36 rum med prøvehandlinger

På konferencedagen kan du besøge de tre prøvehandlingsrum, som du har valgt ved din tilmelding.

Se de 36 muligheder nedenfor i boksen. 

Hent oversigt som PDF 

Digitale rum/undergrupper
 • Rum 1: VR undervisning og skolerobotten

  Hvem

  • Bente Mathiesen
  • Kenneth P. Christiansen
  • Catrine Lyster

  Hvor

  • Rosenkilde Skole

  Indhold og indsats

  Ny måde at gribe arbejdet med børn an på, som er ramt af angst og en høj grad af skolevægring. Via en ”skolerobot”, en IPad som er sat på en segway, kan eleven følge og deltage i undervisningen hjemmefra, og interagere med sine klassekammerater. Ved en individuel pædagogisk tilrettelagt og langsom eksponering tilbage mod skolen og klasserummet, er håbet, at fysisk deltagelse igen kan komme i spil.

  Værdi for borgerne

  Skolevægring kan få lange konsekvenser og omkostninger helt ind i voksenlivet for denne enkelte og kan koste mange samfundsmæssige ressourcer.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 2: Unge skabe formidlingsfilm

  Hvem

  • Tine Nord Raahauge
  • Lisbeth Reichenbach

  Hvor

  • Slagelse Naturskole
  • Center for Arbejdsmarked og Integration

  Indhold og indsats

  3 unge i Ungejob/Småjob-ordningen er ansat til at udvikle og optage små formidlingsfilm, som støtter op om skolers arbejde med udeskole og Åben Skole, og dagtilbuds arbejde med science i naturen. Filmene bruges som intro til ude-aktiviteter. Først udvikles film til indskoling, dernæst til dagtilbud og mellemtrin.

  Værdi for borgerne

  Filmene understøtter undervisning og læring i naturen, og bakker op om at skabe anderledes naturbaseret læring i forbindelse med Covid-19.

  Prøvehandlingen giver erfaringer med samarbejde, med at gå fra en idé til handling, med at turde stille sig op foran andre og foran et kamera, samt viden om hvad god formidling er og kan.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 3: Etablering af kriminalpræventiv enhed

  Hvem

  • Ditte Brøgger Løjborg
  • Brian Sørensen
  • Henrik Aalborg Brockmann
  • Dorthe Christiansen
  • Claus Martin

  Hvor

  • Center for Børn og Unge

  Indhold og indsats

  I Slagelse Kommune har vi til opgaver omkring kriminalitetsforebyggelse ansat fire SSP konsulenter/koordinatorer og har en særindsats i de to særligt udsatte boligområder. Indsatsen rummer Rosenkildegården, som driver en gadeplansindsats, en række projekter og to væresteder. Prøvehandlingen samler alle kræfterne i en ny Kriminalitetsforebyggende enhed, i en lokal og netværksbaseret struktur. Der tages udgangspunkt i lokale ungemiljøer (fx klubberne) - og her arbejdes med kriminalitetsforebyggelse.

  Værdi for borgerne

  Målet er en lokalforankret og effektiv kriminalitetsforebyggelse til gavn for alle borgere.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex- ikke længere aktivt link
 • Rum 4: Natur for ældre

  Hvem

  • Tine Nord Raahauge
  • Mette Jensen

  Hvor

  • Slagelse Naturskole
  • Antvorskov Plejecenter

  Indhold og indsats

  ”Natur for Ældre” startede i 2019. Naturskolen besøgte Antvorskov Plejecenteret med 14 dages mellemrum og tilbød meningsfulde naturoplevelser med basale sansebaserede stimuli. Samarbejde med pleje-personalet var en integreret del, og naturaktiviteterne blev udviklet og planlagt, så de var sammenhængende og fortløbende, i forhold til årstidernes skiften. I 2020 tog Slagelse Naturskole over og udvikler nu bredt mod ældreområdet.

  Værdi for borgerne

  Formålet er at skabe bedre trivsel, øget livsduelighed og en oplevelse af større ro hos beboerne, samt at danne grobund for at fremkalde minder om et levet liv.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex- ikke længere aktivt link
 • Rum 5: Handileg ambassadørkorps

  Hvem

  • Rikke Trier Kristjansen

  Hvor

  • Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)

  Indhold og indsats

  I projekt Handileg, som er målrettet borgere med kognitive udfordringer, er borgere de sidste to år blevet uddannet Handileginstruktører. Vi vil nu bygge videre og tilbyder at vores Handileg ambassadørkorps kommer ud på skoler, i børnehaver og på plejehjem og leger og spreder godt humør.

