Planer og regulativer for vandløb

Planer og regulativer for offentlige vandløb i Slagelse Kommune

Planer
 • Vandplanlægning
  Vandplanlægning består af flere niveauer: EU, Folketinget, staten og kommunerne.

  Vandrammedirektiv på EU-plan

  • Planlægningen lægges fast i direktivet og skal sikre en god tilstand i alle vandområder i Europa. Direktivet blev vedtaget af EU i 2000 

  Miljømålslov på landsplan

  • Folketinget vedtog 2009 Miljømålsloven, som sætter rammer for, hvordan vi i Danmark skal forbedre vandmiljø og sikre den gode tilstand 

  Vandplaner lavet af staten

  • Frem til 2027 skal vi i Danmark arbejde målrettet på at få en god tilstand i alle vandløb, søer, kystvande og forekomster af grundvand. Første vandplan blev vedtaget 30. oktober 2014 
 • Fysisk vandløbsplan

  Den fysiske vandløbsplan er for vandløbs fysiske forhold. De er vigtige, hvis vi skal overholde vandløbenes målsætninger nu og i fremtiden.

  Planen omfatter bundmaterialer, bygværker, slyngninger, strøm, sandvandring, skyggegivende træer mv.

  Planen fungerer som et arbejdsdokument. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i planen, når vi restaurerer vandløb og ved kommunale handleplaner.

  Hvad beskriver vandløbsplanen?

  • Fysisk tilstand i størstedelen af vandløbene i Tude Å
  • Forslag til at forbedre de fysiske forhold i de enkelte vandløb og prisoverslag

  Andre udfordringer som spildevand og vandforsyning fremgår ikke af planen.

  Det er især de potentielle ørredvandløb, planen har fokus på. Den lægger også op til en lang række projekter for restaurering i de kommende år.

  Pt. gennemfører vi hvert år en række projekter i Tude Å på baggrund af den fysiske vandløbsplan.

  Projekterne har stor positiv effekt på vandløbene og på at opfylde deres målsætninger.

Siden er sidst opdateret 20. november 2019