Planer for klima og bæredygtighed

Planer og administrationsgrundlag for klima og bæredygtighed i Slagelse Kommune.

Planer
Administrationsgrundlag
Grønt regnskab
 • Hvad er Grønt regnskab?

  Det Grønne Regnskab, inkl. afrapportering af CO2-udledningen jf. DN Klimakommuneaftale, er et redskab til at dokumentere og formidle kommunens miljøindsats ved forbrug af el, vand, varme og kommunens brændstofforbrug i kommunen som virksomhed.

  • Det Grønne Regnskab indeholder en beregning af CO2-udledningen fra brændstof, el- og varmeforbruget
  • Regnskabet er et redskab til opfølgning på igangværende indsatser og til igangsætning af nye
  • Det Grønne Regnskab er opdelt i en kort oversigtsudgave samt en detaljeret udgave og en bilagsdel med afrapportering af CO2-udledningen, jf. DN Klimakommuneaftale

  Bilagsdelen af Det Grønne Regnskab indeholder redegørelse over CO2-beregningerne, jf. DN Klimakommuneaftale, og en handleplan for indsatser i det kommende år.

 • Grønt regnskab 2014

  Det Grønne Regnskab viser, at elforbruget i 2014 i alle kommunale bygninger er faldet med 1,5 % i forhold til 2013. Varmeforbrug er faldet med 4 %, og vandforbruget har været på niveau med 2013. Kommunens samlede kørselsbehov er i 2014 på niveauet med året før. CO2 udledningen er i 2014 faldet med 4,3 % i forhold til 2013. Målet i DN klimaftalen er således opfyldt.

  Afrapportering til DN Klimaaftalen bliver årligt udarbejdet som bilag til det grønne regnskab.

  Statusrapport og handleplan 2014

  Dette skulle ske i 2015

  I 2015 arbejdes der fortsat på at energirenovere kommunens bygninger, og EU-projektet REEEZ udløber i 2015. Der arbejdes på at inkluderer elbiler i det næste udbud for leasing af biler. Der arbejdes fortsat med enkelte tiltag for at nedbringe energiforbrug fra it-udstyr.

 • Grønt regnskab 2013

  I 2013 blev mange af kommunens bygninger renoveret, og det har medført, at el- og varmeforbrug i er faldet med hhv. 4 % og 5%. Vandforbruget er faldet med 9 % ift. 2012.

  De opsatte solceller producerede i 2013 over 800 MWh.

  I 2013 har den samlede udledning af CO2 for Slagelse Kommune været på 11.234 ton hvilket er 6,5 % lavere end året før, og målet for DN Klimakommuneaftalen er dermed opfyldt.

  Et område som er svært at arbejde med, er transportområdet. Men Entreprenørservice har ved udskiftning af biler og fokus på tomgangsregler og det rigtige dæktryk nedbragt energiforbruget på bilerne. Center for Ældre har fx indkøbt el cykler og det vil være med til at nedbringe brændstofforbrug i centeret i de kommende år.

  I Centeret for Teknik og Miljø indgår en elbil i den daglige drift.

  Samlet kan det konkluderes, at det går godt med at nedbringe ressourceforbruget fra kommunens drift.

  Afrapportering til DN Klimaaftalen bliver årligt udarbejdet som bilag til det grønne regnskab.

  Statusrapport og handleplan 2013

  Dette skulle ske i 2014

  Slagelse Kommune fortsætter også i 2014 arbejdet med at reducere CO2-udledningen.

  I 2014 fortsætter mange af de tiltag, som blev sat i gang i løbet af de seneste år. Mange skoler bliver efterisoleret og renoveret med fokus rettet mod energibesparelser fx ved nye energi rigtige vinduer.

  EU Projektet REEEZ er i perioden 2012-2015 med til at øge Slagelse Kommunes renoveringspulje, således at der investeres ca. 52 mio. kr. i energieffektivisering og vedvarende energianlæg.

  De enkelte institutioner kan selv lave tiltag til energieffektiviseringer, således at den enkelte institution kan spare penge på budgettet.

  EU projektet Renergy støtter op om adfærdsændringer, faciliteter netværket for de energiansvarlige i kommunens bygninger og udvikler tiltag for energibesparelser via adfærdsændringer fx opsætning tænd/sluk ure på smartboards på skolerne.

  Endvidere er der udpeget energiansvarlige i alle kommunens bygninger. Der er installeret energistyring og via EU-projektet Renergy ønskes adfærdsændringer understøttet. Bl.a. skal der afholdes workshops, og medarbejdernes kompetencer skal udvikles.

 • Grønt regnskab 2012

  2012 har været kendetegnet ved en øget indsats i forhold til renovering af kommunale bygninger samt en fortsat indsats på transportområdet. Der er desuden blevet etableret solcelleanlæg på en række kommunale bygninger i løbet af året.

  Forbruget af vand og varme er generelt faldet, mens forbrug af el ligger på niveau med elforbruget året før. Så snart effekten af de etablerede solcelleanlæg slår igennem og flere store byggeprojekter er afsluttet, forventes elforbruget at falde.

  CO2-udledning var i 2012 på 13.548 tons. Det er ca. 4,3 % lavere end udledningen i 2011. Dermed er det mål i DN – klimakommuneaftalen opfyldt.

  Afrapportering til Klimaaftalen bliver årligt udarbejdet som bilag til det grønne regnskab.

  Statusrapport og handleplan 2012

  Det skulle ske i 2013

  Slagelse Kommune fortsætter i 2013 arbejdet frem mod at reducere CO2-udledningen. Det vil blandt andet ske gennem en fortsat indsats på energirenoveringsområdet.

  I årene 2012 – 2015 er kommunens renoveringspulje øget – bl.a. grundet et EU REEEZ projektet som vil medføre, at der i løbet af de kommende år investeres ca. 52 mio. kr. i energieffektivisering og vedvarende energianlæg.

  Endvidere er der udpeget energiansvarlige i alle kommunens bygninger. Der er installeret energistyring og via EU-projektet Renergy ønskes adfærdsændringer understøttet. Bl.a. skal der afholdes workshops, og medarbejdernes kompetencer skal udvikles.

 • Grønt regnskab 2011

  Regnskabet indeholder forbrugstal for el, vand, varme og kommunens brændstofforbrug og CO2-udledningen fra brændstof samt fra el- og varmeforbruget.

  Regnskabet og bilag

  Artikler 

Siden er sidst opdateret 15. november 2018