  Værdi for borgerne

  Prøvehandlingen giver værdi for både instruktører, som får lov at bruge deres nye viden samt de borgere, som får besøg. Der bliver skabt smil og bevægelse, og målgrupper som normalt ikke vil mødes, får nu en chance for at lære hinanden at kende.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 6: Værdikæder

  Hvem

  • Helle Wehage Wiehe
  • Vibeke Dømler Beske
  • Kennet Jensen

  Hvor

  • Ressourceafdelingen - Center for Arbejdsmarked og Integration

  Indhold og indsats

  Værdikædetankegangen er central i måden vi tænker ny kommune på. Vi har omsat tænkningen til at udvikle en helhedsorienteret tilgang til borger og dennes sag, som sikrer, at vi tager afsæt i de langsigtede mål: En så høj
  grad af selvforsørgelse, livsduelighed og livsmestring som muligt. Indsatser i borgeres plan peger altid peger mod de tre mål. Afsættet er, at borger ejer sit liv og er ansvarlig herfor. Borger udfordres til og understøttes i at opbygge kompetencer, tage ansvar, udvikle vaner og viden i forhold til udfordringer og barrierer.

  Værdi for borgerne

  Borger skal opleve en mere glat, tryg og hurtig sag der fremmer udvikling af livsduelighed, livsmestring og gode levevilkår.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 7: Klagedreven Innovation

  Hvem

  • Marianne Søgaard
  • Louise Kofoed Hansen
  • Vibeke Dømler Beske
  • Lone Engly
  • Anja Busk

  Hvor

  • Center for Arbejdsmarked og Integration
  • Borgerrådgiver

  Indhold og indsats

  Vi oplever en stigning i klager og anker i Jobcenteret. Vi har en dobbeltrolle i borgers liv – vi er både samarbejdspartner og står til rådighed, og vi er myndighed, der træffer afgørelse med konsekvenser for borgers liv. Det kan se ud som et valg mellem tilfredse borgere eller korrekte beslutninger – det behøver dog ikke være en modsætning. Vi vil opbygge kapacitet til at arbejde med forebyggelse, imødegåelse og behandling af klager og anker med afsæt i procesretfærdighed, som sikrer, at borger oplever, at vi arbejder med at anerkende og forstå deres proces og sag frem for at forklare og forsvare.

  Værdi for borgerne

  Vi vil, at vores borgere oplever sig set, hørt og forstået i processen men også udfordret til at komme det rigtige sted hen.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 8: Fast Track 2.0

  Hvem

  • Henrik Skov
  • Dorte Trodsøe
  • Charlotte Kaaber

  Hvor

  • Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked og Integration
  • HR
  • Sundhed og Ældre

  Indhold og indsats

  Vi vil etablere og implementere en anvendt tidlig indsats for at imødegå langtids-sygefravær. Vi ved at jo hurtigere der igangsættes indsats, jo hurtigere og jo mere sandsynligt er det, at sygemeldte vender tilbage til arbejdspladsen. Fast Track 2.0 sikrer ét flow, som foregår i samspil mellem leder, sygemeldte og Fast Track konsulent og med samme konsulent fra sygedagpenge i hele sygdomsperioden. Det forventes, at metoden også kan anvendes sammen med f.eks. private virksomheder.

  Værdi for borgerne

  Den enkelte medarbejder skal opleve, at Slagelse Kommune som arbejdsgiver sikre en hurtig, smidig og understøttende proces og der er fokus på at den enkelte rustes bedre både i forhold til tilbagevenden til arbejdspladsen eller til et evt. karriereskift.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 9: Skills stationer i hjemmeplejen

  Hvem

  • Therese Gjerde Jensen
  • Susanne Irene Nielsen

  Hvor

  • Sygeplejen

  Indhold og indsats

  Med udgangspunkt i de opgaver, der varetages i dagligdagen afprøver vi metoden Skill stations. Skill stations er korte læringssessioner (1 time), hvor en vidensperson inden for et specifikt område giver viden videre til sine kollegaer. Undervisningen foreståes af en af vores egne social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker mm.

