Højvandssikring Halsskov område 2

Område 2 omfatter bl.a. Jægersvej, Søvænget, Værftet, Birkemosevej med sideveje, Halsskov Tværvej med sideveje, Geddesøparken, Nyvej og Vulcanvej

Ønsker du besked, når der er nyt, er det også på hovedsiden, du kan trykke "abonnér på denne side" og taste din e-mailadresse.


Seneste nyt - kun for område 2

2022

24. juni

På mødet med digegruppen 5. april 2022 oplyste kommunen, at man forventede at træffe afgørelse i kystbeskyttelsesprojektet for Område 2 i foråret 2022.

Det er efterfølgende besluttet at sætte sagsbehandling af kystbeskyttelsesprojektet for Område 2 i bero.

Baggrunden er, at Slagelse Kommunen i januar 2022 traf afgørelse om kystbeskyttelsesprojektet for Område 3. Tre forsyningsvirksomheder (ledningsejere) har efterfølgende påklaget afgørelsen om, at de sættes i bidrag.

Bidragsfordeling med ledningsejere er en vigtig og principiel afgørelse i alle Halsskovprojekterne, men klagenævnets afgørelse får også betydning for andre aktuelle kystbeskyttelsesprojekter i kommunen.

Vi har derfor besluttet at afvente klagenævnets afgørelse, så vi kan arbejde videre med en afklaring af princippet for denne bidragsfordeling.

Klagenævnet har oplyst, at de vil kunne færdigbehandle sagen senest ved udgangen af oktober 2022.

5. april

Der har været holdt møde mellem digegruppen for Område 2 og Slagelse Kommune. Formålet var at drøfte status og den videre proces i kystbeskyttelsesprojektet. Samtidigt var det en god anledning til at nye og tidligere medlemmer af gruppen kunne mødes.

2021

Digegruppen har sammen med Slagelse Kommune ansøgt om midler fra den statslige pulje til diger og anden kystbeskyttelse for 2021. Kystdirektoratet har nu truffet afgørelse om fordeling af midlerne.

Kystdirektoratet meddeler skriftligt tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.217.000 til digeprojektet for Område 2.

19. februar

Det samlede kystbeskyttelsesprojekt er fremlagt til 4 ugers fornyet høring fra 19. februar – 19. marts 2021.

Høringsmaterialet

Område 2 I 2013 - 2020
 • Se hvad der er sket i projektet i 2020

  2020

  9. juli

  Digeprojektet er nu beskrevet i flere detaljer og tilrettet.

  Projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget og bidragsfordeling.

  Ny høring forventes til efteråret 2020.

  Herefter skal der arbejdes videre med en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

  Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 2020.

 • Se hvad der er sket i projektet i 2019

  2019

  28. november

  Der er holdt møde med digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

  På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI’ varslinger, beredskabet og kommunens prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

  21. oktober

  Der blev holdt møde med digegruppen om status på digeprojektet.

  Digeprojektet er ved at blive beskrevet i flere detaljer og tilrettet, så der kan gives en tilladelse til projektet.

  Der arbejdes på en samlet afgørelse. Det vil omfatter tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

  Selve projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget og bidragsfordeling.:

  Ny høring forventes i februar/marts 2020.

  18. juli

  Rådgiver har i de sidste par måneder arbejdet på at få færdiggjort et myndighedsprojekt, der skal ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet.

  Vi arbejder nu mod:

  • Endelig tilretning af digeprojektet, budgettet og vedtægten
  • Politisk behandling af vedtægten og bidragsfordeling
  • Oprettelse af et digelag
  • Tilladelse til ballastering med sten ved forlængelse af pumpeledningen
  • Tilladelse til gravearbejde på forurenet grund ved Værftet
  • Endelige afgørelse om tilladelse, bidragsfordeling, oprettelse af digelaget og VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet)

  Det er et mere omfattende arbejde end forudset. Vi forventer derfor nu at kunne træffe den endelig afgørelse om projektet til efteråret 2019.

  4. juli

  Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 2 har været i høring fra 11. april til 17. maj 2019. Der er indkommet ni høringssvar. Høringssvarene handler om følgende:

  • Oversvømmelse af ejendomme ved en 100 årshændelse (oversvømmelsesniveau +204 cm DVR90)
  • Principper for bidragsfordelingen, Kommunens andel og ledningsejernes andel
  • Bidragsfordeling når en ejendom skrifter ejer og ændrer anvendelse
  • Bestyrelsen kompetencer som bygherre i starten, hvor diget anlægges
  • Bestyrelsens ansvarsforsikring
  • Spørgsmål til finansiering af anlægs- og vedligeholdelsesudgifter
  • Spørgsmål til oprettelse af digelaget
  • Argumentation for at Stormrådet kan betale for diget
  • Tinglysning af vedtægter
  • Forslag til vedtægtsændring §7, stk. 9 (alle grundejere er valgbare til bestyrelsen)

  Den 29. maj 2019 gennemgik digegruppen og kommunen høringssvarene.

  I vedtægtens §7 stk. 2 står der, at lagets første bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen. De fleste i digegruppen ønsker at fortsætte i bestyrelsen for digelaget. Vi forsøger at finde yderligere bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

  Forslag til navn: Digelaget Værftet

  11. april

  Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 2 er sendt i høring i 5 uger hos grundejerne. 

  Vedtægten indeholder blandt andet regler for lagets styrelse og udførelse af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget. Vedtægten indeholder også partsdelingen mellem medlemmerne af digelaget. 

  Høringsfrist er 17. maj 2019. 

  15. marts

  Høringssvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for digelaget er udarbejdet.
   
