Tilbage til oversigten

Gravetilladelse - søg

Du skal i god tid søge kommunen om tilladelse, før du begynder at grave i vej og fortov. Du kan søge her.

Hav dette parat

 • NemID eller NemID Medarbejdersignatur
 • Navn, adresse og telefonnummer på ansøger/ledningsejer
 • Firmanavn og telefonnummer på entreprenør
 • Adresse på gravestedet
 • Afmærkningsplan der henvises til
 • Oplysninger om gravearbejdet (dybde, længde, bredde)
 • Startdato og slutdato

Det tager cirka 8 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Log ind med NemID
 3. Udfyld formularen trin for trin

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Er der statsveje i Slagelse Kommune, og betyder det noget for min tilladelse til gravning?

  Ja, der er statsveje. Ved gravninger på statsveje skal du søge om tilladelse hos Vejdirektoratet.

 • Hvem skal oplyse offentligheden om kommende gravearbejde?

  Ved ledningsarbejder, der må antages at medføre ikke ganske uvæsentlige gener for grundejere og trafikanter, skal ledningsejeren orientere offentligheden om ledningsarbejdet:

  • Hvem der graver
  • Formålet med gravearbejdet
  • Datoer for arbejdets start og forventet afslutning
 • Hvem skal orienteres ved gravearbejde, der medfører større trafikale gener?
  • Busselskaberne
  • Falck
  • Slagelse Brand og Redning
  • Politiet
  • Taxi
  • Berørte borgere
 • Hvornår skal der holdes vejsyn, og hvad skal jeg være opmærksom på?

  Inden opgravning til større arbejde går i gang, skal ledningsejeren sørge for, at der indkaldes til besigtigelse af vejen.

  Vejens tilstand skal være dokumenteret med fotografier eller videooptagelser. Det er entreprenørens ansvar, at afmærkning mv. altid følger regler og lovgivning.

 • Hvornår skal Politiet høres om afmærkningen?

  Politiet skal give skriftligt samtykke ved følgende punkter:

  1. ubetinget vigepligt
  2. påbud om ensrettet færdsel
  3. signalregulering
  4. hastighedsbegrænsninger
  5. standsning og parkering
 • I hvor god tid skal man søge om gravetilladelse?

  Du skal søge i så god tid som muligt, og inden gravearbejdet går i gang.

  Skal du grave i offentlig vej, kan du forvente, at vi behandler din ansøgning inden for otte arbejdsdage, hvis den opfylder kravene. Ved større gravearbejder kan der være længere behandlingstid.

  Skal du grave i privat fællesvej, skal vi partshøre. Derfor skal vi have din ansøgning mindst tre uger før, arbejdet skal udføres.

 • Hvor længe gælder mit bevis for at have gennemført kurset Vejen som arbejdsplads?

  Gyldighedsperioden for certifikatet er 5 år fra udstedelsesdagen.