Dige Kobæk Strand

Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Kobæk Strand på denne projektside

Projektets direkte link er: slagelse.dk/digekobaekstrand

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2019

15. august 2019

På dagens møde mellem arbejdsgruppen, COWI og Slagelse Kommune fremlagde COWI første udkast til et digeprojekt for Kobæk Strand. Arbejdsgruppen mødes i september og drøfter udkastet og sender efterfølgende bemærkninger til udkastet til Slagelse Kommune.

COWI anbefaler, at digets kronekote bliver +2.2 m DVR90. Koten er fastsat på baggrund af den nyeste viden om:

  • havspejlsstigninger, som følge af global opvarmning
  • isostatisk landhævning (nyt vindue)
  • statistiske ekstreme vandstande
  • reduktion af havvand fra bølger, der møder diget (bølge overrul).

Slagelse Kommune vil i løbet af efteråret få afmærket digets kronekote af en landinspektør. Afmærkningen bliver viserpæle placeret udvalgte steder på digets strækning.

På mødet besluttede arbejdsgruppen desuden, at ændre navn fra arbejdsgruppen til følgegruppen fremover.

14. maj 2019

Rådgiveren COWI og Slagelse Kommune besigtiger området i forbindelse med udarbejdelse af et skitseprojekt til digeprojektet.

På besigtigelsen deltog i alt 14 personer:

  • To fra COWI
  • Tre fra kommunen (Kystmyndighed og Procesmyndighed)
  • Tre fra arbejdsgruppen
  • Seks grundejere

Der var en god dialog og COWI fik meget ud af besigtigelsen og snakken med deltagerne.

COWI arbejder nu videre med et skitseprojekt for et dige med en tilbagetrukket linjeføring. Vi forventer første udkast forelægges arbejdsgruppen sidst i juni 2019.

12. maj 2019

Slagelse Kommunen har indgået kontrakt med det rådgivende ingeniørfirma COWI. De skal udarbejde et skitseprojekt for diget til højvandsbeskyttelse af Kobæk Strand.

COWI, arbejdsgruppen og kommunen besigtiger området:

  • Tirsdag 14. maj 2019 fra kl. 10-12.

Formålet med besigtigelsen er at fastlægge den optimale løsning og linjeføring for et tilbagetrukket dige.

Alle kan komme og hilse på rådgiveren og følge med på turen. Vi starter ved p-pladsen for enden af Kobækvej.

2. februar 2019

Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune.

12. januar 2019

Der blev holdt møde med de grundejere fra Sønder Strand, Saltengen og Kobæk Konference Center, som skal afstå areal til diget.

Notatet af 30. november 2018 om digets linjeføring blev drøftet.

2018

14. december 2018

Slagelse Kommune er ved at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for få afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand.

I den forbindelse er der lavet et notat om fordele og ulemper ved et fremskudt eller tilbagetrukket dige. Af notatet fremgår det, at der er flest fordele ved en løsning med et tilbagetrukket dige.

Inden vi går videre i processen, fremlægger vi resultaterne fra notatet og drøfter løsningen med de grundejere fra Sønder Strand, Saltengen og Kobæk Konference Center, som skal afstå areal til diget.

Grundejerne er inviteret til møde lørdag 12. januar 2019 kl. 10.30–12:00 på Kobæk Konference Center.

31. oktober 2018

Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i højvandssituationer.
 
På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder.

22. september 2018

Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at drøfte rådgivers kladde til notat om fordele og ulemper ved et fremskudt eller tilbagetrukket dige. Desuden at drøfte kommissorium for arbejdsgruppen og strategi for kommunikation.

9. juni 2018

Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune. Mødets formål var at drøfte det videre forløb efter den politiske beslutning af 4. juni 2018.

4. juni 2018

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har 4. juni 2018 besluttet at igangsættes en proces for at få afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand. Beslutningen sker i henhold til kystbeskyttelseslovens § 1a.

Den videre proces er at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for en helhedsløsning for Kobæk Strand. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget vil herefter beslutte om digeprojektet skal forsøges gennemført.

20. januar 2018

Orienteringsmøde om et projekt for højvandsbeskyttelse af Kobæk Strand. På mødet deltog ca. 120 sommerhusejere. Der var oplæg fra Kystdirektoratet, Næsby Strand, Rambøll og Slagelse Kommune.

Der var en god og interesseret spørgelyst på mødet.

Præsentationer

Højvandssikring af Kobæk Strand:

Siden er sidst opdateret 19. august 2019