Nordskoven - skovrejsning

I de kommende år vil markerne omkring Slagstrup og Lille Valby nord for Slagelse udvikle sig til et skov- og naturområde

Denne sides direkte link: slagelse.dk/nordskoven

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Seneste nyt i projektet

Borgermøde torsdag d. 29. september

Slagelse Kommune og Naturstyrelsen inviterer alle interesserede til møde om Nordskoven. Kom og hør om tankerne bag Nordskoven og status på, hvor langt vi er nået. Vi vil også gerne have dine input til, hvordan skoven skal udvikles.

Kl. 18.30-21.00 i Lille Valby forsamlingshus, Valby Engvej 2, 4200 Slagelse.

Tilmeld borgermødet senest 26. september (nyt vindue)

Multifunktionel jordfordeling - godt i gang 

Landbrugsstyrelsen har udvalgt Nordskoven til at være med i en såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man gennem frivillige aftaler forvandler landbrugsjord til skov- og natur. Nordskoven kan på den måde potentielt blive meget større, meget hurtigere end oprindelig planlagt.

Skov lige nord for Slagelse

Naturstyrelsen og Slagelse Kommune har i fællesskab udvalgt et godt 300 hektar stort landbrugsområde lige nord for Slagelse som fremtidigt skovområde. Markerne ved Slagstrup er valgt, fordi  de er tæt på byen. Den nye skov skal være let at komme til, så flest muligt kan få glæde af den.

Skoven bliver til stykke for stykke

Da jorden opkøbes frivilligt, kan skovområdet udvikle sig geografisk i forskellige retninger. Opdelingen mellem de to faser er derfor vejledende. Skovarealet vil løbende blive udvidet, efterhånden som mere jord bliver opkøbt.

Flere oplysninger

Har du spørgsmål, idéer eller forslag til det nye skov- og naturområde, så send dem på e-mail til os.

 • Tryk på "Skriv til projektlederen" i boksen Kontakt.
Skovens delområder
 • Delområde 1 Stenageren

  Stenageren blev plantet i 2015 og er Nordskovens største skovdel med sine 21 hektar. Her er der plads til en god vandre- eller løbetur i naturen omgivet af de unge træer og fire mindre søer og vandhuller.

 • Delområde 2 Børneskoven

  Børneskoven i Nordskoven blev etableret i 2015, og strækker sig over et areal på 3,8 hektar. Skoven er udformet efter børnenes behov, så her er plads til udforskning af naturens små væsner. Der er også plads til at sidde og nyde sin madpakke.

 • Delområde 3 Lyshøjen

  Lyshøjen i Nordskoven blev anlagt i 2015 og består af skovbryn, engarealer og en sø fordelt på 8,5 hektar. Fra toppen af bakken er der udsigt over Slagelses bynære landområder, marker og gårde så langt øjet rækker.

 • Delområde 4 Rosenkildeskoven

  Den 6. oktober 2017 blev Nordskovens nyeste skovdel, Rosenkildeskoven indviet. Til indvielsen deltog blandt andre brugere fra Autismecenter Vest, Specialcenter Slagelse og ældre fra Blomstergården. Borgmester Stén Knuth markerede indvielsen ved at plante et frugttræ. 

  Det er også her, du finder Nordskovens grejbank.

 • Delområde 5 Lille Valby Eng

  Lille Valby Eng er et område ved Gudum Å og en del af Nordskovsprojektet. Det er omkring 1,8 hektar, men det er planen at området løbende skal udvides ved opkøb eller lodsejeraftaler af flere engområder og bindes sammen med resten af Nordskoven.  

  Området indgår i et naturgenopretningsprojekt, som skal få den ferske eng og overdrevet tilbage, så naturværdien øges. 

I Nordskoven finder du
 • Nordskovens grejbank

  I efteråret 2017 blev Nordskovens grejbank indviet. Grejbanken er stedet, hvor kommunens skoler, børnehaver og institutioner kan låne udstyr til at fylde Nordskoven med leg og læring.

  Banken er lavet for at gøre det muligt at flytte kommunens skolebørns undervisning i bl.a. matematik, biologi og samfundsfag ud af klasselokalet og helt ud i skoven.

  Til grejbanken er der lavet undervisningsmateriale til forskellige alderstrin. Dette materiale kan frit downloades af alle og giver mulighed for at give børn og unge en ny måde at komme ud i naturen på.