  Værdi for borgerne

  Borgerne oplever at møde personale, der har en høj viden om, hvordan de løser deres opgaver. Borger oplever medarbejderen som kompetente og fagligt trygge. Medarbejderne oplever, at de bliver klædt på med nødvendig viden og har mulighed for at danne relationer på tværs af faggrupper.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 10: Fastholdelse i uddannelse og netværk

  Hvem

  • Zina Zvizdic
  • Annette A. Sørensen
  • Gert Møller
  • Michael Dyrhave
  • Christina Søndergaard

  Hvor

  • Unge, Center for Arbejdsmarked og Integration

  Indhold og indsats

  Den Kommunale Ungeindsats arbejder med at fastholde unge i uddannelsessystemet gennem et tværgående samarbejde med ZBC og FGU. 

  Prøvehandlingen er en aktiv del af videreudvikling af den helhedsorienterede indsats, og der tages afsæt i den unges værdikæde set på tværs af kommune, uddannelsesinstitution og andre relevante samarbejdspartnere.

  Værdi for borgerne

  Den unge understøttes i at fastholde en påbegyndt uddannelse, der er fokus på at gennemføre også når det bliver svært, så den unge færdiggør sin uddannelse og kan opnå beskæftigelse eller læse videre.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 11: Åben dialog - Kommunikation med vores borgere

  Hvem

  • Anders Nybo Moll Petersen
  • Natasha Epstein
  • Christina Munk Budde
  • Frederik Petersen
  • Sara G. K. Petersen
  • Henrik Mikkelsen
  • Zille S. Sørensen
  • Johannes Patturson
  • Inge L. Kristensen
  • Mikael Rønne
  • Katrine H. Rasmussen

  Hvor

  • Recovery, Center for Handicap og Psykiatri

  Indhold og indsats

  Vi møder ofte borger i virksomhederne i CHP, der udtrykker, at de ikke føler sig hørt og er udfordret af, at der er mange forskellige aktører omkring dem, som trækker i forskellige retninger eller spørger dem om de samme ting. Vi vil med denne prøvehandling afprøve Åben Dialog, som er en samtaleform, hvor vi møder borgeren i en mere åben og dialogisk samtale. Møderne vil være tilrettelagt ud fra borgerens ønsker, borgeren er deltager på lige fod med de øvrige deltagere, og borgeren kan følge med i processen - både i sprog og tempo.

  Værdi for borgerne

  Både borgere og pårørende er medinddraget i de indsatser, som borgeren deltager i. Værdi for borgeren er mere indflydelse på sin hverdag.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 12: Øget rekruttering og aktiviteter

  Hvem

  • Helle Winnier Fisker
  • Allan Hessel

  Hvor

  • Plejecenter Solbakken

  Indhold og indsats

  Vi har et ønske om at bringe mere livskvalitet ind i beboerens liv, samt øge synligheden af vores fagområde. Ved at ansætte fritidsjobbere, vil vi på en god måde kunne vise faget frem og forhåbentlig få nogle unge mennesker til at vælge området som deres levevej. Vi rekrutterer i samarbejde med Helhedsplanen unge fra nærområdet, de unge gennemgår helhedsplanens rekrutteringsforløb og herefter indstilles de til jobsamtale på plejecenteret. Plejecentret står herefter for udvælgelse og afsætter inden for egne rammer ressourcerne til oplæring.

  Værdi for borgerne

  Vores ældre medborgere bliver gladere og dermed også de pårørende. Unge får jobindsigt og bestående personale vil føle de får en ”hånd” i en travl hverdag.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 13: Kompas - VR-produktion - borger til borger

  Hvem

  • Johannes Patturson
  • Thomas Amstrup
  • Adam Holst
  • Helle Wiehe
  • Kim Thanner Franzpøtter
  • Zina Zvizdic
  • Sarah Malene Svejstrup

  Hvor

  • Center for Handicap og Psykiatri
  • Center for Arbejdsmarked og Integration

  Indhold og indsats

  Kompas er et projekt, hvor målet er at åbne den Virtuelle Verden for både den almindelige borger fra gaden, borgere specifikt fra jobcenteret og en vifte af fagpersoner. Med udgangspunkt i en VR-arkade (showroom) på det gamle Posthus, er vi ved at etablere VR-stationer, hvor man kan blive inddraget i nutidens og fremtidens virtuelle verdner. Med både spil og oplevelser bliver man suget ind i meget virkelige virtuelle rum, som bogstaveligt talt, placerer dig i en parallelverden – det er ”som at være der selv”.

