Tilbage til oversigten

Sygedagpenge - Aftale for selvstændige

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og ofte er syg på grund af en kronisk eller langvarig lidelse, med et sygefravær på over 10 fraværsdage om året, kan du søge om en såkaldt §58-aftale.

Du skal udfylde blanket dp213 elektronisk

Hav dette parat

Følgende oplysninger om:

 • Dig selv og dit helbredsforhold
 • Dine fraværsperioder på grund af lidelsen
 • Dine arbejdsforhold

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening"
 2. Følg anvisning på skærmen
 3. Udfyld blanketten
 4. Send blanketten digitalt

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad gør jeg hvis min medarbejder ofte har fravær på grund af en langvarig eller kronisk lidelse?

  Du og din medarbejder har mulighed for indgå en § 56 aftale med kommunen, hvis din medarbejder har øget fraværsrisiko på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet skønnes at medføre mindst 10 sygedage på et kalenderår.

  Aftalen betyder, at du som arbejdsgiver fritages for at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden.

  Du kan således få refusion fra første sygedag, hvis du udbetaler løn eller dagpenge i arbejdsgiverperioden til en medarbejder, der har en godkendt aftale. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiver.

  Det er kommunens Jobcenter der godkender aftalen.

 • Hvad sker der når arbejdsgiver har anmeldt et fravær i NemRefusion?

  Når fraværet er anmeldt, modtager din medarbejder et underretningsbrev via NemRefusion. Her kan medarbejderen se de oplysninger du har indberettet vedrørende fraværet, herunder løn og arbejdstid.

  I visse situationer vil medarbejderen blive bedt om at komme med supplerende oplysninger. Det sker typisk, når medarbejderen er nyansat, og der kræves yderligere oplysninger for at kunne vurdere om medarbejderen har ret til sygedagpenge. Eller ved uafsluttet sygefravær, hvor medarbejderen skal afgive oplysninger om sygdommen og forventet varighed af denne.

  Medarbejderen har også mulighed for at gøre indsigelse, hvis han/hun ikke er enig i de oplysninger, du har indberettet i NemRefusion.

  Du kan få råd og vejledning hos NemRefusion på telefon 44 60 72 13, hvis du er i  tvivl om, hvordan du skal indberette din anmeldelse.

 • Hvor lang tid skal arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til en medarbejder?

  Du skal udbetale sygedagpenge til din medarbejder i de første 30 dage af sygefraværet. Dette kaldes arbejdsgiverperioden.

  Ved fortsat sygdom udover arbejdsgiverperioden, kan medarbejderen anmode om sygedagpenge fra kommunen.

  Hvis du udbetaler sygedagpenge eller løn efter arbejdsgiverperioden, kan du få refusion fra kommunen, svarende til de sygedagpenge, som medarbejderen ellers ville have været berettiget til. 

  Hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden, skal du som hovedregel kun udbetale sygedagpenge til medarbejderen frem til og med sidste ansættelsesdag.

  Der er ingen arbejdsgiverperiode, hvis

   • din medarbejder er nyansat (ansat under 8 uger på første sygedag)
   • din medarbejder er ansat i fleksjob
   • der foreligger en godkendt § 56-aftale
 • Hvor meget kan arbejdsgiver få udbetalt i sygedagpengerefusion?

  Du har ret til at refusion svarende til de sygedagpenge, som din medarbejder ellers ville have ret til fra kommunen.

  Sygedagpenge beregnes ud fra medarbejderens ugentlige arbejdstid og gennemsnitlige løn i de seneste 3 måneder forud for 1. sygedag. Udbetalingen kan dog ikke overstige satsen for dagpengemaksimum pr. time (120,68 kr. i 2022).

 • Hvordan søger arbejdsgiver om sygedagpengerefusion?

  Du skal anmode om sygedagpengerefusion i NemRefusion.

  Din anmodning om refusion kan sendes løbende, men for minimum en måned ad gangen.

  Er sygefraværet anmeldt rettidigt, kan du få udbetalt refusion i op til 3 måneder tilbage fra den dato kommunen har modtaget din refusionsanmodning.

  Er sygefraværet ikke anmeldt rettidigt, kan du tidligst få refusion fra og med den dato, hvor kommunen har modtaget din anmeldelse.

  Når du anmoder om refusion, modtager din medarbejder et underretningsbrev fra NemRefusion. Medarbejderen orienteres om de oplysninger du har indberettet ved anmodningen om refusion.

  Hvis medarbejderen ikke er enig i oplysningerne, skal han/hun gøre kommunen opmærksom på dette indenfor en 8 dages frist.

  Du kan få råd og vejledning hos NemRefusion på telefon 44 60 72 13, hvis du er i  tvivl om, hvordan du skal indberette din refusionsanmodning.

 • Hvornår har arbejdsgiver pligt til at udbetale sygedagpenge til en medarbejder?

   Du skal udbetale sygedagpenge til din medarbejder, når

  • medarbejderen på første sygedag har været ansat hos dig i 8 uger, og i de 8 uger har arbejdet mindst 74 timer, og
  • når medarbejderen har været ansat hos dig i flere perioder indenfor de sidste 8 uger, og i ansættelsesperioderne tilsammen har arbejdet mindst 74 timer.

  Ved opgørelsen af 8-ugers-perioden indgår også perioder, hvor medarbejderen har:

  • været syg
  • holdt barsel
  • holdt ferie eller fridage for egen regning
  • været omfattet af arbejdskonflikt
  • deltaget i kursus efter aftale.
 • Hvornår kan arbejdsgiver forvente at få udbetalt refusion for sygefravær?

  Arbejdsgiver kan forvente, at vi har behandlet ansøgningen om refusion senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil arbejdsgiver høre nærmere fra os.