Dige Kobæk Strand

Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Kobæk Strand på denne projektside

Denne sides direkte link: slagelse.dk/digekobaekstrand

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2021

19. november

Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Efter mødet afholdes kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. 

Tilmelding

 • Tilmelding er udløbet til infomøde og kurset "Bo Vandsikkert" 
  Onsdag 8. december 2021, kl. 17.00 - ca. 20.30

Informationsmødet holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.

13. september

COWI A/S har i sommeren 2021 besigtiget vandhuller og naturen i hele området ved Kobæk Strand.

Der er lavet undersøgelser af strandenge, vegetation og ynglefugle. Der er også søgt efter særlige arter som markfirben, grønbroget tudse, strandtudse, spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Der er fundet grønbroget tudse nær Saltengen og ved Kobæk Sø. Der er desuden fundet stor vandsalamander i et vandhul øst for Kobæk Mose.

Undersøgelsen skal danne baggrund for en vurdering af digeprojektets konsekvenser for Natura 2000-området.

Næste skridt er at få lavet en konsekvensvurdering. Herefter kan det fastlægges, hvilken digeløsning ved Natura 2000-området, der kan arbejdes videre med, hvis digeprojektet skal gennemføres.

Natura 2000-konsekvensvurderingen udføres for at sikre, at naturtyper og arter på strandengen fortsat kan bevares.

28. maj

Slagelse Kommune er i gang med at få udarbejdet en konsekvensvurdering af fire alternative digeløsninger i den delstrækning, der direkte berører Natura 2000-området.

I maj til august 2021 vil rådgivningsvirksomheden Cowi gennemføre besigtigelse af vandhuller og naturen i hele området.

Berørte grundejere er orienteret om naturbesigtigelse. Se vandhuller og natur, der skal besigtiges på kortet:

24. februar

Følgegruppen og Slagelse Kommune har holdt møde om de alternative digeløsninger i Natura 2000-området.

Projektet i 2018 - 2020
 • Se hvad der er sket i projektet i 2020

  2020

  14. september

  Slagelse Kommune er ved at få udarbejdet alternative digeløsninger for den delstrækning, som ligger i Natura 2000-området.

  I den forbindelse skal der gennemføres en naturbesigtigelse af hele området. Det vil sige området inden for Natura-2000 og strandengen mod vest.

  Selve besigtigelsen fortages af rådgivningsvirksomheden COWI. Besigtigelsen forventes at vare et par timer og vil foregå til fods.

  Der skal ikke foretages boringer, udgravninger eller lign. Formålet er at registrere hvilke dyr og planter, der forekommer i områderne.

  Alle berørte grundejere er orienteret pr. brev.

  Grundejere, der ikke kan modtage digitalpost, vil modtage informationsbrevet senere.

  29. juni

  Der skal udarbejdes alternative løsninger for den digestrækning, som ligger i Natura 2000-området. De alternative løsninger forventes udarbejdet til efteråret 2020.

  22. juni

  Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter at afsætte midler til udarbejdelse af alternative løsninger for den delstrækning, der ligger i Natura 2000-området.

  1. april

  28. januar

  Slagelse Kommune har haft møde med Miljøstyrelsen om den delstrækning, som ligger i Natura 2000-området. Miljøstyrelsen kan dog først komme med en udtalelse, når der foreligge et mere konkret projekt og når alternative løsninger for delstrækningen også er beskrevet.

  6. januar

  KURSUS Lær at håndtere oversvømmelser

  Hvad gør man, når stormen kommer og vandet begynder at stige? Hvordan forbereder man sig og undgår de værste skader?

  Det er nogle af de ting, du kan lære på kurset ”Bo Vandsikkert”. Kurset er gratis og er til dig, der bor i et område, hvor der er fare for oversvømmelser.

  Kurset består af to timers teori og derefter ca. en time udendørs undervisning med lidt praktik. Husk varmt tøj.

  Kurset blev holdt hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 

  • 29. januar, k. 18.30-21.30
  • 1. februar kl.13-16 
  • 27. februar kl. 18.30-21.30 
 • Se hvad der er sket i projektet i 2019

  2019

  19. december

  Beredskabsforbundets Slagelse Kreds tilbyder kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med 2 timers teori og derefter praktisk gennemgang af forebyggende muligheder.

  Kurset tager udgangspunkt i, hvad man gør før vandet kommer, mens vandet stiger, og når vandet igen har trukket sig tilbage.

  17. december

  Kystdirektoratet vurderer, at der på projektets strækning er behov for højvandssikring og at projektet vil reducere en risiko ved oversvømmelse.

  Direktoratet vurderer desuden, at projektet beskytter til det ønskede sikkerhedsniveau. Deres umiddelbare vurdering er dog, at det fremsendte projekt kan påvirke et Natura 2000-område.

  Kystdirektoratet henviser til Miljøstyrelsen for yderligere bemærkninger.

  28. november

  Der er holdt møde med følgegrupper, digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

  På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI’ varslinger, beredskabet og kommunens prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

  19. november

  Der er udarbejdet et forslag til digeprojektet. Det omfatter en helhedsløsning for Kobæk Strand.

  Projektet beskriver et tilbagetrukket grønt dige og forhøjelse af den eksisterende vejdæmning over Saltengen.