  Værdi for borgerne

  VR-stationer kan f.eks. give borgerne med angst mulighed for at træne deres udfordring i en VR-realitet som en vej ud i den virkelige verden.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 14: Natur til det gode liv (NTGL)

  Hvem

  • Nicholas Nørholm Rought
  • Kim Stendorf

  Hvor

  • X-class
  • Center for Børn og Unge
  • Københavns Universitet
  • Bikuben Fonden

  Indhold og indsats

  I Natur til et Godt Liv – Laboratoriet deltager Slagelse med 6 forskellige indsatser. Indsatser, hvor oplevelser og øvelser i naturen integreres i pædagogiske, terapeutiske og behandlingsmæssige læringsforløb, som understøtter bedre trivsel og læring hos den enkelte person. NTGL-lab skaber et fundament for at arbejde mere systematisk med at beskrive metoder inden for feltet. I laboratoriet stiller vi os derfor spørgsmålet: Hvad virker, for hvem, hvordan og under hvilke omstændigheder?

  Værdi for borgerne

  I NTGL-lab arbejder vi med at give de unge oplevelser, der giver dem erfaring og træning i at lykkedes og få mestringsoplevelser – og dermed nedbryder den unges negative fortælling om sig selv.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 15: Sund sammen - fællesfagligt blik på de 3 ½ årige

  Hvem

  • Bodil Bahsen
  • Anne Grethe Thede Jensen
  • Helle Frimann
  • Maj-Britt Thy

  Hvor

  • Sundhedstjenesten
  • Dagsinstitutionerne
  • Center for Børn og Unge

  Indhold og indsats

  ”Sund Sammen” har til formål at opspore overvægt og undersøge børnenes udviklingsniveau. Det nye er, at undersøgelsen flyttes fra hjemmet ud i dagtilbuddet med deltagelse af pædagogisk fagpersonale. Forældrene inviteres ind i indsatsen både før og til efterfølgende samtale. Herved forventer vi, at der sikres opfølgning, og at samarbejdet mellem forældre, sundhedspleje, pædagoger og folkesundhed styrkes.

  Værdi for borgerne

  Forældrene medinddrages, det tværfaglige samarbejde styrkes og en tidligere indsats i forhold til løft af børnenes trivsel og sundhed iværksættes.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 16: Babyrefleksion
  Dette møde er aflyst

  OBS!: AFLYST!

  Hvem

  • Rikke Press
  • Tina Bjerg
  • Bodil Bahnsen
  • Maj-Britt Thy

  Hvor

  • Center for Børn og Unge

  Indhold og indsats

  Babyrefleksion består af repræsentanter fra afdeling for Børn og Familie, Sundhedstjenesten, jordemoder fra sårbarhedsteamet samt Familiehusene. En gang om ugen kan medarbejdere booke tid til fælles faglig refleksion, hvis de er bekymrede for en gravid eller en baby. Refleksionsrummet skal sikre en kvalificeret og balanceret risikovurdering, som kan skabe grundlag for evt. beslutning om en tidlig, sammenhængende og koordineret indsats.

  Værdi for borgerne

  At familien oplever, at de fagpersoner, der er involveret i deres liv, samarbejder og har fælles forståelse, hvilket forebygger utryghed hos familien – samt at familien oplever en rettidig støtte.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 17: 4-dages uge

  Hvem

  • Charlotte Ørum Henriksen
  • Maj-Britt Thy
  • Anja Mundt

  Hvor

  • Slotsbjergby Daginstitution
  • Center for Børn og Unge

  Indhold og indsats

  I Slotsbjergby Daginstitution igangsatte vi en prøvehandling fra uge 43 2019 til uge 3 2020. Vi havde længe haft en drøftelse om, hvordan vi får mest muligt ud af vores ressourcer. Alle medarbejdere arbejdede derfor deres ansættelsesgrad fordelt over 4 dage.

