Råd

Oversigt over råd
 • Grundvandsrådet

  Grundvandsrådet er et rådgivende forum, hvor der kan udveksles idéer og forslag i forbindelse med indsatsplanerne fx om, hvordan man bedst inddrager offentligheden ved udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

  Slagelse Kommune har ansvaret for at lave indsatsplanerne. Planerne bliver lavet på grundlag af kortlægning af grundvandets sårbarhed over for forurenende stoffer.

  Antallet af møder i Grundvandsrådet afhænger af fremdriften i Naturstyrelsens kortlægning samt i kommunens udarbejdelse af indsatsplaner.

  Grundvandsrådet i Slagelse Kommune er politisk ledet.

  I følge Vandforsyningsloven har kommunen pligt til at nedsætte et Grundvandsråd.

  Medlemmer

  • SK Forsyning A/S
  • De private almene vandværker
  • Gefion
  • Sjællandske Familielandbrug
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Brøndejerforeningen
  • Dansk Skovforeningen
  • Region Sjælland
  • Dansk Industri
  • Håndværksrådet
  • Miljøstyrelsen

  De tre sidstnævnte er også inviteret til at deltage i rådet. De har dog valgt foreløbig ikke at udpege en fast repræsentant. I stedet vil de følge rådets arbejde gennem dagsordner og referater.

  Slagelse Kommunes medlemmer

  Kommissorium

  Status for kortlægning i Slagelse

  Naturstyrelsen står for at kortlægge grundvandets sårbarhed i ”Område med særlig drikkevandsinteresse” (OSD) og i indvindingsoplande til almen vandforsyning uden for OSD.

  Naturstyrelsen har afsluttet kortlægningen af ”Område med særlig drikkevandsinteresse” på Agersø og Omø. Resultatet af kortlægningen er overdraget til Slagelse Kommune i maj 2012. På det grundlag skal kommunen udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for de to øer.

  Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket med kortlægning af den centrale del af kommunen, kaldet Kortlægningsområde Slagelse. Kortlægningen af dette område forventes afsluttet i 2015. Når kortlægningen er færdig, skal kommunen også udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Slagelseområdet.

 • Handicaprådet
  Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Slagelse Byråd om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede.

  Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. 

  Dagsorden/Referat

  På Politiker Web kan Du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis Du opretter Dig som abonnent på Politiker Web

  Handicaprådets Sekretariat

  Påfør venligst att.: Anders Jensen

  Medlemmer i Handicaprådet:

  Medlemmer fra Danske Handicaporganisationer:

  LEV:

  • Ole Andersen
   Lodshusvej 26,
   4230 Skælskør
   Tlf. 58 19 05 80
   E-mail: oja@affaldplus.dk

  • Morten Bach Gaardboe
   Kongevejen 12
   4200 Slagelse
    
  • Steen Bach Nielsen
   Baldersvej 2
   4200 Slagelse

  Dansk Blindesamfund:

  • Jan Friis
   Byskovvej 5,
   4200 Slagelse
   Tlf. 58 52 54 41
   E-mail: jfr@dkblind.dk 

  Dansk Epilepsiforening:

  Diabetesforeningen:

  Scleroseforeningen:

  Medlemmer fra Slagelse Byråd, Handicap- og Psykiatriudvalget:

  • Steen Olsen (A)
  • Sofie Janning (A)
  • Jørgen Andersen (A)
  • Palle Kristiansen (O)
  • Jørn-Ole Didriksen (V)

   Medlemmer fra Administrationen:

  • Handicap- og Psykiatrichef Thomas Knudsen 

  Vil du vide mere

 • Kostrådet

  Kostrådet skal sikre en løbende dialog om mad og måltidskultur for ældre mennesker, der bor i plejebolig eller får leveret mad fra kommunens Madservice. Samtidig skal de sikre, at brugerne af Madservice bliver hørt og får medindflydelse.

 • Kulturmiljørådet

  Det lokale kulturmiljøråd i Slagelse Kommune består af repræsentanter fra lokale interesseorganisationer inden for bevaring og fredning, Museum Vestsjælland, byrådet og kommunens administration. 

  Kulturmiljørådet skal medvirke til at sikre, at udvikling af bebyggelsen i by og land sker i sammenhæng med både kulturhistoriske, arkitektoniske, kvalitetsmæssige og oplevelsesmæssige værdier. 

  Kulturmiljørådet har en vejledende funktion og yder for eksempel rådgivning til kommunens politikere og administration i sager og spørgsmål vedrørende bevaringsværdige bygninger, planlægning i områder med bevaringsinteresser, kulturmiljøer og formidling af kulturarven i Slagelse Kommune. 

