Anmod om et vandråd - frist 22/11

Det er nu tid for at kontakte de relevante kommuner, hvis private interesseorganisationer ønsker at deltage i vandrådsarbejdet

Efter bekendtgørelsen om vandråd mv., skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være kommende medlemmer.

Anmod sekretariatkommunen om et vandråd

Alle landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand opfordres til at anmode deres kommune om at oprette et vandråd.

Foreningen/organisationen kan også indstille medlem og suppleant til vandrådet. Der skal indsendes navn og kontaktoplysninger på personerne  til sekretariatskommunerne.

Herefter vil den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Hvem kan være medlem af et vandråd?

Foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret er:

  • relevante landsækkende erhvervsorganisationer

  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Eksempler på mulige medlemmer

Erhvervsorganisationer fx: Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA.

Landsdækkende grønne organisationer fx: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet.

Men også andre organisationer kan komme på tale.

Lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer.

Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet

Slagelse Kommune er en del af "Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet". Det deles af ti kommuner: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Kalundborg, Sorø, Ringsted, Holbæk og Faxe.

Næstved Kommune har påtaget sig sekretariatsfunktionen for vandrådet i 2019-2020.

Hovedvandopland 2.1 Kalundborg

En mindre del af Slagelse Kommune ligger i "Hovedvandopland 2.1 Kalundborg".

Det er endnu ikke besluttet, hvem der påtager sig rollen som vandrådssekretær for dette hovedopland.

Flere oplysninger

For information eller anmodning om oprettelse og deltagelse i vandrådet kontakt: 

Tilmeldingsfrist 22. november 2019

 

Nyhed 8. november 2019.