Udvalg

Oversigt over udvalg
 • Det særlige Børne- og Ungeudvalg
  Udvalget er oprettet af Byrådet til at træffe afgørelse i sager om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet uden samtykke.

  Udvalget træffer afgørelse i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet jf. Servicelovens § 58.

  Medlemmer

 • Forum for Folkeoplysning
  Forum for Folkeoplysning er det nye råd, der repræsenterer det folkeoplysende område i forhold til Kultur- og Fritidsudvalget samt Byrådet.

  Forum for Folkeoplysning inddrages i forbindelse med udfærdigelse eller ændring af Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og kommunens regler for tilskud til de folkeoplysende aktiviteter.

  Sammensætning

  Forummet består af 7 medlemmer: En repræsentant fra hver af interesseorganisationerne Aftenskolesamrådet, BUS og SIR samt en ung repræsentant fra hver af de 3. Derudover er der en repræsentant for de selvorganiserede.

  Medlemmer

  Følgende er udpeget til at være medlem af Forum for Folkeoplysning:

  Aftenskolesamrådet

  Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

  Slagelse Idræts Råd

  • Jørn C. Nielsen (Slagelse Badminton Klub)
   Tlf. 58 53 14 38/ 22 80 09 50
   Mail jorn.c@live.dk

  • Andreas Schou (Korsør Atletik & Motion)
   Tlf. 21 43 82 02
   Mail: andreas1264@gmail.com

  Selvorganiserede

  • Posten er vakant.

  Referat

  På Politiker Web kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Politiker Web

  Flere oplysninger

 • Grundlisteudvalget
  Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg, bestående af fem personer

  Hvert fjerde år skal alle kommuner udarbejde en såkaldt grundliste, hvorfra landsretten ved lodtrækning, vælger lægdommere (nævninge og domsmænd) til byretten og landsretten.

  Ansvaret for udpegning af personer til grundlisten ligger i Grundlisteudvalget.

  Medlemmer

  • Pia Lunn Christiansen (formand)
  • Kenneth Nielsen
  • Anne Knudsen
  • Jørn Bach
  • Henrik Brodersen

  Næste udtagelse til grundlisten finder sted i 2023, senest i slutningen af marts måned.

  Sådan kommer du på grundlisten

  Grundlisteudvalget har fundet de 263 kandidater, som meldes ind til landsretten 1. april 2019. Næste gang vi søger kandidater til grundlisten bliver i starten af 2023, hvor det vil blive annonceret i de lokale ugeaviser og her på hjemmesiden.

  Flere oplysninger

  Du kan læse mere om kravene for at blive lægdommer på Danmarks Domstole.

 • Kommunalt lægeligt udvalg
  Udvalget består af repræsentanter fra de praktiserende læger og kommunen og samarbejder om emner af fælles interesse.

  Der er i dag mange emner, der er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet. Arbejdet i Kommunalt lægeligt udvalg skal sikre en styrket dialog og et styrket samarbejde omkring disse emner. Det skal desuden sikre, at forløbsprogrammerne, sundhedsaftalerne og de indsatser, der er aftalt i landsoverenskomsten gennemføres med succes.

  Udvalgets medlemmer 

  Repræsentanter fra kommunens lægelaug (PLO Kommune):

  • Formand for PLO-K Slagelse
  • PLO-K Korsør
  • PLO-K Skælskør

  Repræsentanter fra kommunen:

  • Charlotte Kaaber, centerchef i Center for Sundhed og Ældre,
  • Virksomhedsleder hjemmepleje og sygepleje
  • Glenn Frausing, leder af Team Fastholdelse, Center for Arbejdsmarked og Integration
  • Praksiskonsulent for voksenområdet (vacant)
  • Roland Hougaard, konsulent i Center for Sundhed og Ældre (sekretær)

  Ad hoc kan f.eks. inviteres:

  • Chefen for Center for Børn og Unge  
  • Chefen for Center for Handicap og Psykiatri  
  • Praksiskonsulenten for børne- og ungeområdet
  • Kommunal læge
  • med flere
§ 17, stk. 4 udvalg
 • Bæredygtig udvikling og grøn omstilling

  Udvalget afrapporterer efter behov løbende til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.  
   