  Video fra grejbankens indvielse

  Grejbanken ligger i delområde 4 - Rosenkildeskoven.

 • Verdens største insekthotel

  I maj 2016 blev Nordskovens insekthotel indviet. Verdens måske største insekthotel, Yggdrasil, er samtidig en god legeplads med sine solide træstammer.

  Der er boret huller i træstammernes ender, og børn fra kommunens institutioner har været med til at indrette hullerne til værelser, insekterne kan bo i.

  Insekthotellet ligger i delområde 2 - Børneskoven.

Beskrivelser og planer
 • Sammen skaber vi skoven
  Vision for skov- og naturområdet.

  Slagelse Kommune, Naturstyrelsen og det nedsatte brugerråd har sammen formuleret en vision for det nye skov- og naturområde. En vision der skal danne rammerne for arbejdet med udvikling af projektet omkring Slagstrup nord for Slagelse.

  Ordet ”sammen” refererer til, at projektet i høj grad skal kendetegnes af borgerinddragelse og samskabelse.

  Naboer, interesseorganisationer, institutioner og en bred vifte af skovens brugergrupper vil være en naturlig og aktiv del af projektet.

  Ordet ”skaber” refererer til, at borgerne skal kunne involvere sig og få glæde af projektet allerede fra dets start. Alle interesserede kan her og nu være med til at præge udformningen af skoven og dens faciliteter.

  Denne (med)skabende proces kan der lægges op til ved at anlægge skoven i etaper, definere delprojekter, indgå partnerskaber og i det hele taget tilrettelægge skovrejsningen dynamisk.

  Ordet ”skoven” refererer naturligvis til ambitionerne for det område, der med tiden skalblive byens grønne oase. En skov, der kommer til at veksle mellem vådområder, sletter og hjemmehørende træer og buske.

  En skov, der medtænker hensyn til grundvand, binding af CO2, biodiversitet, klimatilpasning og produktion af træ. Og en skov, der inkluderer faciliteter og muligheder for aktivitet til støtte for sundhedsfremme, undervisning, rekreation, naturoplevelse og friluftsliv i Slagelse Kommune. 

 • Skov- og naturområdet
  Projektområdet ligger i den nordlige del af Slagelse.

  Det strækker sig gennem et landbrugsområde til Slagstrup og afgrænses i vest af Kalundborgvej og i øst af Nykøbing Landevej.

  Området er i alt på 400 hektar landbrugsjord, og i løbet af de kommende 30 år forventes ca. 300 hektar heraf at være omdannet til skov- og naturområde. Det nævnte projektområde betegnes som etape 1 og er angivet om det nederste indrammede areal.

  Arealerne vist med blå skravering omfatter de første ca. 30 hektar, som er opkøbt og tilplantet. Det røde område er et nyt areal, som forventes tilplantet i foråret 2017. Skovarealet vil løbende blive udvidet, efterhånden som mere jord bliver opkøbt.

  I samarbejdsaftalen mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen er der åbnet mulighed for, at projektområdet på sigt kan udvides mod nord med yderligere 300 hektar.

  Jorden opkøbes ad frivillig vej, og grænsen mellem de to etaper kan derfor ændre sig lidt afhængig af, hvordan projektet udvikler sig. Skoven bliver primært en løvskov med danske træarter - især eg og bøg.

  I alle områder er der dog tillige andre forskellige træ- og buskarter for at skabe variation for dyre- og plantelivet for skovens gæster.

  Rundt om skovområderne og de lysåbne zoner vil der blive plantet skovbryn for at skabe læ i skoven og sikre en glidende overgang mellem skoven og de omkringliggende marker. Endelig er skovbryn også et vigtigt levested for mange dyr og fugle.

  I samarbejdsaftalen mellem Naturstyrelsen og 
  Slagelse Kommune er det aftalt, at projektet arbejder med tre zoner. Disse zoner har betydning for, hvordan området kommer til at se ud og kan bruges.

  En skovzone - ca. halvdelen af projektområdet. Her vil der overvejende være træer.

  En vådzone - ca. en fjerdedel af projektområdet. Det betyder, at dræning ophører – hvis det ikke generer naboerne. På den måde vil en række moser og vådområder naturligt blive gendannet.

