Udvalg

Oversigt over udvalg
 • Det særlige Børne- og Ungeudvalg
  Udvalget er oprettet af Byrådet til at træffe afgørelse i sager om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet uden samtykke.

  Udvalget træffer afgørelse i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet jf. Servicelovens § 58.

  Medlemmer

  • Ebbe Jens Ahlgren - formand
  • Lis Tribler - næstformand
  • Anders Martin Jensen - dommer
  • Alvaro Viancos - pædagogisk psykologisk konsulent
  • Camilla Hedegaard - pædagogisk psykologisk konsulent
 • Forum for Folkeoplysning
  Forum for Folkeoplysning er det nye råd, der repræsenterer det folkeoplysende område i forhold til Kultur- og Fritidsudvalget samt Byrådet.

  Forum for Folkeoplysning inddrages i forbindelse med udfærdigelse eller ændring af Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og kommunens regler for tilskud til de folkeoplysende aktiviteter.

  Sammensætning

  Forummet består af 7 medlemmer: En repræsentant fra hver af interesseorganisationerne Aftenskolesamrådet, BUS og SIR samt en ung repræsentant fra hver af de 3. Derudover er der en repræsentant for de selvorganiserede.

  Medlemmer

  Følgende er udpeget til at være medlem af Forum for Folkeoplysning:

  Aftenskolesamrådet

  Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

  Slagelse Idræts Råd

  • Jørn C. Nielsen (Slagelse Badminton Klub)
   Tlf. 58 53 14 38/ 22 80 09 50
   Mail jorn.c@live.dk

  • Andreas Schou (Korsør Atletik & Motion)
   Tlf. 21 43 82 02
   Mail: andreas1264@gmail.com

  Selvorganiserede

  • Posten er vakant.

  Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen

  Flere oplysninger

 • Grundlisteudvalget
  Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg, bestående af fem personer

  Grundlisteudvalget har fundet de 263 kandidater, som er meldt ind til landsretten 1. april 2019

  Næste udtagelse til grundlisten finder sted i 2023, senest i slutningen af marts måned.

  Hvert fjerde år skal alle kommuner udarbejde en såkaldt grundliste, hvorfra landsretten ved lodtrækning, vælger lægdommere (nævninge og domsmænd) til byretten og landsretten.

  Ansvaret for udpegning af personer til grundlisten ligger i Grundlisteudvalget.

  Medlemmer

  • Pia Lunn Christiansen (formand)
  • Kenneth Nielsen
  • Anne Knudsen
  • Jørn Bach
  • Henrik Brodersen

  Sådan kommer du på grundlisten

  Næste gang vi søger kandidater til grundlisten bliver i starten af 2023, hvor det vil blive annonceret i de lokale ugeaviser og her på hjemmesiden.

  Flere oplysninger

  Du kan læse mere om kravene for at blive lægdommer på Danmarks Domstole.

 • Kommunalt lægeligt udvalg
  Udvalget består af repræsentanter fra de praktiserende læger og kommunen og samarbejder om emner af fælles interesse.

  Der er i dag mange emner, der er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet. Arbejdet i Kommunalt lægeligt udvalg skal sikre en styrket dialog og et styrket samarbejde omkring disse emner. Det skal desuden sikre, at forløbsprogrammerne, sundhedsaftalerne og de indsatser, der er aftalt i landsoverenskomsten gennemføres med succes.

  Udvalgets medlemmer 

  Repræsentanter fra kommunens lægelaug (PLO Kommune):

  • Formand for PLO-K Slagelse
  • PLO-K Korsør
  • PLO-K Skælskør

  Repræsentanter fra kommunen:

  • Charlotte Kaaber, Sundheds- og Ældrechef i Center for Sundhed og Ældre
  • Virksomhedsleder hjemmepleje og sygepleje
  • Glenn Frausing, leder af Team Fastholdelse, Center for Arbejdsmarked og Integration
  • Praksiskonsulent for voksenområdet (vacant)
  • Roland Hougaard, konsulent i Center for Sundhed og Ældre (sekretær)

  Ad hockan f.eks. inviteres:

  • Kommunal læge
  • Chefen for Center for Børn og Unge  
  • andre relevante ledere
§ 17, stk. 4 udvalg
 • Bæredygtig udvikling og grøn omstilling

  Udvalget afrapporterer efter behov løbende til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.  
   
