Højvandssikring Halsskov område 3

Område 3 omfatter kvarteret mellem Strandvej og Revvej

Materiale, der er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i, ligger på projektets hovedside:

Ønsker du besked, når der er nyt, er det også på hovedsiden, du kan trykke "abonnér på denne side" og taste din e-mailadresse. 


Seneste nyt - kun for område 3

2019

28. november

Der er holdt møde med digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI’ varslinger, beredskabet og kommunens prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

21. oktober

Der blev holdt møde med digegruppen om status på digeprojektet.

Digeprojektet er ved at blive beskrevet i flere detaljer og tilrettet, så der kan gives en tilladelse til projektet.

Der arbejdes på en samlet afgørelse. Det vil omfatter tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Selve projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget og bidragsfordeling.:

Ny høring forventes i februar/marts 2020.

18. juli

Rådgiver har i de sidste par måneder arbejdet på at få færdiggjort et myndighedsprojekt, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet.

Vi arbejder nu mod:

 • Endelig tilretning af digeprojektet, budgettet og vedtægten
 • Politisk behandling af vedtægten og bidragsfordeling
 • Oprettelse af et digelag
 • Endelige afgørelse om tilladelse, bidragsfordeling, oprettelse af digelaget og VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Det er et mere omfattende arbejde end forudset. Vi forventer derfor nu at kunne træffe den endelig afgørelse om projektet til efteråret 2019.

4. juli

Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 3 har været i høring fra 11. april til 17. maj 2019. Der er indkommet fem høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om følgende:

 • Bidragsfordelingen med ledningsejere
 • Bidragsfordeling i forhold til oversvømmet grund og oversvømmet bolig

Den 28. maj 2019 gennemgik digegruppen og kommunen høringssvarene.

I vedtægtens §7 stk. 2 står der, at lagets første bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Alle i digegruppen ønsker at fortsætte i digelaget første bestyrelse og sikre at diget bliver etableret. Digegruppen forsøger at finde et par suppleanter.

Forslag til navn: Digelaget Strandvej Halsskov

11. april

Et forslag til Vedtægt for Digelaget for Område 3 er sendt i høring i 5 uger hos grundejerne.

Vedtægten indeholder blandt andet regler for lagets styrelse og udførelse af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget. Vedtægten indeholder også partsdelingen mellem medlemmerne af digelaget.

Høringsfrist er 17. maj 2019. 

15. marts

Høringssvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for digelaget er udarbejdet.
 
Vi arbejder nu videre med:

 • VVM screening af projektet (Vurdering af Virkning på Miljøet)
 • Rådgiver skal lave et myndighedsprojekt, som er en mere detaljeret beskrivelse af digeprojektet, der skal bruges ved en ansøgning om tilladelse til digeprojektet
 • Kystmyndigheden skal lave tilladelse til digeprojektet, som inkluderer en række andre forhold, der også kræver tilladelse
 • Politikerne skal endeligt godkende bidragsfordelingen mellem grundejere, kommune og ledningsejere
 • Forslag til en vedtægt for digelaget skal sendes i høring hos lagets kommende medlemmer. Det bliver i foråret 2019
 • Politikerne skal træffe afgørelse om vedtægt til digelaget

Vi forventer at træffe en endelig afgørelse om projektet til sommer i 2019.

Herefter skal der afholdes stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse, som skal stå for selve opførelsen af diget.

Område 3 I 2013 - 2018