Råd

Oversigt over råd
 • Grundvandsrådet

  Grundvandsrådet er et rådgivende forum, hvor der kan udveksles idéer og forslag i forbindelse med indsatsplanerne fx om, hvordan man bedst inddrager offentligheden ved udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

  Slagelse Kommune har ansvaret for at lave indsatsplanerne. Planerne bliver lavet på grundlag af kortlægning af grundvandets sårbarhed over for forurenende stoffer.

  Antallet af møder i Grundvandsrådet afhænger af fremdriften i Naturstyrelsens kortlægning samt i kommunens udarbejdelse af indsatsplaner.

  Grundvandsrådet i Slagelse Kommune er politisk ledet.

  I følge Vandforsyningsloven har kommunen pligt til at nedsætte et Grundvandsråd.

  Medlemmer

  • SK Forsyning A/S
  • De private almene vandværker
  • Gefion
  • Sjællandske Familielandbrug
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Brøndejerforeningen
  • Dansk Skovforeningen
  • Region Sjælland
  • Dansk Industri
  • Håndværksrådet
  • Miljøstyrelsen

  De tre sidstnævnte er også inviteret til at deltage i rådet. De har dog valgt foreløbig ikke at udpege en fast repræsentant. I stedet vil de følge rådets arbejde gennem dagsordner og referater.

  Slagelse Kommunes medlemmer

  Kommissorium

 • Handicaprådet
  Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Slagelse Byråd om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede.

  Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. 

  Dagsorden/Referat

  På Dagsordenportalen kan Du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis Du opretter Dig som abonnent på Dagsordenportalen.

  Handicaprådets Sekretariat

  Påfør venligst att.: Anders Jensen

  Medlemmer i Handicaprådet:

  Medlemmer fra Danske Handicaporganisationer:

  • Dansk Blindesamfund
   Jan Friis
   Tlf. 58 52 54 41
   E-mail: jfr@dkblind.dk 

  • Nyreforeningen
   Boris Holm
   Tlf: 60196672
   E-mail: bh@nyre.dk

  Medlemmer fra Slagelse Byråd:

  Medlemmer udpeget af Byrådet fra administrationen og fra virksomheder

 • Kostrådet

  Kostrådet skal sikre en løbende dialog om mad og måltidskultur for ældre mennesker, der bor i plejebolig eller får leveret mad fra kommunens Madservice. Samtidig skal de sikre, at brugerne af Madservice bliver hørt og får medindflydelse.

 • Naturforum

  Naturforum i Slagelse Kommune består af lokale frivillige repræsentanter fra erhvervs- og naturorganisationer, tre politikere fra Klima- og Miljøudvalget samt fire repræsentanter fra kommunens Center for Miljø, Plan og Teknik.

  Formålet er at sikre interesseorganisationernes indsigt i naturområdernes aktuelle og fremtidige tilstand samt kommunens arbejde med naturområdet.

  Der er udpeget en repræsentant fra nedenstående interessegrupper. Repræsentanterne vælger de selv.

  Referater

  Referater fra møderne kan ses på Dagsordenportalen.

  Medlemmer

  • Bevaringsforeningerne
   Lise Grove Andersen  

  • Dansk Skovforening
   Michael Neergaard

  • Dansk Ornitologisk Forening
   Hans Skotte Møller 

  • Danmarks Naturfredningsforening
   Ib Larsen 

  • Friluftsrådet
   Gert Jørgensen

  • Gefion/Sjællandske Familielandbrug
   Bjarne Hansen

  • Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd,
   JKF Slagelse
   Ole Petersen
  • Sports- og Lystfiskerne
   Morten Kantsø  

  Slagelse Kommunes medlemmer

  • Center for Miljø, Plan og Teknik
   Flemming Kortsen
   Bo Gabe
   Knud Henrik Larsen
   Kie Knudsen 

  Kommissorium

  Det tilstræbes at holde 3-4 møder om året alt efter behov. Så vidt muligt indgår der ekskursioner til relevante naturområder i et par af møderne.

  Forummets medlemmer holdes løbende orienteret om relevante tiltag, sager, afgørelser og eventuelle ændringer i lovgivningen.

  Kontakt evt. repræsentanten for din forening, hvis du har spørgsmål eller idéer til emner.

  Se også

  Flere oplysninger

  Byrådets godkendelse af at ændre Natursamrådet til Naturforum for Slagelse Kommune.

 • Rådet for Socialt Udsatte
  Rådgiver Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser i forhold til indsatser til socialt udsatte borgere.

  Her finder du oplysninger om Rådet for Socialt Udsatte, som rådgiver kommunen om indsatser for socialt udsatte borgere.

  Rådet for Socialt Udsatte rådgiver Slagelse Kommunes Socialudvalg i forhold til indsatser for socialt udsatte borgere. De er høringspart og talerør for målgruppen i relevante spørgsmål og medvirker til at styrke det fælles ansvar for socialt udsatte borgere.

  Målgruppen er hjemløse og de mest udsatte blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Rådet kan også have fokus på udsatte unge og andre grupper, som på grund af komplekse problemstillinger befinder sig i en udsat livssituation.

  Dagsorden/Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en E-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen.

  Medlemmer

  Vil du vide mere

 • Vandsynsrådet

  Vandsynsrådet består af lokale frivillige repræsentanter fra erhvervs- og naturorganisationer samt repræsentanter fra Klima- og Miljøudvalget.

  Vandsynsrådets formål er at sikre interesseorganisationernes inddragelse i forvaltning af vandløb i kommunen.

  Referater

  Referater fra møder kan ses i Dagsordenportalen.

  Medlemmer

  • SK Forsyning
   Søren Højmark Nielsen

  • Landboforeningen Gefion
   Jørgen Henrik Madsen

  • Vandløbslavet for Nedre Tude Å og Vårby Å
   Kai Jespersen

  • Ålaug for Lindes Å, Seerdrup Å og Bjerge Å med tilløb
   Kenneth Klausen

  • Ålavet for Saltø Å
   Benny Pedersen

  • Ålaug for øvre Tude Å med tilløb
   Søren Hansen

  • Vandløbslav for Gerdruprenden, Mejerirenden og Gl. Lungrenden

  • Danmarks Naturfredningsforening - DN Slagelse
   Frida Jønsson

  • Dansk Ornitologisk Forening
   Jette Hallig

  • Friluftsrådet
   Gert Schjønning

  • Danmarks Sportsfiskerforbund
   Per Christensen

  • Korsør Lystfiskerforening
   Claus Sønderskov

  • Slagelse Sportsfiskerforening
   Morten Kantsø
  • Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
   Kurt Jørgensen

  Slagelse Kommunes medlemmer

  Vandsynsrådet samles tre-seks gange om året. Møderne kombineres så vidt muligt med en besigtigelse. Rådets medlemmer holdes løbende orienteret om relevante sager, afgørelser og eventuelle lovændringer.

  Rådet erstatter amtets tidligere vandløbstilsyn med synsmænd. Det betyder, at de generelle problemstillinger vedr. vandløb diskuteres i Vandsynsrådet. Kontakt evt. repræsentanten for din forening, hvis du har spørgsmål eller idéer til emner.

  Konkrete problemstillinger hos de enkelte lodsejere varetages af Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune

 • Ældrerådet
  Ældrerådet er et lovpligtigt rådgivende råd, der skal sikre samarbejde mellem ældre borgere og Byrådet.

  Ældrerådet har sin egen hjemmeside. Her kan du finde relevante oplysninger om Ældrerådet, læse rådets referater og meget andet.