Stigsnæs, Agersø, Omø og Glænø - naturprojekt

Natur- og miljøprojekt i Natura 2000-området fra Stigsnæs over Agersø og Omø til Glænø

Billeder: Strandtudser og klokkefrøer er nogle af de padder, vi håber, der får gavn af dette projekt.


Projektet er afsluttet

Projektet begyndte i 2013 og sluttede i 2015. Projektet er medfinansieret af NaturErhvervstyrelsen med ca. 850.000 kr. og er udført i et godt samarbejde med de lokale lodsejere.

Lavvandede søer giver levesteder

De lavvandede søer er med til at sikre levesteder for tudser og frøer. Ved at anlægge og oprense disse søer er der skabt et godt levegrundlag og naturnetværk samt gode spredningskorridorer til gavn for padderne. Samtidig har projektet understøttet kommunens ønske om at sikre den biologiske mangfoldighed ved at genskabe mange leve- og ynglesteder.

Projektets omfang

Projektet omfatter 30 anlagte / oprensede paddevenlige søer, 10 stensætninger med overvintringsmulighed for padder og 14 km hegn rundt om græssede enge.

De mange søer fordeler sig med 18 søer på Stigsnæs, 2 søer på Omø, 7 søer på Agersø og 3 søer på Glænø og har et areal på mellem 300 m2 og 4.500 m2. De fleste ligger på arealer, hvor der drives et ekstensivt landbrug med græssende kreaturer. Kreaturerne sikrer, at søerne ikke gror til og skaber derved de bedste forhold for padder og engfugle. 

Projektets geografi

Projektet strækker sig fra Glænø og strækningen op langs kysten forbi Agersø og Omø og ligger i et Natura2000-område.

Natura 2000-område

Dette projekt understøtter indsatsen for en ”gunstig bevaringsstatus” for flere af de arter, som ifølge EF-habitatdirektivet, kræver en særlig beskyttelse. Det vil sige krybdyr og padder som fx spidssnudet frøer og grønbroget tudser. 

Projektets fokus og grundlag

Det er padderne, der er projektets fokus og hensigten er, at sørge for gode leve- og ynglesteder for dem i det udpegede Natura 2000-område.

Indsatsen for padder og eng- og vadefugle understøtter Slagelse Kommunes arbejde med naturnetværk og er beskrevet i:

Slutrapport for projektet

Slutrapport for natur- og miljøprojektet Det åbne lands flora og fauna i Natura 2000- område nr. 162, Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.

Siden er sidst opdateret 20. november 2019