Handicap og Psykiatri

Samlet overblik over politikker og strategier inden for området Handicap og Psykiatri

Strategier
 • Socialudvalget

  Visionen for Socialudvalget er:

  At vi med udgangspunkt i de drømme og ressourcer som hver enkelt borger har, understøtter en læring og forandring, som skaber mulighed for at leve et selvstændigt og tilfredsstillende liv.

  Udvalget ønsker:

  At alle borgere, der har behov for specialiseret støtte, så vidt muligt vil engagere sig i uddannelse, arbejde, familie, venner, fritid og i det hele taget være en del af samfundets mange fællesskaber. For at løfte denne opgave, må den enkelte borger og medarbejderne i kommunen, sammen med frivillige og pårørende gøre en aktiv indsats, der fremmer deltagelse og meningsfulde fællesskaber bredt i vores kommune.

  Byråddet har i budgetaftalen for 2019-2022 vedtaget:

  at man vil være en mere handicapvenlig kommune. Parterne bag aftalen efterlyser nytænkning og handling, også i forhold til de specialiserede borgerindsatser og der åbnes op for, at konkrete forslag til nye løsninger kan afprøves i forsøgsordninger.

  Socialudvalget er, med afsæt i visionen og budgetaftalen, enige om, at sætte fokus på de nedenstående 5 politiske pejlemærker, som Udvalgets prioriterede indsatsområder fra og med 2019.

  Udvalget har i øvrigt udpeget nogle gennemgående temaer, som frivillighed, netværksinddragelse og boliger til udsatte og sårbare borgere. Konkrete bud og handlinger i forhold til disse temaer medtages under hvert enkelt pejlemærke.

  De 5 pejlemærker, indledes med en beskrivelse af pejlemærkets politiske indhold, herefter følger en række punkter, som Udvalget er særligt optaget af, at Center for Handicap og Psykiatri og dets virksomheder, sætter lys på.

  De 5 pejlemærker foldes ud her nedenfor, eller kan ses her i sin samlede og fulde udformning: 

 • Recovery og rehabilitering
  Mødet imellem borgeren og kommunen

  Udvalget har særlig fokus på:

  • Fortsat udvikling af en recovery-orienteret praksis og organisation. Recovery har været overskriften længe. Vi er et stort centerområde for både handicap og psykiatri med mange matrikler, hvor der udvikler sig mange forskellige praksisser omkring recovery. Og selvom medarbejderne og de enkelte virksomheder er godt på vej med recovery, så er det behov for entydige svar på, hvad vi gør, når det handler om recovery og rehabilitering.

  • Medborgerpolitikken er borgernes input til de grundlæggende principper og værdier, hele Slagelse Kommune ønsker at stå på og udvikle på. Center for Handicap og Psykiatri og dets virksomheder har alle et medansvar for at sikre, at principperne lever i vores forskellige organisationer og i vores praksis.

  • Fællesskaber har er en central betydning for at mennesker kan føle trivsel. Etablering af netværk og fællesskaber, skal løftes igennem et bredt brobyggende samarbejde med pårørende og frivillige organisationer.

   

 • Udsathed og Hjemløshed
  Nye identiteter og aktive fællesskaber

  Udvalget har særlig fokus på:

  • At der ved etablering af nye boliger i Slagelse Kommune er opmærksomhed på boliger i forskellige prislag, herunder at administrationen forsøger at styrke den kommunale anvisningsret til almennyttige boliger, herunder at man arbejder for etablering af skæve boliger og natherberger og at man i arbejdet med hjemløse fortsat anvender Housing First tilgangen.

  • At der arbejdes på etablering af forsøgsordninger med netværks- og pårørendeinddragelse i forhold til udsatte og hjemløse borgere i Slagelse Kommune.

  • At samarbejdet med det frivillige foreningsliv, herunder hjælpeorganisationer og Frivilligcentret, styrkes, dér hvor der er potentiale, og hvor det giver mening.

  • At færre unge, gennem forebyggelse og den sammenhængende ungeindsats, oplever behov for specialiserede indsatser efter Servicelovens voksenbestemmelser. Udvalget ser gerne, at dette tema bliver en del af de kommende temaanalyser.