  Værdi for borgerne

  Medarbejderne kunne både tage imod og sige farvel til børnene. Der kunne laves forløb, uden at voksne skulle afbryde og videregive til andre kolleger. Der var en oplevelse af mere tid til fordybelse med børnene. Det var positivt for både børn og forældre, at der ikke var skift af voksne. Forældrene kunne aflevere og hente hos de samme voksne.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 18: Anderledes ledelsesstruktur i en anderledes landsbymodel

  Hvem

  • Jeanette Scharboe
  • Anette Petersen

  Hvor

  • Dalmose Daginstitution
  • Daginstitutionen Kirkeskoven
  • Den Samlede Institution
  • Kirkeskoven
  • Center for Børn og Unge

  Indhold og indsats

  Vi er fælles om ledelse og fællesskabet på tværs af institutioner. Vi samarbejder om børnene fra vuggestue til 6. klasse. Det brede samarbejde og kendskabet til det enkelte barn og familie giver de bedste forudsætninger for trivsel og læring. Vi drager fordel af hinandens kompetencer, vi deler personale, vi udnytter ressourcen. Vi har én fælles bestyrelse.

  Værdi for borgerne

  På stort set alle parametre skaber det stor værdi, økonomisk er der desværre kun en mindre. Alt dette og meget andet vil vi gerne dele med jer andre.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 19: Slagelse Talent og Elite - livsmestring

  Hvem

  • Mads Schulze Jørgensen
  • Puk Kirkeskov Hvistendal

  Hvor

  • Kultur og Fritid

  Indhold og indsats

  STE Camp giver udvalgte idrætter mulighed for at planlægge aktiviteter for unge mennesker og STE Camp gør det muligt for borgerne at prøve forskellige idrætter og derved skabes flere idrætsaktive borgere. Der sker Online opfølgning /evaluering af tidligere afholdte STE workshops via Webex. Fokus har været på at skabe et rum for sparring, som tilgodeser atleternes travle hverdag, og at opfølgningen bliver personlig.

  Værdi for borgerne

  Bedre mulighed for en fleksibel hverdag, og den enkelte understøttes i det bedst mulige personlige valg.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 20: Klagesager på miljøområdet

  Hvem

  • Jette Jungsberg
  • Flemming Kortsen

  Hvor

  • Center for Miljø, Plan og Teknik

  Indhold og indsats

  Indenfor miljøregulering af mindre klagesager, har vi siden årsskiftet haft fokus på procesretfærdighed overfor borgerne. Procesretfærdighed betyder, at hvis borger er tilfreds med processen (føler sig hørt, taget seriøst og godt behandlet), vil borger ofte også være tilfreds med resultatet – også selvom man ikke får ret! Baggrunden var et politisk ønske om at bruge mere tid på de tunge miljøsager frem for de mindre. Vores erfaring var, at vi brugte mange ressourcer på de mindre miljøsager med aktive borgerklager.

  Værdi for borgerne

  Gennem procesretfærdighed forsøger vi at få en god dialog med borgerne og en forståelse for vores prioritering og handlinger.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 21: Bestå 9. klasse

  Hvem

  • Dorthe Christiansen
  • Ditte Brøgger Løjborg
  • Liv Dea Lynøe

  Hvor

  • Børn og Unge

  Indhold og indsats

  I sommeren 2020 byggede en frivillig sammen med en gruppe unge en matrikelløs døgninstitution med daglige møder, samtaler og aktiviteter. Alt sammen med samtykke fra forældrene til de unge. Den frivillige søgte faglig sparring hos KPE. Det har ført til en ny måde at arbejde på, hvor KPE via en frivillig arbejder med en gruppe af unge, som ’systemet’ har forsøgt at nå i mange år. Målet for de unge, har de selv lavet: De vil bestå 9. klasse. Det er ikke let at arbejde sådan, men indtil videre er det det tilbud, som de unge har brugt længst tid på.

  Værdi for borgerne

  Øgede muligheder for mestring af eget liv.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 22: STU - Erhvervsklasse

  Hvem

  • Dorthe Christiansen
  • Karen Lasthein

  Hvor

  • Center for Skole
  • Langebjerggaard
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
  • Dalmose Skole
  • Ungehuset

  Indhold og indsats

  Skræddersyet skoletilbud til unge i alderen 15-20 år (8.-11. klasse), som har behov for mere specialpædagogisk støtte end der kan tilbydes i ordinært regi, men samtidig ikke er i målgruppen for et §20.2 tilbud. I tæt samarbejde mellem UU og Langebjerggaard skræddersyes elevens skema ud fra samtaler med eleven med fokus på faglig undervisning med en praktisk tilgang og det kombineres med løbende individuel erhvervspraktik. Tidligere ville mange af disse unge ende med at blive bevilget en STU.

