Hjælp til ukrainske flygtninge

Her kan du finde mere information omkring Ukraine-krisen

Krigen i Ukraine har sendt mange mennesker på flugt, og nogle af dem kommer måske også til Slagelse Kommune.

Vi er i gang med at forberede os, så vi kan være klar til at hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Her på siden har vi samlet information om det vi gør, og hvor du kan henvende dig, hvis du vil hjælpe eller har brug for hjælp.

På hjemmesiden kriseinformation.dk kan du også finde relevant information – blandt andet spørgsmål-svar, kontaktlister til relevante myndigheder mm.

Hjælp til Ukrainske flygtninge
 • Har du Ukrainske flygtninge boende?

  Udlændingestyrelsen og SIRI har oprettet en informationsside for ukrainske statsborgere. Siden indeholder relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark. Siden findes både i dansk og engelsk udgave.

  Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret her på hjemmesiden eller på Nyidanmark.dk, så er du velkommen til at sende en mail til 

  Tilskud til forsørgelse af Ukrainske flygtninge

  Hvis du har Ukrainske flygtninge indlogeret privat, mens de søger om opholdstilladelse, så kan du søge om tilskud til forsørgelse af flygtningene.

  Det er en betingelse, at der er søgt om opholdstilladelse efter særloven. Tilskuddet kan udbetales indtil, der er en afgørelse på ansøgningen om opholdstilladelse.

  Vi udbetaler tilskuddet 1 uge frem, og vi kan udbetale hjælpen med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen, dog tidligst fra den 11. marts 2022

  Tilskud til værten:

  Forsørgelse mv.:              30 kr. pr. voksen pr. dag

  Forsørgertillæg:               20 kr. pr. barn pr. dag

  Tilskud til bleer:               100 kr. pr. barn om ugen

  Sådan søger du

  For at søge om tilskud skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her:

  Hvis du ikke har Word, kan du også hente en fil i pdf-format, som det er muligt at skrive i her:

  Ansøgningsskemaet skal udfyldes med navn, adresse, fødselsdato og pasnummer på de personer, der søges støtte til. Værten skal også oplyse eget cpr.nr. så vi kan udbetale pengene til værtens NemKonto.

  Ansøgningen om tilskud til forsørgelse skal sendes til mail: 

  Eller enten sendes med post til eller afleveres i postkassen hos

  • Rådgivning og Udbetaling
   Gørtlergade 4
   4200 Slagelse.  

  Foldere med hjælp til Ukrainske flygtninge

  Dansk Flygtningehjælp har udgivet to foldere om de traumatiske oplevelser som ukrainske flygtninge kan have haft. De kan også bidrage til at normalisere reaktioner på traumatiske oplevelser og være et redskab til at tale om det, som ellers kan være svært.

  Folderne findes både på dansk og Ukrainsk: 

 • Hvordan kan flygtninge fra Ukraine søge om opholdstilladelse efter den nye særlov?

  Det er muligt at søge om opholdstilladelse for ukrainske statsborgere samt andre statsborgere, som har lovligt ophold i Ukraine.

  Ansøgningsskema kan hentes på

  Hvis du søger om førstegangsopholdstilladelse, skal du vælge skema SL1.

  Hvis du søger om familiesammenføring til en herboende – som allerede har fået opholdstilladelse efter SL1 – skal du vælge SL2.

  Hvor skal jeg aflevere min ansøgning?

  Ansøgningen skal indgives til Udlændingestyrelsens Borgerservice i Næstved, Odense, Århus eller Aalborg, hvor det samtidigt er muligt at få optaget dit biometri (fingeraftryk og foto).

  Det kræver, du har bestilt tid i Udlændingestyrelsens Borgerservice, før du kontakter dem. Det er kun voksne, som kan bestille tid, mens børn skal følges med den voksne til den aftalte tid i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

  Du kan bestille tid på dette link:

  Mangler du dokumentation?

  Hvis du mangler dokumentation (f.eks. pas, opholdstilladelse i Ukraine m.m.) i forbindelse med din ansøgning, kan Ukraines Ambassade i København kontaktes via dette link:

  Har du brug for hjælp til at udfylde din ansøgning?

