Politikker og Strategier - Natur, Klima og Forsyning

Samlet overblik over vedtagne politikker og strategier inden for natur, klima og forsyning.

Politikker
Strategier
 • Bæredygtighedsstrategi og handleplan

  Byrådet vedtog i marts 2021 Slagelse Kommunes nye bæredygtighedsstrategi med tilhørende handleplan. Med strategien ønsker vi at synliggøre kommunens arbejde for en mere bæredygtig udvikling og brug af vores planet.

  Her ser vi udfordringer især inden for tre temaer: Klima, biodiversitet og ressourceforbrug/cirkulær økonomi.

  I handleplanen beskriver vi indsatserne inden for disse temaer i 2021 og 2022, hvor vi reviderer strategien.

 • Bæredygtighedsstrategiens tre hovedtemaer

  Tema – Klima

  Når vi taler om klima i bæredygtighedsstrategien er fokus på at forebygge frem for at tilpasse. Vores mål er at opnå klimaneutralitet indenfor kommunens geografi i 2050, og som delmål at reducere udledningen af CO2 med 70% inden 2030.

  Vi arbejder med et hav af projekter, som blandt andet handler om at nedbringe CO2-udledning fra kommunens egen bygningsdrift, omstille kommunens biler og materiel til eldrevne, strategisk energiplanlægning, skovrejsning, energibesparelser i boliger (via Energitjek Slagelse) og reducere klimaaftrykket fra transport og landbrug.

  Vi udarbejder som led i DK2020 en mere detaljeret klimahandleplan, der viser vejen frem til 2030.

  Tema - Biodiversitet

  I Danmark er omkring 2.000 arter truede og 95% af vores naturtyper ved at forsvinde. Vi vil bidrage til at vende den udvikling ved at skabe mere natur og nye levesteder for vilde planter og dyr.

  Det gør vi ved at tænke natur og biodiversitet ind som et aktiv i vores planlægning og anlægsarbejder. Vi ændrer driften af vores vejkanter, parker, grønne områder og skove, så de får et større naturindhold og vildere udtryk.

  Vi laver også nye skovrejsninger. Vi omdanner udearealer ved de kommunale institutioner, så de både fremmer biodiversitet og skaber bedre rum for læring, rekreativ udfoldelse, sundhed og trivsel for brugerne.

  Derudover arbejder vi – blandt andet med afsæt i en naturkvalitetsplan – på at skabe mere natur i det åbne land. Et bedre havmiljø er også et indsatsområde, og vi afholder en konference om havmiljø. Vi formidler vores indsats for biodiversitet og inspirerer til, hvad borgere, foreninger, virksomheder m.fl. selv kan gøre.

  Tema Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

  En stadig stigende velstand i verden betyder, at vi har et stort forbrug af naturressourcer. Det betyder også, at vi skal se med mere kritiske øjne på vores forbrug.

  Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bæredygtig. Derfor er der brug for, at vi begynder at praktisere den cirkulære økonomi. Det vil sige den tankegang, hvor vi cirkulerer flest mulige materialer i samfundet frem for at tage nye fra jordens lager. Og hvor vi anvender bæredygtige råvarer eller fornybare ressourcer, der til stadighed kan dannes på ny i naturen.

  Temaet spænder meget bredt, og det gør vores handlinger også. Vi arbejder med grønne indkøb, udfasning af plastik, og på at vores kantiner bliver mere bæredygtige. Vores byggeri skal være mere bæredygtigt, og materialer fra nedrivninger skal genanvendes. Det kræver kompetencer hos de lokale entreprenører og leverandører, som vi understøtter gennem inspirationsarrangementer.

  Affald og genanvendelse er også et vigtigt indsatsområde, og vi arbejder med at fremme direkte genbrug, affaldssortering i det offentlige rum, etablere Plusbutik, reparationscafé, genbrugsbyggemarked og en mobil informationstjeneste ”Bæredygtighed på hjul” for borgere om affald og genbrug. 

 • Ejerstrategi - Slagelse Kommune og SK Forsyning

  Denne overordnede ejerstrategi er med til at sikre linjerne for samarbejdet mellem Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S.

  Slagelse Kommune ønsker med denne ejerstrategi aktivt at forvalte sit ejerskab og gøre sin indflydelse gældende overfor SK Forsyning, med vægt på det strategiske niveau og den retning selskabet skal udvikle sig i.

 • Varmeplanstrategi
  Strategi for varmeplanlægning i Slagelse Kommune

  På varmeplanområdet skal kommunen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen.

  Byrådet skal sørge for at koordinere varmeplanlægningen med anden kommunal planlægning, og projektforslag skal opfylde varmeforsyningslovens formålsbestemmelser.

  Planen er under revision og bliver efterfulgt af den strategiske varmeplan. Indtil da, er ovenstående plan fortsat gældende.