  Udvalget er foreløbig nedsat for en 2-årig periode.

  Opgaver

  At bidrage til både at videreudvikle eksisterende indsatser og projekter og komme med forslag til nye.

  Synliggøre og forankre bæredygtig udvikling og grøn omstilling i kommunen, bl.a. ved at inddrage lokale institutioner (specifikt uddannelsesinstitutioner), organisationer, borgere og virksomheder i arbejdet, fx gennem netværk, workshops mv. 

  Medlemmer

  • Alis Dick Graversen
  • Anders Høst
  • Brian Stage
  • Canan Susanne Corum
  • Niels Hybholt
  • Gada Omar
  • Helene Bjerre-Nielsen
  • Helene Gerup
  • Henrik Terkelsen
  • Kirsten Harboe
  • Mette Herget
  • Rune Thingvad

  Kommissorium

  Dagsorden / Referat

  På PolitikerWeb kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på PolitikerWeb.

 • Forebyggelse af misbrug blandt unge

  Byrådet besluttede den 27. maj at nedsætte opgaveudvalget Forebyggelse af misbrug blandt unge. Byrådet ønsker, at opgaveudvalget formulerer konkrete anbefalinger, der kan skabe gode og trygge rammer for ungelivet i kommunen, og som kan motivere de unge til en adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer.

  Udvalgets forslag til handlemuligheder skal/kan være på:

  • Politisk niveau
  • Institutionsniveau
  • Lokalsamfundsniveau
  • Familieniveau fx. unge og deres forældre.

  Medlemmer

  Udvalget skal bestå af seks politikere og ti borgere, hvoraf nogle skal være elever i udskolingen. Politikerne er allerede udvalgt, men vi mangler borgere, herunder både elever og forældre, som har både tid, lyst og interesse i at deltage i udvalget.

  Medlemmer fra Byrådet

  • Unnie Oldenburg (A), formand for udvalget
  • Jimmi Jørgensen (A)
  • Sofie Janning (A)
  • Troels Brandt (B)
  • Morten Hass (V)
  • Helle Jacobsen (V)

  Andre medlemmer

  Der indbudt ti borgere til at være med i udvalget. 

  Møder

  2019

  • Onsdag 21. august kl. 17-19

  • Torsdag 12. september kl. 17.30-19.30 i Ungehuset i Slagelse

  • Lørdag 28. september kl. 10-14 

  • Onsdag 23. oktober kl. 16-18

  • Tirsdag 12. november kl. 17-19

  2020

  Der er ikke fastsat dato og tidspunkt for møder i 2020, men der vil være i alt tre møder i januar, marts og april.

  Dagsorden/Referat

  På Politiker Web kan du se:

 • Helhedsplansudvalget (Campus)

  Udvalget er §17, stk. 4 udvalg, nedsat af Byrådet til at fremme udviklingen af Slagelse som attraktiv studieby, herunder særligt udvikling af et nyt campusområde ved Slagelse Station.

  Udvalget skal sikre fremdrift og fælles handlekraft mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, grundejere, investorer og kommune. Opgaven er at træffe beslutninger om konkrete omsættelige initiativer, der understøtter det langsigtede perspektiv i Helhedsplanen for campus og for udviklingen af Slagelse som studieby.

  Dagsorden/Referat

  På Politiker Web kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Politiker Web

  Medlemmer

  Udvalget består af 6 politikere samt repræsentanter fra hver af de tre uddannelsesinstitutioner Syddansk Universitet (SDU), Professionshøjskolen Absalon (Absalon) Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse (EASJ) samt en lokal erhvervsleder:

  • John Dyrby Paulsen, borgmester/formand (A)
  • Stén Knuth (V)
  • Lis Tribler (S)
  • Jørgen Grüner (F)
  • Troels Brandt (B)
  • Ann Sibbern (O)
  • Michael Thomsen, adm. direktør, Skel.dk
  • Vibeke Toft Müller, akademichef, EASJ
  • Jesper Lambert Nielsen, byggeprojektleder, Absalon
  • Søren Lind Christensen, professionshøjskoledirektør, Absalon
  • Nikolaj Malchow-Møller, dekan, SDU
  • Astrid Jensen, campuschef, SDU

  Flere oplysninger

 • Lokalt Arbejdsmarkedsråd
  Rådet er et § 17 stk. 4 udvalg nedsat af Byrådet

  Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) fungerer som et rådgivende og forberedende råd. LAR skal bidrage til at skabe større koordination og nytænkning mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitikken på lokalt niveau.