  Udvalget er foreløbig nedsat for en 2-årig periode.

  Opgaver

  At bidrage til både at videreudvikle eksisterende indsatser og projekter og komme med forslag til nye.

  Synliggøre og forankre bæredygtig udvikling og grøn omstilling i kommunen, bl.a. ved at inddrage lokale institutioner (specifikt uddannelsesinstitutioner), organisationer, borgere og virksomheder i arbejdet, fx gennem netværk, workshops mv. 

  Medlemmer

  • Alis Dick Graversen
  • Anders Høst
  • Brian Stage
  • Canan Susanne Corum
  • Niels Hybholt
  • Gada Omar
  • Helene Bjerre-Nielsen
  • Helene Gerup
  • Henrik Terkelsen
  • Mette Herget

  • Kirsten Harboe (trådt ud af udvalget)
  • Rune Thingvad (trådt ud af udvalget)

  Kommissorium

  Dagsorden / Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen.

 • Forebyggelse af misbrug blandt unge

  Opgaveudvalget "Forebyggelse af misbrug blandt unge" skal formulere konkrete anbefalinger, der kan skabe gode og trygge rammer for ungelivet i kommunen, og som kan motivere de unge til en adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer.

  Udvalgets forslag til handlemuligheder skal/kan være på:

  • Politisk niveau
  • Institutionsniveau
  • Lokalsamfundsniveau
  • Familieniveau, fx unge og deres forældre.

  Medlemmer

  Udvalget består af seks politikere og af elever i udskolingen, forældre og personer med tilknytning til unge i deres daglige arbejde eller via frivilligt arbejde.

  Medlemmer fra Byrådet

  • Unnie Oldenburg (A), formand for udvalget
  • Jimmi Jørgensen (A)
  • Sofie Janning (A)
  • Troels Brandt (B)
  • Morten Hass Augustsen (V)
  • Helle Jacobsen (V)

  Andre medlemmer

  Der indbudt ti borgere til at være med i udvalget. 

  Dagsorden/Referat

  På Dagsordenportalen kan du se:

 • Helhedsplansudvalget (Campus)

  I perioden 2017-2021 havde Slagelse Byråd nedsat et §17, stk. 4 udvalg til at fremme udviklingen af Slagelse som attraktiv studieby, herunder særligt udvikling af et nyt campusområde ved Slagelse Station.

  Udvalget skal har arbejdet med fremdrift og fælles handlekraft mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, grundejere, investorer og kommune. Opgaven var at træffe beslutninger om konkrete omsættelige initiativer, der understøtter det langsigtede perspektiv i Helhedsplanen for campus og for udviklingen af Slagelse som studieby.

  Dagsorden/Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen

  Medlemmer

  Udvalget består af 6 politikere samt repræsentanter fra hver af de tre uddannelsesinstitutioner Syddansk Universitet (SDU), Professionshøjskolen Absalon (Absalon) Zealand Sjællands Erhvervsakademi (Zealand) samt en lokal erhvervsleder:

  • John Dyrby Paulsen, borgmester/formand (A)
  • Pernille Frandsen (V)
  • Lis Tribler (A)
  • Jørgen Grüner (F)
  • Troels Brandt (B)
  • Ann Sibbern (O)
  • Michael Thomsen, adm. direktør, Skel.dk
  • Vibeke Toft Müller, akademichef, Zealand
  • Søren Lind Christiansen, professionshøjskoledirektør, Absalon (udtrådt, vakant plads) 
  • Jens Ringsmose, dekan, SDU
  • Astrid Jensen, campuschef, SDU

  Flere oplysninger

  Følg med i projektets videre liv på Studieby Slagelses egen selvstændige hjemmeside: 

 • Indsatsen mod Parallelsamfund

  I forbindelse med at Regeringen i 2018 vedtager lov om indsatser mod parallelsamfund, nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget er foreløbig nedsat frem til 30. juni 2021.