  Værdi for borgerne

  Eleverne bliver klar til at starte EUD/FGU i stedet for STU.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 23: Uddannelsesparathed starter i indskolingen

  Hvem

  • Hanne Vinten
  • Britta Thomsen
  • Dorthe Christiansen
  • Søren Ranthe

  Hvor

  • Antvorskov Skole 

  Indhold og indsats

  Undersøgelser fra Egmont Fonden og VIVE viser, hvor afgørende den gode skolestart er for barnets muligheder for at påbegynde en ungdomsuddannelse. 

  På Antvorskov Skole har vi forfulgt anbefalingerne og har påbegyndt seks komplementerende indsatsområder som strækker sig fra før skoletiden til udgangen af 2. klasse. Indsatserne er rettet mod både kompetenceudvikling af pædagogisk ansatte, praksisnær udvikling af læringsfællesskaber og nytækning af intensive læringsforløb for elever i store vanskeligheder.

  Værdi for borgerne

  Alle elevers mulighed for relevant deltagelse i læringsfællesskaber øges.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 24: Ny robotteknologi i driften

  Hvem

  • Peter Johansen
  • Flemming Kortsen

  Hvor

  • Center for Miljø, Plan og Teknik
  • Entreprenørservice

  Indhold og indsats

  Vi har i Entreprenørservice afprøvet muligheder med robotteknologi indenfor drift af de udendørs idrætsarealer. Det er vi lykkedes med at implementere og skalere i driften - på et sådan niveau, at øvrige kommuner og private aktører spørger os til råds. Vores erfaringer anvendes i fagblade og fagmesser m.v. En maskine medførte f.eks., at vi gik fra 3 mand til 1 mand. Mandetimerne blev flyttet til øvrige opgaver. Vi var i den forbindelse blandt de første 3 kommuner i Danmark, der købte en selvkørende gps-styret robot til opstregning af boldbaner.

  Værdi for borgerne

  Frigør ressourcer til andre opgaver.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 25: Selvplanlægger

  Hvem

  • Marianne Lykke Hansen
  • Sara Malene Svejstrup
  • Therese Gjerde Jensen

  Hvor

  • Sundhed og Ældre

  Indhold og indsats

  En samling af SSAerne til et fælles team på tværs af 2 hj.pl. områder, med fokus på højere grad af indflydelse på vagt/ruteplanlægning. Målet var at højne graden af mening, arbejdsglæde og motivation i forhold til vagt/ruteplanlægning og styrke det faglige ansvar i teamet og hele hjemmeplejen. der var fokus på værdien af, at flere beslutninger træffes af teamet selv frem for af ledelsen.

  Værdi for borgerne

  Udvikle et stærkt fagligt fællesskab omkring kerneopgaven, som vil komme borgeren til gode i forhold til øget faglighed, optimering af det tværfaglige samarbejde samt højere grad af kontinuitet i plejen.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 26: Den sociale hjemmepleje

  Hvem

  • Susanne Fagerberg
  • Ulla Rosenkvist
  • Anne Mette Toften
  • Gunhild Gundersen
  • Mia Vaslev
  • Therese Gjerde Jensen

  Hvor

  • Center for Handicap og Psykiatri
  • Center for Sundhed og Ældre

  Indhold og indsats

  CHP og CSÆ har gennem mange år parallelt haft indsatser for socialt udsatte uden at finde den gode løsning – til gavn for borgerne. Ultimo 2019 blev den sociale hjemmepleje (DSH) sat i værk. En prøve-handling, som inkluderer 10 udsatte borgere, der modtager ydelser på tværs af centrene. Visitationen til DSH foregår fælles og på tværs af de to centre. Den praktiske udførelse af hjælpen er samlet hos Toftens udekørende team.

  Værdi for borgerne

  For borgerne har DSH betydet at de nu får et mere helstøbt tilbud, der i højere grad tilgodeser deres behov. Der er fokus på understøtning her og nu – og på opbygning af livsduelighed i små skridt.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 27: BIDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler – en paraply med udvalgte prøvehandlinger

  Hvem

  • Signe Vig Jensen
  • Pernille Vibe Hansen
  • Emil Krapper
  • Steven Walsh

  Hvor

  • Dagtilbud og skoler
  • Fritid og Folkesundhed

  Indhold og indsats

  BiDS er en tværgående og prøvehandlingsorienteret indsats, som skal fremme arbejdet med bevægelse i dagtilbud og skoler. Der er fokus på at handle og agere lokalt i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor det giver mening og gør en forskel. Til formålet har vi med forebyggelsesmidler oprettet en pulje til prøvehandlinger med fokus på bevægelse. Deadline for at ansøge puljen er d.7/12, og vi har allerede nu kendskab til interessante initiativer.