  Medlemmer

  • Skælskør Bevaringsforening
   Mette Lund Jørgensen (formand for kulturmiljørådet)  

  • Foreningen til Bevaring af Gamle Bygninger og Miljøer i Korsør og Omegn
   Gyrit Kaaber

  • Bevaringsforeningen for Slagelse og Omegn
   Jan Simmelhag 

  • Danmarks Naturfredningsforening Slagelse
   Ida Larsen

  • Museum Vestsjælland
   Helle Ålsbøl 

  Slagelse Kommunes medlemmer 

  Kommissorium

  Kulturmiljørådet mødes 4 gange om året på forskellige steder i Slagelse Kommune.

 • Naturforum

  Naturforum i Slagelse Kommune består af lokale frivillige repræsentanter fra erhvervs- og naturorganisationer, to politikere fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt fire repræsentanter fra kommunens Center for Miljø, Plan og Teknik.

  Formålet er at sikre interesseorganisationernes indsigt i naturområdernes aktuelle og fremtidige tilstand samt kommunens arbejde med naturområdet.

  Der er udpeget en repræsentant fra nedenstående interessegrupper. Repræsentanterne vælger de selv. 

  Medlemmer

  • Bevaringsforeningerne
   Lise Grove Andersen  

  • Dansk Skovforening
   Michael Neergaard

  • Dansk Ornitologisk Forening
   Hans Skotte Møller 

  • Danmarks Jægerforbund, JKF Slagelse
   Karl Erik Hansen

  • Danmarks Naturfredningsforening
   Ib Larsen 

  • Friluftsrådet
   Hans Vallentin Stoltz

  • Gefion/Sjællandske Familielandbrug
   Bjarne Hansen

  • Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd,
   JKF Slagelse
   Karl Erik Hansen
  • Naturstyrelsen - Storstrøm
   H.C. Gravesen  

  Slagelse Kommunes medlemmer

  • Center for Miljø, Plan og Teknik
   Flemming Kortsen
   Christian Schou Rasmussen
   Knud Henrik Larsen
   Michael Marcher

  Kommissorium

  Det tilstræbes at holde 3-4 møder om året alt efter behov. Så vidt muligt indgår der ekskursioner til relevante naturområder i et par af møderne.

  Forummets medlemmer holdes løbende orienteret om relevante tiltag, sager, afgørelser og eventuelle ændringer i lovgivningen.

  Kontakt evt. repræsentanten for din forening, hvis du har spørgsmål eller idéer til emner.

  Se også

  Flere oplysninger

  Byrådets godkendelse af at ændre Natursamrådet til Naturforum for Slagelse Kommune.

 • Rådet for Socialt Udsatte
  Rådgiver Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser i forhold til indsatser til socialt udsatte borgere.

  Her finder du oplysninger om Rådet for Socialt Udsatte, som rådgiver kommunen om indsatser for socialt udsatte borgere.

  Rådet for Socialt Udsatte rådgiver Slagelse Kommunes Udvalg for Specialiserede Borgerindsatser i forhold til indsatser for socialt udsatte borgere. De er høringspart og talerør for målgruppen i relevante spørgsmål og medvirker til at styrke det fælles ansvar for socialt udsatte borgere.

  Målgruppen er hjemløse og de mest udsatte blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Rådet kan også have fokus på udsatte unge og andre grupper, som på grund af komplekse problemstillinger befinder sig i en udsat livssituation.

  Dagsorden/Referat

  På PolitikerWeb kan du se

  Abonnement

  Du kan få en E-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Politiker Web.

  Medlemmer

  Vil du vide mere

 • Uddannelsesrådet
  Rådet er rådgivende og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats.

  Rådet skal styrke kommunens position som uddannelsesområde og sikre den nødvendige udvikling og udbygning af uddannelsestilbud til studerende.
  Uddannelsesrådet skal medvirke til, at uddannelsesudbuddet spiller sammen med kommunens politikker inden for bosætning, erhverv og arbejdsmarked, og at behovet for uddannelser kan dækkes. 

  Derudover skal Uddannelsesrådet også medvirke til, at der sker en koordinering og skabes sammenhæng mellem parterne i Uddannelsesrådet og deres forskellige og fælles indsatser.

