opmærksomhed på forurening af bygge- og anlægsprodukter.
   Vi vil ved sædvanlig screening, som bestemt i affaldsbekendtgørelsen, sikre, at forurenede materialer ikke indbygges i nybyggeri eller renoveringer.

  6. SMV innovation

  Private aktører indgår i samarbejde med Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter om at arbejde med anvendelse og innovation af produkter.

  Det forventes, at man vil tage udgangspunkt i de cases, der gennemgås i ansøgningen under akse 2 for prioriteter. Ligeledes anvendes den viden, som generelt er genereret i aktiviteterne i ansøgningen, under akse 2.

  Der afsættes penge af lønbudgettet til de involverede virksomheder. De kan dermed bruge tid på at udvikle nye materialer, metoder eller principper, der kan lede til, Slagelse Kommune får indarbejdet flere genanvendte materialer i deres bygge- og anlægsprojekter.

  Det forventes:

  • at der udvikles 10 innovationer beskrevet i individuelle business cases.
  • at 3 af disse kan bringes til test eller demonstration indenfor projektperioden.
   På forhånd peges på 7 innovationer, som vil øge kommunens mulighed for genanvendelse.
  • at der i dialogen med virksomhederne vil findes minimum 3 innovationer, som ved projektstart ikke er kendt.

  7. GENBYG Slagelse og netværk

  • Dannelse af netværk, forum for arbejde med øget genanvendelse, kommunale og private aktører.
  • Forretningsmodel for at fremme øget genanvendelse, Genbyg Slagelse, OPS.

  8. Formidling og evaluering

  Formidling af metode for samspil mellem kommuner og byggebranchen i forhold til genanvendelse af materialer og innovation af nye.

  Formidlingen vil bestå af:

  • formidling af forretningsmodel og netværksmodel
  • formidling af 10 businesscases for 10 stk. innovationer
  • test eller demonstration af 2 innovationer.

  Formidling vil ske her via Slagelse Kommunes hjemmeside samt via pressemeddelelser. Desuden produceres en video (ca. 5 minutter) til hjemmesiden.

  9. Administration og ledelse

  Der etableres projektgruppe og styregruppe for projektet.

  Der afholdes:

  • minimum 4 styregruppemøder
  • minimum 10 projektgruppemøder.

  Der udarbejdes:

  • 6 halvårlige statusopgørelser
  • 6 økonomiafrapporteringer i projektperioden
  • projekt- og timeregnskaber
  • bogføring.
 • Præsentation af projektet

  Grøn Vækst i Byggeriet

  Grøn Vækst i Byggeriet er et 3-årigt EU-projekt, der skal finde svar på, hvordan kommuner kan bygge, vedligeholde og bruge kommunale bygninger bæredygtigt. Projektet tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes integrerede Byudviklingsstrategi 2015 og i kommunens eget behov for materialer i forskellige bygge- og anlægsopgaver i Slagelse by.

  Formålet med projektet er at øge efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og dermed skabe grobund for flere innovative virksomheder i Slagelse by. Desuden er målet at mindske CO2-belastningen fra energiforbruget i byens kommunale byggerier og sætte gang i innovationen og produktionen af bæredygtige produkter og løsninger.

  Teori og praksis i et todelt projekt

  Grøn Vækst i Byggeriet består af to dele.
  Første del er en undersøgelse, hvor Slagelse Kommune tager udgangspunkt i lokale cases. Hvordan bliver der bygget i dag? Og hvordan kan beslutnings- og byggeprocessen påvirkes i en mere bæredygtig retning? Der bliver draget konklusioner og udviklet en ny metode til at planlægge og gennemføre mere bæredygtige bygninger.

  Anden del af projektet er praksis. Hvordan virker den nye metode? Metoden bliver undersøgt og vurderet i samarbejde med både offentlige og private aktører. Det er målet, at metoden og resultaterne let skal kunne bruges i fremtiden og af andre kommuner.

  Praksisdelen indeholder også konkret produktudvikling i samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner. Der skal udvikles innovative, bæredygtige produkter og deres konkurrenceevne skal vurderes. Målet er at give liv til flere innovative virksomheder i Slagelse by.

  Co-creation, praksis og cirkulær økonomi

  Som en del af projektet rejser sig en mængde spørgsmål. Slagelse Kommune vil søge at finde svar på spørgsmålene via co-creation med universiteter, forskere, erhvervslivets aktører og på tværs af det kommunale felt. Det handler om at styrke innovationen, skabe grøn vækst lokalt og øge beskæftigelsen - både ved at efterspørge helt nye produkter og metoder, men også ved at efterspørge genbrugsmaterialer fra nedrevne bygninger.

  Projektet har et skarpt fokus på praksis og cirkulær økonomi, og vil udfordre den nuværende tænkning og strukturer i den kommunale byggeproces. De barrierer og muligheder, der eksisterer i dag, bliver afdækket og analyseret.

  Mere information

  Grøn Vækst i Byggeriet blev skudt i gang i august 2016 og inviterer løbende nye interessenter indenfor i arbejdet. Hvis du ønsker at vide mere om projektet, eller hvordan du kan blive en del af det, er du meget velkommen til at følge med her på projektets hjemmeside eller kontakte projektleder Martin Poulsen.

  Se boksen KONTAKT for tlf. nr. og e-mailadresse.

  Partnere

  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Slagelse Kommune, private aktører, DTU, CBS, SBI, RUC, Slagelse Erhvervscenter, DAKOFA. Projektet støttes af EU's Regionalfond, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

Siden er sidst opdateret 21. november 2019