  Udvalget refererer og er rådgivende over for Økonomiudvalget, men kan også fremsende udtalelser til fagudvalg, der behandler forslag vedrørende indsatser mod parallelsamfund og tilhørende emner.

  Opgaver

  At rådgive Byråd og fagudvalg i forhold til lovpakken om indsatser mod parallelsamfund og de forskellige tiltag og indsatser, der arbejdes med i forlængelse heraf.

  Udvalget kan drøfte og komme med anbefalinger til Økonomiudvalget i forbindelse med beslutninger vedrørende salg/nedrivning samt genhusning i forbindelse med de almene boliger i de to boligområder.

  Derudover kan udvalget drøfte og rådgive i forhold til fagudvalgenes beslutninger og arbejde vedrørende indsatser mod parallelsamfund, samt tage relevante emner op på eget initiativ.

  Den overordnede målsætning er, at boligområderne Ringparken og Motalavej i 2030 ikke er på listen over boliger i de 2 områder.

  Medlemmer

  • John Dyrby Paulsen - formand (A)
  • Ali Yavuz (A)
  • Helle Blak (F)
  • Palle Kristiansen (O)
  • Morten Hass Augustsen (V)
  • Christopher Trung (V)

  Dagsorden/Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen.

 • Lokalt Arbejdsmarkedsråd
  Rådet er et § 17 stk. 4 udvalg nedsat af Byrådet

  Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) fungerer som et rådgivende og forberedende råd. LAR skal bidrage til at skabe større koordination og nytænkning mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitikken på lokalt niveau.

  Dagsorden/Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen

  Medlemmer

  Social- og Beskæftigelsesudvalget

  • Thomas Clausen 
  • Sofie Janning

  Lokale virksomheder

  • Michael Duncan
  • Jacob A. G. Stryhn
  • Flemming Hansen

  LO

  • Annette Elvensø
  • Estrid Husen
  • Mogens Justesen

  FTF Region Sjælland

  • Per Struwe

  Akademikerne

  • Henrik Thøger Hagelskjær

  ZBC

  • Michael Kaas Andersen

  Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)

  • Jacob Mortensen

  Slagelse Erhvervscenter A/S

  • Anja Nordby

  Slagelse Erhvervsråd

  • Thomas Bagger

  Danske Handicaporganisationer (DH-Slagelse)

  • Gitte Erichsen

  Center for Arbejdsmarked og Integration

  • Medarbejderrepræsentant Ole Brandenborg

  FGU-institution

  • Vakant
 • Ø-udvalget
  Slagelse Kommune har et Ø-udvalg, hvor emner vedrørende Agersø og Omø tages op.

  Opgaver

  Udvalgets opgave er at behandle og afgive indstilling til Byrådet i sager, der specielt vedrører Agersø og Omø.

  Medlemmer

  • Anne Bjergvang, Agersø
  • Gitte Terp Carlsen, Agersø
  • Ebba Lawaetz, Omø
  • Dorthe Winther, Omø
  • Poul Bek-Pedersen (B)

  Dagsorden / Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordener/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen

Spørgsmål og svar
 • Hvad er et § 17, stk. 4 udvalg?

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, som Byrådet har nedsat til at varetage særlige opgaver af mere eller mindre politisk karakter. Navnet refererer til den paragraf i Styrelsesloven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg. 

  Opgaverne kan være alt – lige fra forslag til politikker til udvikling af idéer og samarbejde omkring konkrete emner. § 17, stk.4 udvalgene kan også fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

  Sammensætningen af udvalget besluttes af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for udvalgets arbejde.