  Vi arbejder nu videre med:

  • VVM screening af projektet (Vurdering af Virkning på Miljøet)
  • Rådgiver skal lave et myndighedsprojekt, som er en mere detaljeret beskrivelse af digeprojektet, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet
  • Kystmyndigheden skal lave tilladelse til digeprojektet, som inkluderer en række andre forhold, der også kræver tilladelse
  • Jordforureningsundersøgelse af kortlagt areal hvor diget skal placeres. Det bliver i foråret 2019 (for område 2)
  • Politikerne skal endeligt godkende bidragsfordelingen mellem grundejere, kommune og ledningsejere
  • Forslag til en vedtægt for digelaget skal sendes i høring hos lagets kommende medlemmer. Det bliver i foråret 2019
  • Politikerne skal træffe afgørelse om vedtægt til digelaget

  Vi forventer at træffe en endelig afgørelse om projektet til sommer i 2019.

  Herefter skal der afholdes stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse, som skal stå for selve opførelsen af diget.

 • Se hvad der er sket i projektet i 2018

  2018

  31. oktober

  Der blev afholdt møde med arbejdsgrupper, digegrupper og digelag om beredskab i højvandssituationer.
   
  På mødet blev der bl.a. orienteret om beredskabet og prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. Efter mødet var der demonstration af den nye sandsækkefylder.

  5. oktober

  Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 6. juli til 31. august 2018. Der er indkommet i alt 18 høringssvar. Høringssvarene omhandler primært:

  • Afgrænsning af området og om ejendomme hører med i området eller ligger uden for området, der bliver beskyttet af diget.
  • Bidragsfordelingen generelt og om, der skal betales en part eller to parter.
  • Adgangsveje over diget herunder overgang til både evt. ved vendepladsen ved værftet.
  • Ændring af digets linjeføring.
  • Parkeringsareal for enden af Jægersvej.
  • Adgang for renovation og beredskab ved Jægersvej.
  • Ballastering af eksisterende udløbsledning.
  • Lovhjemmel og principper for bidragsfordeling med forsyningsselskaber.
  • Positiv tilkendegivelse af digeprojektet
  • Anbefaling om, at fx ral og sten ikke tildækkes af hensyn til havmiljøet.

  Høringssvarene vil være under behandling i efteråret 2018.

  27. august

  Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet for område 2. Projektet har været i høring fra 6. juli - 31. august 2018.

  Dronefilm af kysten ved Halsskov maj 2018.

  6. juli

  Slagelse Kommune besluttede 4. juni 2018 at sende forslag til digeprojekt for område 2 i høring. Der er sendt høringsbrev til alle ejere af fast ejendom i digeområdet og andre interessenter.

  Forslag til digeprojekt indeholder blandt andet bidragsfordeling mellem ejere af fast ejendom. Forslaget er i høring i 8 uger. Vi skal have dine bemærkninger senest 31. august 2018.

  Projektforslag og tegninger

  Der bliver afholdt informationsmøde om projektforslaget:

  • Mandag 27. august 2018 kl. 19-21 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.

  Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendigt.

  3. marts

  Kystdirektoratet oplyser, at de har gennemgået det tilsendte supplerende materiale af 18. november 2016 for Område 2. Direktoratet har ikke yderligere bemærkninger til det beskrevne.

 • Se hvad der er sket i projektet i 2017

  2017

  19. oktober

  Den 18. november 2016 fik Kystdirektoratet digeprojektet for område 2 i høring. Kommunen afventer et svar, før vi kan arbejde videre med projektet.

  Den 1. januar 2017 trådte en lovændring i kraft, som gjorde det tydeligt, at kommunen også kan kræve, at ledningsejere er med til at betale udgifterne til et dige. 

  Kystdirektoratet arbejder på en vejledning til ændringen i loven. Vejledningen forventes færdig i slutningen af 2017. Kommunen afventer vejledningen, før vi beslutter, hvordan ledningsejerne skal partsfordeles i område 2. 

  På grund af lovændringen regner vi med, at kunne sende et projekt med partsfordeling i høring senest i foråret 2018. 

 • Se hvad der er sket i projektet i 2013-2016

  2016

  18. november

  Slagelse Kommune sendte et revideret digeprojekt til udtalelse i Kystdirektoratet, hvor direktoratets bemærkninger til et tidligere projekt var indarbejdet. Digegruppe 2s bemærkninger og ønske om yderligere sandfodring nord for diget var ligeledes indarbejdet i det reviderede projekt.

  2015

  5. januar   

  Referat fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget møde 5. januar 2015.

  2014

  18. september

  Slagelse Kommune sendte et projektforslag til alle berørte grundejer i september 2014. Et forslag alle blev bedt om at svare på, om de kunne tilslutte sig. Med brevet fulgte en folder med mere information og en invitation til et fælles grundejermøde i oktober 2014. 

  11. september

  En ny folder med forslag til beskyttelse af kysten i område 2 er klar. Alle berørte husstande har fået tilsendt et trykt eksemplar.

  16. juni

  Nye projektskitser. Nyt anlægsoverslag 4.150.000 kr. Priserne er ekskl. moms og inkl. 10 % til mobilisering og 20 % usikkerhed. Belægning på overgange over diger og beplantning på diger er ikke inkluderet i overslaget. I område 2 er prisen overskredet med omkring 530.000 kr. Dette skyldes en underestimering af omkostningerne i forbindelse med etableringen af en betonmur, samt at stenmængderne er blevet større end først antaget.  

  19. maj

  Materiale fra fællesmødet om beslutninger og skitseprojekt. Nedenstående er specifikt for område 2.

  Se referat mv. på fællessiden Højvandssikring Halsskov.

  2013

  29. oktober

  Område 2 - Grundejermøde i Storebæltshallen blev holdt 29. oktober 2013 kl. 18-21.

  Materiale fra mødet om forventninger til et digeprojekt.