Tilbage til oversigten

Aktindsigt i din sag hos Center for Arbejdsmarked og Integration

Har du en sag eller har du haft en sag i Center for Arbejdsmarked og Integration, kan du søge om aktindsigt og få den leveret indenfor 1 til 7 arbejdsdage.

Partsrepræsentanter/tredje part, som repræsenterer en sag, kan med en fuldmagt, som skal uploades, få aktindsigt via Min Sag.

Med den digitale løsning vil du modtage dokumenterne direkte i din digitale postkasse.

Hav dette parat

 • Dit CPR-nummer/virksomhedens Nem-Id
 • Dit Nem-Id

 

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Log ind med NemId
 3. Bestil sagsakter

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvem kan få et ressourceforløb

  Ressourceforløb er målrettet borgere med komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Det er en betingelse, at borgerens problemer ikke har kunnet løses gennem de almindelige bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, ligesom det er en betingelse, at der er behov for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

  Det er yderligere en betingelse, at borgeren igennem længere tid har modtaget offentlig forsørgelse eller har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er også en betingelse, at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats før, der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

  Som udgangspunkt kan borgere under 40 år ikke tilkendes førtidspension. I stedet skal de tilbydes et ressourceforløb. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også tilbydes et ressourceforløb.

 • Har jeg ret til ferie under ressourceforløb?

  Du har ret til ferie i 5 uger, når du modtager ydelse under et ressourceforløb. 

  Det betyder, du ikke har pligt til at stå til rådighed eller følge tilbud i planen for rehabilitering.
  Retten til ferie er betinget af 12 måneders sammenhængende ydelse under ressourceforløb.

  En periode på 12 måneder er ikke sammenhængende, hvis perioden afbrydes af en hel måned uden ressourceforløbsydelse.

  Forudgående kontanthjælp og revalidering indgår i opgørelsen af 12 måneder. En hel måned hvor du holder ferie med ressourceforløbsydelse indgår i den følgende 12 måneders periode.

  Det er en betingelse, at ferien er aftalt med kommunen. Kan der ikke opnås enighed om feriens placering, kan du klage over kommunens afgørelse.

 • Hvad er en forudsigelig udgift?

  En forudsigelig udgift kan være mange forskellige typer af udgifter.

  Forudsigelige udgifter kan for  eksempel være:

  • boligindskud - ved flytning til anden bolig
  • flyttehjælp - ved flytning til anden bolig
  • almindelig udskiftning af køleskab og andre anskaffelser til husholdningen
  • fødsel, dåb og konfirmation

  anses normalt for at være forudsigelige udgifter, som det forventes, at du sparer op til.

 • Hvad er en ændring i dine forhold?

  En ændring i dine forhold kan for eksempel være:

  • Arbejdsløshed
  • Sygdom
  • Graviditet/fødsel/barsel
  • Tab af forsørger
 • Hvad er et ressourceforløb?

  Ressourceforløbet er en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan indeholde tilbud fra både lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, sundhedsloven eller anden lovgivning.

  Fokus i ressourceforløbet er, at borgerens arbejdsevne udvikles gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Målet med ressourceforløbet er på sigt at hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

  Et ressourceforløb kan vare fra 1 til 5 år. Hvis det er relevant, kan der tilbydes flere på hinanden følgende ressourceforløb.

   

 • Hvad er fleksjob

  Fleksjob er et tilbud, kommunen giver til personer, der har en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen, og som derfor ikke kan få eller blive ved med at have et job på normale vilkår. Begrænsningen i arbejdsevnen kan være begrundet i både fysiske og psykiske forhold.

  Personer, der er visiteret til fleksjob, har visse skånebehov, der skal tages hensyn til i tilrettelæggelsen af deres arbejde. Fleksjobberens skånebehov kan f.eks. være nedsat arbejdstid, nedsat arbejdstempo, ekstra pauser, eller fritagelse for visse typer af opgaver.

  Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper.

  Fleksjob bevilges for en periode på 5 år. Når den 5-årige periode udløber, skal Jobcenteret tage stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne for at være visiteret til fleksjob. For personer, der er over 40 år, bevilger Jobcenteret et permanent fleksjob efter den første 5-årige periode, hvis man vel og mærke fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

 • Hvad er lægekonsulentens rolle?

  Lægekonsulentens væsentligste opgave er at vurdere lægefaglige oplysninger i en sag.

  Lægekonsulenten kan ”oversætte” lægefaglige udtryk, vurdere hvilke skånebehov der må forventes som følge af en lidelse, og angive om der skal indhentes yderligere oplysninger.  

  Lægekonsulenten kan også være med til at vurdere om de beskrevne lidelser kan anses som værende stationære, om der kan være andre behandlingsmuligheder, og om lidelse og funktionsniveau ud fra en lægelig betragtning kan siges at være sammenfaldende. I det hele taget skal lægekonsulenten vurdere de objektive lægefaglige oplysninger.

  Det er ikke lægekonsulentens opgave at vurdere arbejdsevnen. På dette punkt adskiller lægekonsulenten sig ikke fra f.eks. en borgers egen læge, der heller ikke har kompetence til at vurdere en borgers arbejdsevne eller angive hvilke sociale ydelser en borger har ret til. En samlet arbejdsevnebeskrivelse og arbejdsevnevurdering kan kun foretages af beskæftigelsesmedarbejderen.