For kandidater

Stiller du op til valget? Så husk at orientere dig om reglerne for valgplakater

Hvis du stiller op til kommunal- eller regionsvalget, skal du følge retningslinjerne for ophængning af valgplakater.

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Du skal altså ikke søge om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter reglerne for ophængning af valgplakater, som du kan finde her på siden. Du kan også få et hurtigt overblik over reglerne i lommeguiden:

Regler for valgplakater
 • Hvad er en valgplakat?

  Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2." For at være omfattet af de regler, som fritager partier, kandidatlister og kandidater m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden om tilladelse til at hænge valgplakater op, skal valgplakaten opfylde disse krav.

  Ønsker du at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal du søge om tilladelse hos den pågældende vejmyndighed.

 • Hvornår må valgplakater hænges op?

  Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen og indtil 8 dage efter valget. 

  Det vil sige, at valgplakater må hænges op fra 23. oktober kl. 12.

 • Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

  Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

 • Hvor og hvordan må valgplakater hænges op?

  Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen på både offentlige og private veje. Derudover må valgplakater på offentlige veje også hænges på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

  Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for afmærkning som færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Plakaterne må ikke blokere for oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

  Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

  Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne.
  Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

 • Hvor må valgplakater ikke hænges op?

  Valgplakater må ikke hænges op:

  • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
  • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten
  • Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
  • Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed

  Endvidere skal valgplakater ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

 • Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater og hvem skal betale udgifterne

  Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har givet påbud om det. Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for ovennævnte frist eller er ophængt uden for den tilladte periode.

  Vejmyndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger. Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning bede ophængeren henholdsvis kontaktpersonen om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.

  Vejmyndigheden eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

  Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

 • Regler for ophængning af plakater

  Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66a-66b.


  Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet.

Siden er sidst opdateret 19. oktober 2021