  Projektet skal sikre mod en 100 års middeltidssituation. Digekoten er derfor sat til kote +2,20 (DVR90).

  I skitseprojektet er der indarbejdet et budget, der medregner uforudsete anlægsudgifterne på 50%. Det betyder et anlægsoverslag på kr. 7.000.000.

  25. oktober

  På vores hjemmeside kan du nu læse mere om, hvad kystbeskyttelse er, og de regler der gælder, hvis man ønsker at anlægge kystbeskyttelse.

  14. oktober

  En landinspektør har sat pæle op (højdevisere), som viser, hvor højt et dige bliver, når det er dimensioneret til en kronekote på +2.2 m DVR90.

  Der er sat 10 pæle op på den forventede digestrækning.

  26. september

  21. september

  15. august

  På dagens møde mellem arbejdsgruppen, COWI og Slagelse Kommune fremlagde COWI første udkast til et digeprojekt for Kobæk Strand. Arbejdsgruppen mødes i september og drøfter udkastet og sender efterfølgende bemærkninger til udkastet til Slagelse Kommune.

  COWI anbefaler, at digets kronekote bliver +2.2 m DVR90. Koten er fastsat på baggrund af den nyeste viden om:

  • havspejlsstigninger, som følge af global opvarmning
  • isostatisk landhævning (nyt vindue)
  • statistiske ekstreme vandstande
  • reduktion af havvand fra bølger, der møder diget (bølge overrul).

  Slagelse Kommune vil i løbet af efteråret få afmærket digets kronekote af en landinspektør. Afmærkningen bliver viserpæle placeret udvalgte steder på digets strækning.

  På mødet besluttede arbejdsgruppen desuden, at ændre navn fra arbejdsgruppen til følgegruppen fremover.

  14. maj

  Rådgiveren COWI og Slagelse Kommune besigtiger området i forbindelse med udarbejdelse af et skitseprojekt til digeprojektet.

  På besigtigelsen deltog i alt 14 personer:

  • To fra COWI
  • Tre fra kommunen (Kystmyndighed og Procesmyndighed)
  • Tre fra arbejdsgruppen
  • Seks grundejere

  Der var en god dialog og COWI fik meget ud af besigtigelsen og snakken med deltagerne.

  COWI arbejder nu videre med et skitseprojekt for et dige med en tilbagetrukket linjeføring. Vi forventer første udkast forelægges arbejdsgruppen sidst i juni 2019.

  12. maj

  Slagelse Kommunen har indgået kontrakt med det rådgivende ingeniørfirma COWI. De skal udarbejde et skitseprojekt for diget til højvandsbeskyttelse af Kobæk Strand.

  COWI, arbejdsgruppen og kommunen besigtiger området:

  • Tirsdag 14. maj 2019 fra kl. 10-12.

  Formålet med besigtigelsen er at fastlægge den optimale løsning og linjeføring for et tilbagetrukket dige.

  Alle kan komme og hilse på rådgiveren og følge med på turen. Vi starter ved p-pladsen for enden af Kobækvej.

  2. februar

  Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune.

  12. januar

  Der blev holdt møde med de grundejere fra Sønder Strand, Saltengen og Kobæk Konference Center, som skal afstå areal til diget.

  Notatet af 30. november 2018 om digets linjeføring blev drøftet.

 • Se hvad der er sket i projektet i 2018

  2018

  14. december

  Slagelse Kommune er ved at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for få afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand.

  I den forbindelse er der lavet et notat om fordele og ulemper ved et fremskudt eller tilbagetrukket dige. Af notatet fremgår det, at der er flest fordele ved en løsning med et tilbagetrukket dige.

  Inden vi går videre i processen, fremlægger vi resultaterne fra notatet og drøfter løsningen med de grundejere fra Sønder Strand, Saltengen og Kobæk Konference Center, som skal afstå areal til diget.

  Grundejerne er inviteret til møde lørdag 12. januar 2019 kl. 10.30–12:00 på Kobæk Konference Center.

  31. oktober

  Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i højvandssituationer.

   
  På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder.

  22. september

  Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune. Formålet med mødet var at drøfte rådgivers kladde til notat om fordele og ulemper ved et fremskudt eller tilbagetrukket dige. Desuden at drøfte kommissorium for arbejdsgruppen og strategi for kommunikation.

  9. juni

  Møde mellem arbejdsgruppen og Slagelse Kommune. Mødets formål var at drøfte det videre forløb efter den politiske beslutning af 4. juni 2018.

  4. juni

  Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har 4. juni 2018 besluttet at igangsættes en proces for at få afklaret, om der skal forsøges gennemført en højvandsbeskyttelse af hele Kobæk Strand. Beslutningen sker i henhold til kystbeskyttelseslovens § 1a.

  Den videre proces er at få udarbejdet et bedre teknisk og økonomisk grundlag for en helhedsløsning for Kobæk Strand. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget vil herefter beslutte om digeprojektet skal forsøges gennemført.

  20. januar

  Orienteringsmøde om et projekt for højvandsbeskyttelse af Kobæk Strand. På mødet deltog ca. 120 sommerhusejere. Der var oplæg fra Kystdirektoratet, Næsby Strand, Rambøll og Slagelse Kommune.

  Der var en god og interesseret spørgelyst på mødet.

  Præsentationer

  Højvandssikring af Kobæk Strand:

Siden er sidst opdateret 15. december 2021