Tilbage til oversigten

Plejevederlag til pasning af døende - søg om

Du kan som nærtstående søge om plejevederlag til at passe en døende, der ønsker at dø i eget hjem.

Hav dette parat

 • Begge parters NemID
 • Kopi af lønsedler fra de seneste tre måneder

Det tager cirka 20 minutter.

Begge parter skal logge ind med NemID. Hvis du oplever problemer, kan du kontakte Center for Sundhed og Ældre på tlf. 58 57 45 00 og få sendt en blanket, som du kan printe og udfylde.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Følg anvisningerne.
 3. Hvis du oplever problemer, kan du kontakte Center for Sundhed og Ældre på tlf. 58 57 45 00 og få sendt en blanket, som du kan printe og udfylde.

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Får jeg stadig plejevederlag, hvis den døende er midlertidigt indlagt?

  Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse. Det kan fx være for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

 • Hvem er berettiget til at få vederlag til at passe en døende?

  Hvis du har en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om vederlag.

  Du er berettiget til vederlag, hvis:

  • en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • din nærtstående har et plejebehov
  • du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
  • plejen kan varetages i dit eller din nærtståendes hjem.

  Orlov fra arbejde

  Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

  En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du søger om plejevederlag.

 • Hvor lang er sagsbehandlingsfristen for ansøgning om plejevederlag?

  Ansøgninger om plejevederlag behandles inden for 7 hverdage.

 • Hvor meget får jeg i plejevederlag?

  Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til højest 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved egen sygdom. Du får udbetalt et basisbeløb, hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

  Hvis du er i ansættelse, kan du være berettiget til løn under orlov. Det skal du afklare med din arbejdsgiver eller fagforening.

  Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb for én fuldtidsstilling.

 • Kan jeg få betalt sygeplejeartikler, når jeg bliver passet af en pårørende?

  Hvis du som døende vælger at blive passet i dit hjem, kan du søge om hjælp til at dække udgiften til nødvendige sygeplejeartikler. 

  Sygeplejeartikler bevilges efter Lov om social service §122.