Søger om støtte til frivillig omfordeling af jord til mere skov og natur

Naturstyrelsen og Slagelse Kommune går nu sammen om en ansøgning for at komme med i Landbrugsstyrelsens pilotordning multifunktionel jordfordeling. Det skal være med til at skaffe jord til mere skov og natur ved Nordskoven.

Målet er at rejse mere bynær skov og natur ved Nordskoven i Slagelse, når Slagelse Kommune og Naturstyrelsen går sammen om at ansøge om at komme med i et pilotordning om såkaldt multifunktionel jordfordeling under Landbrugsstyrelsen. Meningen med multifunktionelle jordfordelingsprojekter er, at landmænd frivilligt afgiver jord, som bruges til naturprojekter mod til gengæld at få landbrugsjord et andet sted.

- Ved at sammentænke forskellige hensyn til fx natur, rent drikkevand, klima og friluftsliv kan vi slå flere fluer med ét smæk og samlet set få endnu mere natur- og miljø for pengene. Vi skal fx have genslynget Gudum Å og i den forbindelse ville det være godt at se på, om vi samtidig kan få taget nogle af de ånære arealer ud af landbrugsdrift både af hensyn til naturen, men også den fremtidige landbrugsdrift, siger Jørgen Grüner (F), formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte mandag, at kommunen sammen med Naturstyrelsen søger om at komme i den nye pilotordning om multifunktionel jordfordeling. Målet er at få rejst mere offentlig skov tæt på Slagelse og samtidig få tilgodeset flere natur- og miljøinteresser. Ansøgningen kommer bl.a. til at indeholde idéer og forslag til etablering af græsningsfolde og vandhuller til gavn for et varieret plante- og dyreliv.

- Vi tror, at multifunktionel jordfordeling kan sikre en fortsat udvikling af Nordskoven, så vi kan få rejst mere bynær skov, give plads til mere natur tæt på byen, og - i samarbejde med borgerne - udvikle de rekreative muligheder i området, siger skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen.

Når man laver multifunktionel jordfordeling tages landbrugsarealer ud af drift for bl.a. at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand og give flere borgere adgang til flere oplevelser i det åbne land. Lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt anden landbrugsjord i erstatning. Målet er samtidig at samle landbrugsarealerne i større blokke eller på placeringer, så det giver bedre værdi for landbrugsbedriften. 

- Ved jordfordelingen får landmændene mulighed for at frasælge landbrugsarealer, der fx ofte er for våde til dyrkning eller arealer, der af hensyn til rent drikkevand ikke må sprøjtes. Til gengæld vil jordfordelingen give mulighed for at erhverve andre landbrugsarealer. Det vigtige for os er, at det er frivilligt for lodsejerne, om de vil deltage i en jordfordeling, siger Pernille Ivalo Frandsen (V), Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Multifunktionel jordfordeling er en pilotordning, der udspringer af Folketingets tørkepakke fra 2018, hvor der blev afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling. Pengene, der kan søges om, skal bruges til processen med at lave jordfordelingen, og hvis ansøgningen går igennem, betyder det, at Landbrugsstyrelsen hjælper med at lave de nødvendige aftaler med områdets landmænd. 

Der er ansøgningsfrist den 15. maj. Selve jordfordelingen forventes at tage ca. 2 år og realisering af de enkelte projektelementer tager ca. 2-3 år.

FAKTA OM ANSØGNINGENS PROJEKTELEMENTER:

 • Skovrejsning: At få etableret yderligere ca. 60 ha offentlig, bynær skov, der binder CO2, øger biodiversiteten og skaber et rekreativt rum.
 • Rent vandmiljø: Genslyngning og restaurering at Gudum Å, til gavn for natur og biodiversitet i vandløbet og i ådalen. Genslyngning forsinker vandet og skaber en mere naturlig hydrologi i ådalen.
 • Natur og biodiversitet: At skabe gunstige vilkår for et varieret plante- og dyreliv i projektområdet, gennem offentlig erhvervelse af ca. 40 ha naturarealer, etablering af ca. 30 ha til græsning, samt anlæggelse af 10 vandhuller inden for det samlede projektområde.
 • Rent drikkevand: At beskytte drikkevandet i de boringsnære beskyttelsesområder gennem aftaler om ophør af sprøjtemidler. Derudover vil der være en generel beskyttelse af drikkevandet gennem skovrejsning og ekstensivering.
 • Friluftsliv: At etablere stier og faciliteter der skaber sammenhæng i området samt udvikle natursociale projekter med Specialcenter Slagelse og borgere fra sociale boligbyggerier.
 • Økologisk jordbrug: Omlægning af ZBC Jernbjerggaard til økologisk landbrugsskole.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Udvalgsformand Jørgen Grüner
  telefon 92 43 82 28
 • Udvalgsmedlem Pernille Ivalo Frandsen
  telefon 28 71 53 21 
 • Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen
  telefon 22 49 65 75
 • Projektleder Jørgen Sandby Nielsen, Naturstyrelsen
  telefon 22 49 65 99
 • Projektleder Mette Lücke Pedersen, Slagelse Kommune
  telefon 51 53 12 75

 Pressemeddelelse den 5. maj 2020