Vild Kommune

Slagelse Kommune har tilmeldt sig konkurrencen ”Danmarks VILDESTE Kommune” for at skabe mere fokus på vild natur i Slagelse Kommune

Denne sides direkte link: slagelse.dk/VildKommune

I bunden af siden her findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt om projektet.

Formål

Formålet er at fremme en rigere og vildere natur til gavn for plante- og dyrelivet, og på den måde også for os mennesker. Konkurrencen er igangsat af Miljøministeriet.

Borgmesteren fortæller

Borgmester John Dyrby Paulsen (S): Hele kommunen – borgere, erhvervsliv og Kommunen - skal stå sammen om at give naturen en hjælpende hånd, så fremtidige generationer også kan få lov at opleve syngende fugle i træerne, flyvende insekter i haverne og kvækkende frøer ved søerne. Vi skal have mange flere – rigtig mange flere - sommerfugle, bier og svirrefluer mv.

Slagelse Kommune er med i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune”. Men faktisk er det ikke vigtigt om vi vinder konkurrencen. Det vigtigste er, at vores vilde natur vinder, for så vinder vi alle sammen.

Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden, og også her hos os. Det skal vi ændre på. Jeg har ikke opskriften på, hvordan vi skal gøre det, det skal vi finde ud af sammen, og jo flere der deltager, jo bedre. Så det er bare om at komme i gang med de vilde ideer. Jo vildere jo bedre - og jo mere, jo bedre. Og det gælder alle steder: skovområder, boligområder, parker og vejrabatter.   

Formanden for MPL-udvalget citat

Formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (F): Vi står midt i en naturkrise, biodiversiteten går tilbage over alt i verdenen, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde.

Så vi har en forpligtelse, og derfor har vi i byrådet vedtaget en bæredygtighedsstrategi, hvor biodiversitet er et af de centrale temaer. Det har vi gjort fordi biodiversitet skal fylde mere når kommunen træffer beslutninger, og sætter nye initiativer i gang.

Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest. Vores egne arealer skal blive vildere og vi skal vænne os til, at de komme til at ændre udtryk. Vi omlægger blandt andet vores kommunale skove og giver bedre plads til naturen, vi rejser nye skove, vi ændre praksis for slåning af vejkanter, og vi giver bedre plads til naturens gang i parker og offentlige grønne områder. Vi skal lade naturen fylde mere, når vi planlægger for nye boligområder, så vi skaber attraktive, grønne opholdsarealer i områderne.

Vi håber, du vil være med til at skabe en vild kommune!

Hvad gør vi?

Et enigt byråd vedtog i marts '21 bæredygtighedsstrategien for Slagelse Kommune. I strategien indgår biodiversitet som et helt centralt tema. 

Nedenfor kan du følge med i nogle af de tiltag, vi sætter i gang for at få mere vild natur i Slagelse Kommune. 

Forskellige indsatser
 • Skov og skovrejsning

  Vildskaben og naturrigdommen skal have mere plads og bedre forudsætninger i de kommunale skove. Derfor udarbejdes der en strategi for de kommunale skoves udvikling, der skal sikre, at kursen fastholdes på den lange bane.

  Der igangsættes tiltag og indgreb udvalgt efter hver skovs potentiale. Fx skal der sprænge og fældes for at skabe mere stående og liggende dødt ved og flere lysbrønde. Udtag af træ sker med afsæt i strategiens fokus på mere natur og vildskab, rekreativitet og historiens spor. Vand under forskellige former skal også i spil og i større omfang have plads på naturens egne præmisser.

  Disse tiltag for natur og vildskab vil finde sted i kommunens 300 ha skove.

  Nye skovområder

  Vi etablerer også nye skovrejsningsområder. Her skabes våde lavninger, mulden skrabes af i delområder og udlægges til en naturlig proces. Stendynger og dødt ved udlægges både i sol og skygge, træer og buske hører hjemme på egnen.

  Der skabes rod fra start. Der er indtil nu planlagt tre nye kommunale skovrejsninger i 2021. 

 • Vejkanter (rabatter)

  Praksis med slåning i vejkanter ændres generelt. Hvor pladsen er til det, vil der blive efterladt lange strækninger af uslået vegetation.

  Der er udpeget særlige tiltag langs 40 km vej, hvor vi ændrer praksis til mosaikslåning, udpining mv.

  I områder med meget næringsrig jord vil der blive eksperimenteret med at fjerne mulden og give plads til en naturlig proces.

  Vi bygger videre på erfaringer fra 2020 og 2021 og udpeger endnu flere km vejkanter og rundkørsler, hvor vi ændrer driftspraksis til gavn for biodiversiteten. 

 • Parker og grønne områder

  Flere og flere parker og andre offentlige grønne områder vil med tiden få et mere vildt udtryk.

  Ved at holde op med at slå græsset, fjerne græstørv og udlægge råjord eller grus skabes der plads til en naturlig proces. Dette suppleres med at så arter, der er hjemmehørende og karakteristiske for egnen.