  Værdi for borgerne

  På konferencen vil vi zoome ind på, hvordan udvalgte prøvehandlinger bidrager til at forbedre børn og unges sundhed, trivsel, læring og livskvalitet.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 28: STARS samarbejder med Recoverycollege Vejle om online kurser

  Hvem

  • Susanne Brandt
  • Rikke Trier Kristjansen

  Hvor

  • Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)
  • Vejle Kommune

  Indhold og indsats

  STARS, som er et Recoveryskoleprogram, har startet et samarbejde op med Recovery College Vejle. Her tilbydes online kurser på tværs af kommune-grænserne.

  Værdi for borgerne

  Tiltaget er opstået i det lys, at der skal være mulighed for at bruge undervisernes kompetencer på tværs af landet med det formål, at borgere med psykiske udfordringer kan tilbydes den bedst mulige støtte på trods af begrænsninger ved fysisk fremmøde.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 29: FOKUS

  Hvem

  • Johannes Pattursson
  • Thomas Amstrup

  Hvor

  • Center for Handicap og Psykiatri

  Indhold og indsats

  Udviklingsaftale 2016 mellem Handicap- & Psykiatriudvalget og Handicapchefen, Slagelse Kommune: ”Vi vil, med udgangspunkt i de drømme og ressourcer som hver enkelt borger har, understøtte en læring og forandring, som skaber mulighed for at leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt”.

  Værdi for borgerne

  FOKUS tager udgangspunkt i den enkelte borgers håb og drømme. Heri findes motivationen for forandring og vejen til det levede liv, som borgeren ønsker det. Værdien i som menneske at være styrende i sit eget liv evt. med professionelle som sparringspartnere.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 30: Understøttelse fra specialområdet i almen skolen – At løfte kerneopgaven i fællesskab

  Hvem

  • Cathrine Lyster
  • Linda Fabricius
  • Bente Mathiesen
  • Louise Abel Thomsen

  Hvor

  • Rosenkilde Skole

  Indhold og indsats

  Prøvehandlingen går ud på, at vi i samarbejde med almen skolen forsøger at undgå at segregere elever ”unødigt” til et omfattende specialiseret skoletilbud. Dette gør vi ved at tilbyde gratis sparring og faglig opkvalificering af ledere og relevante medarbejdere i barnets skoletilbud med det formål at barnet så kan blive i almen skolen, men med kvalificeret støtte fra skolens egne medarbejdere fremadrettet.

  Værdi for borgerne

  Prøvehandlingen har værdi for det enkelte barn ift. muligheden for at kunne blive i sit kendte miljø på almen skolen samtidig med at barnet får den understøtning der er brug for og undgår at blive segregeret.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 31: Fribussen i Stillinge skoledistrikt m.m.

  Hvem

  • Oliver Klannert
  • Anne Larsen Justiniano
  • Rene Madsen

  Hvor

  • Ledelse, Udvikling og HR, Udviklingssekretariat
  • Ledelse, Udvikling og HR, Kommunikation
  • Vej, Natur og Trafik

  Indhold og indsats

  Reorganisering af kommunens bustrafik indebærer at Movias tynde buslinjer med lav passagerefterspørgsel hjemtages. Vi har igangsat to prøvehandlinger med fribusser - Fribus 1.0 og Fribus 2.0, som har til formål drive bustrafikken i Slagelse Kommune på en ny – og mere effektiv – måde.

  Værdi for borgerne

  Det overordnede formål med fribusserne er, at give borgerne i landdistrikter mere buskørsel for de samme penge. Fribusprojekterne sker i tæt samarbejde med politikere, borgerne og uddannelsesinstitutionerne, som får indflydelse på rute- og køreplaner. Første forsøg afsluttes i december 2021.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 32: Bæredygtigt bosted i verdensklasse

  Hvem

  • Rune Thingvad Olsen
  • Julie Heimann Nielsen

  Hvor

  • Autisme Center Vestsjælland

  Indhold og indsats

  Projektets formål er, at skabe et bæredygtigt bosted i verdensklasse. Med udgangspunkt i permakultur-design og borgernes behov omdannes de nuværende åbne græsarealer til et uderum, der indbyder til ophold, bevægelse gennem leg og sansestimulering. Naturen trækkes ind på området med spiselige træer og buske efter skovhavens principper. Biodiversiteten øges, og der etableres køkkenhave for at gøre os delvis selvforsynende. Der indgås lokalt tværinstitutionelt samarbejde og oprettes dagtilbud som gartner, dyrepasser og gårdbutik.