  Hvis du har brug for hjælp til at udfylde din ansøgning om ophold til Udlændingestyrelsen, herunder hjælp til at printe ud og scanne ind, kan du kontakte Integration og Netværk (integrationsindsatsen) på

  Husk at skrive dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig og aftale nærmere. Hvis du har et netværk i Danmark, som kan hjælpe dig, vil vi dog også opfordre dig til at gøre brug af dette.

  Når jeg har fået opholdstilladelse. Hvad sker der så?

  Når du har fået opholdstilladelse, vil du blive indkaldt til samtale hos den kommune, du er visiteret til. Her vil du få mere information om dit integrationsprogram, hvilke ydelser du kan få og hvordan du skal forholde dig til bolig.

 • Vil du melde dig som frivillig?

  Vil du melde dig som frivillig, så opfordrer vi dig til at kontakte de etablerede hjælpeorganisationer.

  Slagelse Kommune har en samarbejdsaftale med Dansk Røde Kors, som gerne tager mod henvendelser fra folk, som vil være frivillig.

  Du kan kontakte kontakte Dansk Røde Kors via:

 • Vil du gerne donere tøj, tæpper mm. til Ukrainske flygtninge?

  Hvis du gerne vil donere eksempelvis tøj, tæpper, legetøj mv. så opfordrer vi til at du indlevere donationerne via hjælpeorganisationernes eksisterende genbrugsordninger.

 • Vil du gerne byde ind med bolig eller andet til de Ukrainske flygtninge?

  Hvis du gerne vil byde ind med boligtilbud eller andet, som ikke handler om at være frivillig eller give donationer, så udfyld skemaet på linket nedenfor.

  Hvis du gør det, bliver dit tilbud registreret, og du vil blive kontaktet, hvis det bliver aktuelt.

 • Er du ukrainsk flygtning og har du brug for indkvartering?

  Hvis du er ukrainsk flygtning og mangler indkvartering, mens din ansøgning om opholdstilladelse bliver behandlet, kan du bo på  asylcenter Center Sandholm, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød.

  Du er en god ide, at kontakte Center Sandholm inden du ankommer, så centeret er forberedt på din ankomst.

  Du kan kontakte Center Sandholm på:

  Når du har fået tilsagn om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen og er visiteret til Slagelse Kommune, kan vi hjælpe dig videre med midlertidig indkvartering, udbetaling af ydelse samt give tilbud efter integrationsloven om eksempelvis Danskuddannelse mv.

 • Vil du tilbyde job til Ukrainske Flygtninge?

  Vi har en øget tilgang af flygtninge pga. situationen i Ukraine. Og på den baggrund opfordres virksomheder til at være med til at gøre en forskel.

  Vil du som virksomhed gerne stille job til rådighed så ring til Virksomhedsservice på:

  • Telefon 29 11 42 00

  Vi sidder klar ved telefonen for at tale nærmere om, hvordan vi kan hjælpe virksomheder i processen. 

  Du kan også finde gode råd om ansættelse af Ukrainske flygtninge på hjemmesiden:

 • Hvor kan ukrainske flygtninge lære dansk?

  Når de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse efter særloven, bliver de automatisk tilføjet integrationsprogrammet, hvor danskundervisning også indgår. Undervisningen foregår på Slagelse Sprogcenter, og du kan læse mere om undervisningen på  

 • Kan Slagelse Kommune hjælpe med transport?

  Ordningen, hvor flygtninge fra Ukraine gratis kunne benytte offentlig transport ved at vise Ukrainsk pas, stoppede 1. juli, og en ny ordning er trådt i kraft.

  Den nye ordning betyder, at Slagelse Kommune kan hjælpe flygtninge fra Ukraine, med en billet til offentlig transport, hvis følgende vilkår er opfyldt: 

  1. Du opholder/bor i Slagelse Kommune.
   Bor du ikke i Slagelse Kommune, skal du henvende dig til den kommune, du opholder dig i.

  2. Du har endnu ikke fået opholdstilladelse.
   Ordningen gælder kun flygtninge fra Ukraine, som endnu ikke har fået opholdstilladelse. Flygtning fra Ukraine, som har fået opholdstilladelse, og dermed har ret til at modtage ydelse, skal fremover selv afholde udgifter til offentlig transport.

  3. Du har behov for en nødvendig rejse på Sjælland
   En nødvendig rejse kan eksempelvis være en tid til at møde op til biometri i Udlændingestyrelsens borgerservice, tid til behandling på sygehus eller lign.