  Dagsorden/Referat

  På PolitikerWeb kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på PolitikerWeb

  Medlemmer

  Social- og Beskæftigelsesudvalget

  • Thomas Clausen 
  • Sofie Janning

  Lokale virksomheder

  • Michael Duncan
  • Hans-Jørn Andersen
  • Flemming Hansen

  LO

  • Annette Elvensø
  • Estrid Husen
  • Mogens Justesen

  FTF Region Sjælland

  • Per Struwe

  Akademikerne

  • Henrik Thøger Hagelskjær

  ZBC

  • Mette Tram Pedersen

  Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)

  • Jacob Mortensen

  Slagelse Erhvervscenter A/S

  • Vakant

  Slagelse Erhvervsråd

  • Vakant

  Danske Handicaporganisationer (DH-Slagelse)

  • Vakant

  Center for Arbejdsmarked og Integration

  • Medarbejderrepræsentant vakant

  FGU-institution

  • Vakant
 • Udvalget for udvikling af stadionområdet i Slagelse

  Byrådet har på mødet den 29. januar 2018 besluttet at etablere et § 17.4-udvalg for udvikling af stadionområdet i Slagelse.

  Formål og opgaver

  Udvalget skal bl.a. skabe grundlag for øget brug af eksisterende faciliteter på stadionområdet i Slagelse Kommune samt tiltrækning af arrangementer. 

  Udvalget skal bidrage til en vision for stadionområdets udvikling, hvor synergi mellem foreninger og faciliteter samt organisering, samspil og koordination er gennemgående temaer, så der på sigt kan skabes en fælles identitet for områdets brugere.

  Medlemmer

  Udvalget skal med sin sammensætning sikre en dækkende repræsentation af relevante interesser og har derfor følgende 11 medlemmer:

  • Jørgen Andersen, formand for § 17.4-udvalget og for Kultur- og Fritidsudvalget
  • Michael Birkedal, formand for Slagelse Boldklub & Idrætsforening
  • Micael Duncan, næstformand i Business Slagelse
  • Søren Stampe, næstformand i Slagelse Tennisklub
  • Uno Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Slagelse Tenniscenter
  • Erik Winsig, halinspektør i Slagelse Hallen
  • Bjarne Fibiger, næstformand i Slagelse Badminton Klub
  • Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd
  • Nicklas Larsen Frederiksen, lektor på ZBC
  • Kirsten Lambert, campuskoordinator på SDU
  • Mette Mandrup, centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice

  Kick off-møde

  Den 17. april 2018 holdt udvalget et kick off-møde, hvor der bl.a. var oplæg fra Billy Adamsen (EASJ) om forslag til udvikling af stadionområdet.

  Dagsorden/referat

  På PolitikerWeb vil du fremadrettet kunne se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på PolitikerWeb.

  Kommissorium

 • Ø-udvalget
  Slagelse Kommune har et Ø-udvalg, hvor emner vedrørende Agersø og Omø tages op.

  Opgaver

  Udvalgets opgave er at behandle og afgive indstilling til Byrådet i sager, der specielt vedrører Agersø og Omø.

  Medlemmer

  • Anne Bjergvang, Agersø
  • Renny D. Rosenlund, Agersø
  • Ebba Lawaetz, Omø
  • Carsten M. Larsen, Omø
  • Steen Olsen (A)

  Dagsorden / Referat

  På PolitikerWeb kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Politiker Web

Spørgsmål og svar
 • Hvad er et § 17, stk. 4 udvalg?

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, som Byrådet har nedsat til at varetage særlige opgaver af mere eller mindre politisk karakter. Navnet refererer til den paragraf i Styrelsesloven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg. 

  Opgaverne kan være alt – lige fra forslag til politikker til udvikling af idéer og samarbejde omkring konkrete emner. § 17, stk.4 udvalgene kan også fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

  Sammensætningen af udvalget besluttes af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for udvalgets arbejde.