  Værdi for borgerne

  Fremmelse af medbestemmelse og det meningsfulde liv for målgruppen.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 33: Center for Kommunale ejendomme og Slagelse Boligselskab – tværgående samarbejde

  Hvem

  • Mads Ramsing Lerche
  • Rune Overlade

  Hvor

  • Center for Kommunale Ejendomme
  • Slagelse Boligselskab

  Indhold og indsats

  CKE har indgået en samarbejdsaftale med Slagelse Boligselskab om levering af økonomistyring og administration af kommunens 516 almene boliger. Med aftalen åbner vi for samarbejde på tværs af det kommunale og private. Hver bidrager med stærke kompetencer; CKE med indgående kendskab til beboerne og Slagelse Boligselskab med et solidt administrativt produkt.

  Værdi for borgerne

  Beboerne i de almene boliger får det bedste fra to verdener; god service og tæt kontakt til kommunale medarbejdere samt effektiv og professionel styring og administration fra et kompetent boligselskab.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 34: Ny måde at se på bygningstilstanden

  Hvem

  • Ann-Britt Jørgensen
  • Casper Theil Hemp

  Hvor

  • Center for Kommunale Ejendomme
  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • 30 andre kommuner

  Indhold og indsats

  Der skal fra 2021 foretages en samlet tilstandsvurdering af Slagelse Kommunes ejendomsportefølje, med det formål at få overblik over det vedligeholdelsesmæssige totaløkonomi og kvalitetsniveau, samt efterslæbsberegninger. Bygningstilstanden skal bruges som grundlag for en dialog med fagcentre og kommunale virksomheder og efterfølgende danne grundlag for prioritering af vedligeholdsmidlerne. I sidste ende sikres at de afsatte midler til bygningsvedligehold prioriteres, hvor der er mest effekt for både borgere og medarbejdere, og hvor totaløkonomien er i højsædet.

  Værdi for borgerne

  Give en bedre service for borgere og de kommunale virksomheder via et solidt datagrundlag. Desuden vil det politiske niveau få bedre indsigt i bygningsmassen og de strategiske handlemuligheder, der findes på ejendomsområdet.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 35: Selvorganiseret idræt og facilitetsudvikling

  Hvem

  • Oliver Carlson
  • Puk Kirkeskov Hvistendal

  Hvor

  • Kultur og Fritid

  Indhold og indsats

  Fritidsafdelingen har i samarbejde med foreningsliv eller frivillige etableret flere faciliteter, hvor det er foreningens passion og faglighed omkring deres sport, der bliver bærende for faciliteten.

  Værdi for borgerne

  Ved at Kommunen giver plads til at foreningen styrer udviklingen, opnås en bedre lokal forankring, foreningerne tager mere ejerskab over projekterne, og dermed kommer det flere borgere til gavn.

  Eksemplerne der bliver præsenteret er Slagelse Bikepark, Kommunens Discgolfbaner og Korsør Skatepark.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
 • Rum 36: Kystsikring i Korsør og FN´ verdensmål

  Hvem

  • Thomas Frankel
  • Kristina Bjerre
  • Flemming Kortsen

  Hvor

  • Center for Miljø, Plan og Teknik

  Indhold og indsats

  I rådgiverudbuddet for kystsikring Korsør er der stillet krav om et bæredygtigt højvandssikringsprojekt, der både lever op til FN’s Verdensmål og Parisaftalen. Vores rådgiver skal hjælpe os med at omsætte verdensmålene til konkrete og ambitiøse mål om CO2-reduktioner i projektet.

  Værdi for borgerne

  Ambitionen er, at projektet kan blive en løftestang for hele rådgiverbranchen og anlægsområdet i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger til glæde for både nuværende og fremtidige borgere. Rådgiveren ser vores tilgang som meget nytænkende, der skal arbejdes bæredygtighed ind i alle faser og elementer af projektet.

  Link til det digitale rum

  • Link til Webex - ikke længere aktivt link
Siden er sidst opdateret 21. december 2020