Skov og skovrejsning

Vildskaben og naturrigdommen skal have mere plads og bedre forudsætninger i de kommunale skove. Derfor udarbejdes der en strategi for de kommunale skoves udvikling, der skal sikre, at kursen fastholdes på den lange bane.

Der igangsættes tiltag og indgreb udvalgt efter hver skovs potentiale. Fx skal der sprænge og fældes for at skabe mere stående og liggende dødt ved og flere lysbrønde. Udtag af træ sker med afsæt i strategiens fokus på mere natur og vildskab, rekreativitet og historiens spor. Vand under forskellige former skal også i spil og i større omfang have plads på naturens egne præmisser.

Disse tiltag for natur og vildskab vil finde sted i kommunens 300 ha skove.

Nye skovområder

Vi etablerer også nye skovrejsningsområder. Her skabes våde lavninger, mulden skrabes af i delområder og udlægges til en naturlig proces. Stendynger og dødt ved udlægges både i sol og skygge, træer og buske hører hjemme på egnen.

Der skabes rod fra start. Der er indtil nu planlagt tre nye kommunale skovrejsninger i 2021.