  Medlemmer

  Slagelse Byråd

  • John Dyrby Paulsen
  • Anders Koefod
  • Helle Blak

  Gerlev Idrætshøjskole

  Korsør Produktionsskole

  • Forstander Gert Møller
   Norvangen 15, 4220 Korsør
   E-mail gert@xor.dk

  Selandia-Center for Erhvervsrettet Uddannelse

  Slagelse Gymnasium

  Slagelse Produktionsskole

  • Forstander Maja Konge
   Ottestrupvej 11, 4200 Slagelse
   E-mail mk@slagpro.dk

  Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland

  • Direktør Søren Clausen
   Gl. Ringstedvej 4c, 4300 Holbæk
   E-mail socl@sosusj.dk

  Erhvervsakademi Sjælland

  • Vibeke Toft Müller
   Willemoesvej 4, 4200 Slagelse
   E-mail vimu@easj.dk

  VUC Vestsjælland Syd

  • Forstander Hanne Normann Michelsen
   Herrestræde 11, 4200 Slagelse
   E-mail hnm@vuc-vs.dk 

  Slagelse Erhvervsråd

  • Erhvervschef Kim Bøhmert Erhvervshuset INNOVA
   Industrivej 1, 4200 Slagelse 
   E-mail kb@sler.dk

  UU Vestsjælland

  Studievalg Sjælland

  Akademikerne - AC

  • Klaus Madsen
   Rubjerg Allé 1, 4400 Kalundborg
   E-mail kkm@mail.dk 

  LO Slagelse

  • Formand Per Flor 
   Vibevej 10, 4900 Ringsted
   E-mail per.flor@3f.dk    

  FTF Region Sjælland

  • Bestyrelsesmedlem Per Struwe
   Ringstedcentret, Nørregade 13, 4100 Ringsted
   E-mail psch@selandia-ceu.dk

  Danske Fysioterapeuter Region Sjælland

  • Regionsformand Sundhedskartellet Lise Hansen
   Valbyvej 65, 4200 Slagelse
   E-mail sjaelland@fysio.dk

  Ungehuset

  X-Class

  • Skoleleder Henning Rasmussen
   Willemoesvej 2 B, 4200 Slagelse
   E-mail heras@slagelse.dk

  Slagelse Sprogcenter

  • Forstander Margot Hansen
   Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse
   E-mail margh@slagelse.dk

  University College Sjælland

  • Centerchef for pædagogik Margit Mikkelsen 
   Ingemannsvej 35, 4200 Slagelse
   E-mail mami@ucs.dk  

  Syddansk Universitet

  Ungerådet

  • Formand Lau Nissen Henriksen 
   E-mail lh@slur.dk

  Jobcenter

  • Vakant  

  Slagelse Kommune

  Direktionen

 • Vandsynsrådet

  Vandsynsrådet består af lokale frivillige repræsentanter fra erhvervs- og naturorganisationer samt repræsentanter fra Miljø,- Plan- og Landdistriktsudvalget.

  Vandsynsrådets formål er at sikre interesseorganisationernes inddragelse i forvaltning af vandløb i kommunen.

  Medlemmer

  • Danmarks Naturfredningsforening – DN Slagelse
   Frida Jønsson

  • Dansk Ornitologisk Forening – DOF Vestsjælland
   Jette Hallig,

  • Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland
   Gert Schjønning

  • Landboforeningen Gefion
   Jens Henrik Madsen

  • Landøkonomisk Selskab
   Herluf Pilegaard-Sørensen

  • Vandløbslavet for Nedre Tude Å og Vårby Å
   Kai Jespersen

  • Vandløbslav for vandløbene Gerdruprenden, Mejerirenden og Gl. Lungrenden
   Søren B. Olesen

  • Ålav for Lindes Å, Seerdrup Å og Bjerge Å med tilløb
   Kenneth Klausen

  • Ålav for Saltø Å
   Benny Pedersen

  • Ålaug for Øvre Tude Å
   Søren Hansen

  Slagelse Kommunes medlemmer

  Vandsynsrådet samles tre-seks gange om året. Møderne kombineres så vidt muligt med en besigtigelse. Rådets medlemmer holdes løbende orienteret om relevante sager, afgørelser og eventuelle lovændringer.

  Rådet erstatter amtets tidligere vandløbstilsyns med synsmænd. Det betyder, at de generelle problemstillinger vedr. vandløb diskuteres i Vandsynsrådet. Kontakt evt. repræsentanten for din forening, hvis du har spørgsmål eller idéer til emner.

  Konkrete problemstillinger hos de enkelte lodsejere varetages af Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune

 • Ældrerådet
  Ældrerådet er et lovpligtigt rådgivende råd, der skal sikre samarbejde mellem ældre borgere og Byrådet.

  Ældrerådet har sin egen hjemmeside. Her kan du finde relevante oplysninger om Ældrerådet, læse rådets referater og meget andet.