  En lysåben tør zone - ca. en fjerdedel af projekt-området. Af hensyn til variationen i landskabet etableres der åbne arealer i og omkring skoven, hvor det passer naturligt ind i landskabet og med udgangspunkt i de forskellige restriktioner, der er i området.

 • Sådan skaber vi skoven
  Naturstyrelsen opkøber arealer i området efterhånden, som de bliver til salg.

  Opkøbene sker frivilligt og til markedspris i det tempo, som økonomi og tilgængelig jord tillader. Det betyder,at det er svært at forudsige, hvordan skovprojektet præcist vil udvikle sig de kommende år.

  Projektet vil derfor blive til via en række mindre etaper i løbet af de kommende tre årtier. Hver deletape vil tilføre projektet nye værdier. Allerede fra det allerførste træ er blevet plantet, vil besøgende derfor opleve, at der sker noget i projektet, og de kan følge med i udviklingen.

  Områderne er endnu ikke sammenhængende og vil få forskellige funktioner, der tilsammen vil kunne fungere som et attraktivt tilbud til flest mulige mennesker. Efterhånden som flere arealer bliver opkøbt, vil området udvikle sig. Nye områder betyder nye muligheder for aktiviteter og nye naturoplevelser.

  Naturstyrelsen indledte skovrejsningen med at lave en bevoksningsplan for de første 30 hektar opkøbt jord i området. Planen tog udgangspunkt i den opdeling af området i skovzoner, vådzoner og lysåbne zoner, der er en del af samarbejdsaftalen mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune. I planen er der taget hensyn til de forskellige restriktioner, der er i området – bl.a. vejtracé, åbeskyttelseslinjer, fortidsminder og § 3 natur.

  Frilægning af dræn har allerede ændret udseendet af området, hvor man nu kan se vand samle sig i åbne grøfter og nye eller udvidede søer. Arealerne vil ikke blive gødet eller sprøjtet.

  For at give skoven en god start, er bevoksningerne blive plantet med en forkultur. Det betyder, at rødel eller lærk plantes samtidig med de øvrige træer. Rødel og lærk vokser hurtigt og skaber et skovmiljø, der gør det lettere for de øvrige træer at vokse op. Det vil også hurtigere skabe en skovfornemmelse i området.

  Tiltagene for at øge mangfoldigheden og naturindholdet i skoven tager tid. Det tager tid at skabe et spændende skov- og naturområde med liv og mangfoldighed. Alligevel vil tiltagene inden længe begynde at føre flere fugle, dyr og planter med sig, så naturindholdet i det tidligere landbrugsområde bliver rigere. 

 • Multifunktionel jordfordeling (mufjo) - godt i gang

  Landbrugsstyrelsen har udvalgt Nordskoven til at være med i en såkaldt multifunktionel jordfordeling. Princippet er, at forvandle landbrugsjord til skov- og natur gennem frivillige aftaler. Nordskoven kan på den måde potentielt blive meget større, meget hurtigere end oprindelig planlagt.

  Dette sker i dialog og under hensyn til landbruget. 

  Oversigtskort

  Hvornår begyndte jordfordelingen?

  Multifunktionel jordfordeling blev en realitet i foråret 2021. Det skete efter at lodsejerne i området havde sagt ja til at indgå i en proces, hvor det forsøges at opnå frivillige aftaler om jordfordeling i projektområdet Nordskoven.

  Hvordan foregår en jordfordeling?

  Der er ansat en medarbejder, der taler med områdets lodsejere. Målet er, at lave en større omfordeling af jorden. Landmænd sælger jord til Nordskoven mod til gengæld at få mulighed for at købe jord andre steder.

  Hvorfor Nordskoven?

  Landbrugsstyrelsen har bl.a. givet Nordskoven samtykke til at gå i gang med multifunktionel jordfordeling, fordi Nordskovsprojektet indeholder flere delprojekter. De er på samme tid til gavn for friluftsliv, klima og beskyttelsen af drikkevandet.

  Det samlede areal, der indgår i projektet er nu (oktober 2021) oppe på omkring 174 hektar. 

Seneste nyt-arkiv
 • TV2 Vejret følger skoven (Danmark planter træer)

  Lørdag 9. november 2019 havde ca. 100 borgere taget de terrængående støvler på og fattet spaden for at plante 2.000 træer i en ny del af folkeskoven.

