Planer og regulativer for vandløb

Planer og regulativer for offentlige vandløb i Slagelse Kommune

Planer
 • Vandplanlægning
  Vandplanlægning består af flere niveauer: EU, Folketinget, staten og kommunerne.

  Vandrammedirektiv på EU-plan

  • Planlægningen lægges fast i direktivet og skal sikre en god tilstand i alle vandområder i Europa. Direktivet blev vedtaget af EU i 2000 

  Miljømålslov på landsplan

  • Folketinget vedtog 2009 Miljømålsloven, som sætter rammer for, hvordan vi i Danmark skal forbedre vandmiljø og sikre den gode tilstand 

  Vandplaner lavet af staten

  • Frem til 2027 skal vi i Danmark arbejde målrettet på at få en god tilstand i alle vandløb, søer, kystvande og forekomster af grundvand. Første vandplan blev vedtaget 30. oktober 2014 

  Vandhandleplaner

  • Planerne laves af de enkelte kommuner
 • Fysisk vandløbsplan

  Den fysiske vandløbsplan er for vandløbs fysiske forhold. De er vigtige, hvis vi skal overholde vandløbenes målsætninger nu og i fremtiden.

  Planen omfatter bundmaterialer, bygværker, slyngninger, strøm, sandvandring, skyggegivende træer mv.

  Planen fungerer som et arbejdsdokument. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i planen, når vi restaurerer vandløb og ved kommunale handleplaner.

  Hvad beskriver vandløbsplanen?

  • Fysisk tilstand i størstedelen af vandløbene i Tude Å
  • Forslag til at forbedre de fysiske forhold i de enkelte vandløb og prisoverslag

  Andre udfordringer som spildevand og vandforsyning fremgår ikke af planen.

  Det er især de potentielle ørredvandløb, planen har fokus på. Den lægger også op til en lang række projekter for restaurering i de kommende år.

  Pt. gennemfører vi hvert år en række projekter i Tude Å på baggrund af den fysiske vandløbsplan.

  Projekterne har stor positiv effekt på vandløbene og på at opfylde deres målsætninger.

 • Vandhandleplan

  Handleplanen beskriver, hvordan kommunen vil gennemføre det indsatsprogram, der er beskrevet i statens vandplan for 2009-2015.

  Den statslige vandplan er lavet efter bestemmelser i miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer EU's vandrammedirektiv i Danmark. Kommunerne har ansvar for at gennemføre den kommunale del af indsatserne. Som led i dette arbejde skal vi lave en vandhandleplan.

Siden er sidst opdateret 15. november 2018