Besøgspåbud til Botilbuddet Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune omgående for en periode på 4 uger at fastsætte forbud mod besøgendes adgang til botilbud Specialcenter Slagelse.

Meddelelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune omgående for en periode på 4 uger at fastsætte forbud mod besøgendes adgang til botilbud Specialcenter Slagelse, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. epidemilovens § 29, stk. 1.

Beboerne på botilbud Specialcenter Slagelse har derfor i ovennævnte periode ikke mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med Covid-19 på botilbud Specialcenter Slagelse. Således er det af 10. marts 2021oplyst, at der pr. dags dato er fire smittede beboere og syv smittede ansatte.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet 

Besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på Specialcenter Slagelses område.

Idet besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at forbuddet også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt dagcentre, der ligger inde på Specialcenter Slagelse, og dermed benytter sig af botilbuddets fællesarealer. Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagscenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet uagtet lokation af dagcentret. Hvis faciliteterne kan være åbne, vil de skulle kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning.

Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet 

Besøgsforbuddet omfatter udefrakommende personers besøg på botilbud Specialcenter Slagelse. Ansatte på Specialcenter Slagelse og personer, der indfinder sig på botilbuddet for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, er ikke omfattet af besøgsforbuddet. En beboers værge, personlige repræsentant, advokat eller lignende er heller ikke omfattet af besøgsforbuddet.

Beboere på botilbuddet er ikke omfattet af besøgsforbuddet, og besøgsforbuddet regulerer ikke beboernes forhold på Specialcenter Slagelse herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for aflastningspladsen, anbringelsesstedet, botilbuddet.

Undtagelser fra besøgsforbuddet

Besøg i kritiske situationer

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over, på botilbud Specialcenter Slagelse. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, faste samlever, faste partnere, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Besøg fra den nærmeste pårørende

Besøgsforbuddet omfatter endvidere ikke besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, fra den nærmeste pårørende til en beboer på Specialcenter Slagelse. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen skal sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

Læs hele påbuddet her:

Nyhed den 22. marts 2021