  De fine nye træer blev plantet i skovrejsningen Nordskoven lige nord for Slagelse. Anledning var, at der i september på TV2 blev samlet ind til nye træer i showet ”Danmark Planter Træer”.

  Den nye folkeskov i Nordskoven er på 15 hektar. Den vil de kommende år blive brugt af TV2 Vejret, der vil dække skovens udvikling og fortælle om vejr og klima.

Brugerrådet
 • Nordskoven har sit eget brugerråd

  Skoven er til for kommunens borgere. Derfor arbejder et brugerråd tæt sammen med kommunen og Naturstyrelsen. De har formuleret en vision og tegner desuden de overordnede linjer for området. Formålet er at skabe en spændende og attraktiv offentlig skov som borgerne, skoler, foreninger m.fl. kan få glæde af.

  Visionen er: Sammen skaber vi skoven.

  Brugerrådets medlemmer

  • Fællesorganisationens Boligforening Slagelse
  • Skovlauget for Slagstrup og Lille Valby (to medlemmer)
  • Slagelse Idræts Råd
  • Friluftsrådet
  • Skovbørnehuset
  • Slagelse Naturskole
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Selandia
  • Gefion
  • Dansk Handicapforbund
  • Naturstyrelsen
Kulturhistorie og baggrund
 • Nordskoven indvies og får sit navn

  Første etape af skoven blev indviet 10. juni 2015, hvor borgmester Stén Knuth sammen med børn fra lokale børnehaver og skoler plantede 200 træer. Ved samme lejlighed fik skoven sit officielle navn ”Nordskoven”. Forud for indvielsen blev skovens navn fundet gennem en navnekonkurrence, som mange af kommunens borgere bidrog til.

  De første ca. 30 hektar landbrugsjord er opkøbt, og i foråret 2015 blev der plantet 98.000 træer. Desuden er dræn i området gravet fri og blevet til åbne grøfter. Lavninger i landskabet søges omdannet til vådområder. 

  Børnene er med fra begyndelsen

  Børn fra dagpleje, børnehaver og skole har sået frø af forskellige træer i urtepotter, som de passer omhyggeligt i en skolehave. Når træerne er 2-3 år gamle er de store nok til, at børnene kan plante dem ud i Nordskoven.

 • Projektstart og et "Borgmesterbryn"

  Borgmestre fra en række af landets klimakommuner måtte op at stå på spaderne, da de 23. marts 2015 skulle plante et ’borgmesterbryn’ i den kommende skov lige nord for Slagelse.  

  Videofilm

  Klip fra filmen "Klimaindsatsen i Slagelse Kommune". Klippet handler om skovrejsning.

  Denne film skaber overblik over Slagelse Kommunes indsats på klimaområdet, og viser hvordan vi griber udfordringerne an i forhold til energiforsyning, klimatilpasning og skovrejsning.

  Samarbejde, merværdi og fornuft er nogle af kodeordene for klimaindsatsen.

  Det tager flere årtier at rejse en skov, og jorden vil blive opkøbt løbende. Men vi er i gang, og heldigvis tager det ikke så lang tid, før den tidligere landbrugsjord kan bruges til motion, naturoplevelser og friske gåture. I løbet af vinteren 2015-16 bliver de tilplantede arealer gjort mere tilgængelige ved låger og trampestier.

 • Baggrund for projektet

  I 2012 skrev Byrådet under på en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen. Aftalen går ud på sammen at rejse en ny skov lige nord for Slagelse. Kommunen har forpligtet sig til at skyde en million kroner om året i projektet de næste 30 år. Naturstyrelsen er med til at finansiere køb af jord, og det er deres opgave at plante og passe det nye skov- og naturområde.

  Skov- og naturområder har mange positive egenskaber. Træer og planter binder CO2 og kan mindske oversvømmelser som kraftig regn fører med sig. Samtidig gør let adgang til spændende naturområder det attraktivt at bevæge sig og nyde naturen. 

 • Kulturhistorisk analyse

  Slagelse Kommune har fået Museum Vestsjælland til at lave en kulturhistorisk analyse af projektområdet. Formålet har været at få et overblik over, hvordan området er blevet brugt og har set ud gennem tiderne. En viden som Slagelse Kommune ønsker at bruge til at gøre skov- og naturprojektet endnu mere spændende og nærværende for borgerne.

  Kulturhistoriske kort og skemaer

Siden er sidst opdateret 14. september 2022