  Vi lader døende og døde træer stå som træruiner.

  Naturen indarbejdes som et nyt element i byernes grønne områder. Det sker på en måde, så der skabes nye rum under hensyn til æstetisk og borgernes brug af områderne. 

 • I landsbyerne

  Vi indgår i dialog med lokalråd og borgere i landsbyerne om at bringe mere vild natur ind i landsbyerne. En udvikling, der tages i takt med at ideerne, ambitionerne og ejerskabet spirer frem lokalt.

 • Vi tænker naturen med fra start, når vi planlægger

  Vi inspirerer bygherrer til at tilgodese biodiversitet og naturen, når der bygges nyt.

  Vi arbejder med lokalplaner, hvor naturen bruges som et aktiv. Mere natur og flere grønne arealer rummer også plads til byens borgere og giver flere attraktive grønne fællesarealer og mulighed for at bevæge sig i grønne kiler. 

 • Mere natur ved kommunale institutioner

  Vi omdanner udearealer i samarbejde med kommunale institutioner og aktører fra områderne for velfærd og uddannelse. Udearealerne skal være vilde og skabe rum for rekreativ udfoldelse og læring om biodiversitet.

  Der er aktuelt to projekter i støbeskeen, som vi tager fat i som de første:

  Det første projekt - et bosted

  Der arbejdes for en bæredygtig udvikling af et bosted under Autisme Center Vestsjælland samt daginstitutioner, skole og plejehjem i nærområdet.

  Et af de bæredygtige udviklingsmål er blandt andet at øge områdets biodiversitet. Det kan gøres ved at nytænke måden, græsarealer hidtil har været forvaltet på og omdanne ubenyttede græsplæner til vildere naturområder.

  Samtidig skabes der bedre muligheder for, at borgerne kan opholde sig udenfor og få gavn af naturens positive effekter på trivsel og læring.

  Vi indgår i dialoger og samarbejder på tværs af institutioner for at inspirere, lære og drage nytte af hinandens indsatser.

  Det andet projekt - Livshaven

  Vi udvikler ”Livshaven” i Slots Bjergby ved at omdanne et kommunalt areal til et krible-krable eksperimentarium med vild natur, som skal skabe rammer for læring om biodiversitet.

  Området skaber de ideelle rammer for, at vi sammen lærer og oplever i naturen. Livshaven inviterer en række foreninger mv. til nye og gamle fællesskaber i lokalsamfundet. Fx det lokale foreningsliv, det lokale plejehjems beboere eller organisationer, der kan bidrage med aktiviteter i parken.

  Vi vil med et Krible Krable eksperimentarium skabe et kulturlandskab med ”vild og nær” natur. Det omfatter et naturområde, der har biodiversitet for øje og emmer af liv. Et område, som åbner sig i små naturrum, der byder på nye opdagelser og erfaringer. Livshaven vil skabe de ideelle rammer for livslang læring gennem sansning, bevægelse og aktiviteter. Vi vil styrke børns udvikling af undersøgelseskompetencer, så de på sigt udvikler sig til naturfagligt dannede og nysgerrige mennesker.

  Vi vil skabe pædagogiske og bæredygtige rammer og aktiviteter for læring om naturens biodiversitet, og inspirere til at passe på vores nære natur – mange generationer frem. Vi vil formidle, hvor vigtigt den nære natur og de småkryb, som lever i den, er for vores eksistens, og inspirere børn og voksne til selv at skabe naturlige levesteder for insekterne, andre steder i vores nærmiljø. 

 • Erhvervsområder og boligselskaber

  Vi indgår i dialoger med virksomheder og boligselskaber om at bringe mere natur ind i deres udearealer. 

 • Formidling og inspiration til borgere

  Vi formidler vores indsats for biodiversitet og inspirerer borgerne til, hvad de selv kan gøre. Vi iværksætter kampagner, afholder dialogmøder og understøtter borgerdrevne tiltag. 

Alle kan gøre noget
 • Hvad kan DU gøre?

  Både store og mindre tiltag tæller; intet er for småt. Uanset om du er borger, erhvervsdrivende, lodsejer, haveejer eller repræsenterer en skole, institution eller virksomhed, kan du være med til at gøre en indsats for at hindre tabet af arter.

  Du kan lade dig inspirere af programmerne fra DRTV:

  Vi udvider løbende med relevant materiale og links til yderligere inspiration. 

Om konkurrencen
 • Konkurrencen Danmarks VILDESTE Kommune

  Biodiversiteten er under pres i hele Danmark. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen Sammen om et VILDERE Danmark, som konkurrencen er en del af. Målet er at få kommuner – og danskerne generelt – til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

  Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022, hvor Danmarks VILDESTE Kommune bliver udpeget.

  Vinderen bliver den kommune med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Dette baseret på engagement, antal omlagte kvadratmeter vild natur, idérigdom og udbredelse af viden til borgerne om naturens egenskaber.