  Ordningen er fastsat af trafikselskaberne og omfatter kun rejser på Sjælland. Slagelse Kommune kan derfor ikke udstede billetter til andre øer eller Jylland. 

  Såfremt du har behov for at rejse og er omfattet ovenstående tre vilkår, kan du kontakte: 

  Du må påregne behandlingstid for din henvendelse, så kontakt os i så god tid som muligt. 

Her kan du finde mere hjælp
Questions about Ukraine in English?
 • Have you fled Ukraine?

  The Danish Immigration Service and SIRI have set up an information page for Ukrainian citizens. The site contains relevant information for Ukrainian citizens who are either in Denmark or who wish to come to Denmark

  If you have questions that are not answered here on the website or on Nyidanmark.dk, send an email to

  Send an email to: 

 • How can refugees from Ukraine apply for a residence permit under the new special law?

  Ukranian citizen as well as other citizens with legal residence in Ukraine will be able to apply for a residence permit.

  The application form can be downloaded at

  If you are applying for a first-time residence permit, select form SL1.

  If you are applying for family reunification for a resident - who has already been granted a residence permit after SL1 - select SL2.

  Where should I submit my application?

  The application must be submitted to the Danish Immigration Service's Citizen Service in Næstved, Odense, AArhus or Aalborg, where it is also possible to have your biometrics recorded (fingerprint and photo).

  You must book an appointment with the Danish Immigration Service's Citizen Service before you contact them. Only adults can book an appointment. Children must be accompanied by the adult who booked the appointment with the Danish Immigration Service's Citizen Service.

  You can book an appointment at this link:

  Do you need documentation?

  If you lack the required documentation (eg passport, Ukrainian residence permit, etc.) for your application, you can contact the Ukrainian Embassy in via this link:

  Do you need help filling out your application?

  If you need help filling out your application for a residence permit, including help with printing and scanning, you can contact Integration and Network (the Office of Integration Work) at

  Remember to include your phone number so that we can contact you for further arrangements. If you have a network in Denmark that can help you, we encourage you to make use of this.

  Once I have received a residence permit. What happens then?

  Once you have been granted a residence permit, you will be summoned for an interview with the municipality you have been visited for. Here you will get more information about your integration program, what services you can get and how to deal with housing.

 • Are you a Ukrainian refugee and need accommodation?

  If you are a Ukrainian refugee looking for accommodation while your application for a residence permit is being processed, you can stay at the asylum center “Center Sandholm”, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød.

  You are adviced to contact Center Sandholm before your arrival, so that the center is prepared for your arrival.

  You can contact Center Sandholm at

  Once you have received a confirmation that you will get a residence permit from the Danish Immigration Service and have been screened by Slagelse Municipality, we can assist you with temporary accommodation, payment of benefits and more in accordance with the Integration Act, such as free Danish Language Training etc.

 • Where can Ukrainian refugees learn Danish?

  When the Ukrainian refugees have been granted a residence permit under the Special Act, they are automatically enrolled in to the integration program, which also includes Danish language courses. The courses take place at Slagelse Language Center, which you can read more about at

 • Can I travel for free by train and bus?
  Can Slagelse Municipality help with transport?

  The arrangement, in which refugees from Ukraine could use public transport free of charge by showing Ukrainian passports, ended on the 1st of July, and a new arrangement has come into place.

  The new arrangement means that Slagelse Municipality can help refugees from Ukraine with a ticket, if the following conditions are met:

  1. You live in Slagelse Municipality.
   If you do not live in Slagelse Municipality, you must contact the municipality in which you live.

  2. You have not yet received a residence permit.
   The arrangement only applies to refugees from Ukraine who have not yet been granted a residence permit. Refugees from Ukraine who have been granted a residence permit and are thus entitled to receive benefits will in the future have to bear the costs of public transport themselves.

  3. You need a urgent trip within Zealand
   An urgent trip can, for example, be to attend biometrics in the Danish Immigration Service's civil service, to attent an appointment in a hospital or similar.

  The arrangement is made by the transport companies and only covers travel within Zealand. Therefore, Slagelse Municipality cannot issue tickets to other islands or Jutland.

  If you need to travel and are covered by the above three terms, you can contact: 

  • Telephone 91 16 63 93
  • Email Aipost@slagelse.dk

  You must anticipate processing time for your inquiry, so contact us as soon as possible.

Siden er sidst opdateret 23. maj 2022