  • At Center for Handicap og Psykiatri samarbejder tæt med Center for Ældre og Omsorg for at styrke indsatsen i forhold til ældre udsatte borgere.

  • At særligt belastede borgere, der lever med både psykisk lidelse og et samtidigt misbrug og eller har andre problemstillinger kognitivt/somatisk, tilbydes koordinerede indsatsplaner, der hjælper med at skabe sammenhæng i de sociale og sundhedsmæssige indsatser på tværs af region og kommune. Men også en agil indsats, når borgeren er motiveret og klar til at modtage.
 • Rusmiddelområdet
  Forebyggelse og aftabuisering

  Udvalget har særlig fokus på:

  • Forebyggelse og tidlig opsporing og behandling af unge med begyndende misbrug. Udvalget ser gerne at dette tema bliver en del af de kommende tema-analyser.

  • Dobbeltbelastede borgere, der lever med et misbrug og samtidig psykisk lidelse, demens eller udviklingshæmning, skal tilbydes koordinerende indsatsplaner, der hjælper med at skabe sammenhæng i de sociale og sundhedsmæssige indsatser på tværs af region og kommune.

  • Tværgående samarbejder på tværs af sociale, beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige og psykiske problemstillinger for alle borgere med et misbrug.

  • At der udvikles sociale fællesskaber og brobyggende frivillige indsatser, som kan styrke brugernes sociale relationer, deres håb og fremtidsoptimisme.
 • Social trivsel og mental sundhed
  Sammenhængende borgerindsatser på tværs

  Udvalget har særlig fokus på:

  • For at tage medansvar og for at imødegå denne udfordring deltager Center for Handicap og Psykiatri i KLs-styringsprojekt som undersøger årsager til væksten på det specialiserede socialområde.

  • Fortsat udvikling af samarbejdet på tværs. Her er vi allerede godt på vej i Slagelse, med et tæt samarbejde med Psykiatrien Vest. Men dette samarbejde kan styrkes yderligere, fx gennem etablering af tværfaglige indsatsteams eller netværk, der kan give en koordineret og sammenhængende støtte til den enkelte borger.

  • I forlængelse af Budgetaftalen undersøger Center for Handicap og Psykiatri om det vil være relevant at etablere en afdeling af Headspace i Slagelse. Headspace er et rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år, som i dag findes i 18 kommuner.

  • Det er vigtigt at vi støtter borgerne i at indgå i fællesskaber, der er meningsfulde for borgerne. Udvalget ønsker i den sammenhæng et større fokus, hos virksomhederne, på brobyggende samarbejder til inkluderende fællesskaber der bæres af frivillighed.

  • Udbud af indsatser og sociale boformer skal afspejle borgernes mål og aktuelle støttebehov. Virksomhederne skal kunne tilbyde mere eller mindre støtte i takt med at behovene ændre sig. Og alle skal støttes til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.
 • Slagelse som sælgerkommune

  Udvalget har særlig fokus på:

  • Rekruttering/fastholdelse af specialviden og medarbejderkompetencer.
  • Arbejdsglæde – som indgår i tema-analyserne.
  • Kompetenceudvikling.
  • Koordinering, profilering og prioritering af salg - step 2 jfr. salgsstrategien.
  • Implementering af salgsstrategien på virksomhedsniveau.

  Fokus på takststruktur der understøtter Slagelse som sælgerkommune

Politikker
 • Medborgerpolitik
  Medborgerpolitik

  Byrådet godkendte 16. september 2019 en Medborgerpolitik for hele Slagelse Kommune. Medborgerpolitikken erstatter de eksisterende handicap-, sindslidende og udsattepolitikker og skaber en ny fælles politik for hele Slagelse Kommune.

  Politikken er i sammenhæng med Handicapkonventionen og FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, vejledende for de holdninger, beslutninger og indsatser både kommunen, borgerne, pårørende og civilsamfundet bidrager med.

  Medborgerpolitikken skaber en ny fælles politik for hele Slagelse Kommune, for hvordan vi møder borgerne på tværs af alle forvaltninger i hele kommunen.

  Læs den her (pdf - nyt vindue)