Spring til...

Se Kommuneplanen for Slagelse Kommune

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling fra år 2022 til 2034

Gældende Kommuneplan 2022

Byrådet vedtog den 25. september 2023 Kommuneplan 2022.

Kommuneplan 2022 findes udelukkende digitalt.

Hent Kommuneplan 2022 som pdf

Du har også mulighed for at hente planen i pdf, vær dog opmærksom på at planen fylder omtrent 2700 sider.

Kommuneplanen revideres hvert 4. år og løbende gennem kommuneplantillæg for f.eks. et særligt tema eller geografisk område eller i form af mindre ændringer i rammerne i tilknytning til en lokalplan.

Kommuneplanen består af tre dele:

Hovedstruktur (hvad vil vi?)

Retningslinjer (hvordan gør vi?)

Rammer (hvor gør vi hvad?)

Baggrund for Kommuneplan 2022

Som optakt til Forslag til kommuneplan 2022 – 2033 vedtog byrådet den 31. august 2022 Slagelse Kommunes Udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien stiller skarpt på fire overordnede emner, der skal skabe retning i kommunens prioritering af indsatser og tiltag. De fire emner er uddannelse, erhverv, boliger og bæredygtighed. Inden for hvert emne er der udpeget en række indsatsområder, som kommuneplanen forholder sig til.

Med byrådets endelige vedtagelse af udviklingsstrategien blev det besluttet, at der skal gennemføres en tematisk revision af kommuneplanen med fokus på bæredygtig byudvikling i købstæderne. Revisionen består derfor hovedsageligt af tre dele:

  • En boligpolitik, der omfatter købstæderne
  • En arkitekturpolitik og en tilhørende arkitekturguide, der omfatter Slagelse by
  • Nye arealer til boligudvikling

Offentlig høring og bemærkninger til kommuneplan 2022

Kommuneplanen har været i offentlig høring ad to omgange. I forbindelse med den første høring fra den 2. december 2022 til den 24. februar 2023 modtog Slagelse Kommune 57 høringssvar. Der er udarbejdet en hvidbog over bemærkningerne fra den første offentlige høring, som kan læses her: 

Hvidbog - første offentlige høring - del 1 indsigelse nr. 1 til 18

Hvidbog - første offentlige høring - del 2 indsigelse nr. 19 til 57

På baggrund af høringssvarene og administrationens vurdering, besluttede Byrådet den 22. maj at godkende de foreslåede ændringer til kommuneplanen. Enkelte ændringer var af et omfang, som krævede en fornyet høring.

Kommuneplanen blev således sendt i fornyet offentlig høring fra den 26. maj 2023 til den 21. juli 2023. I forbindelse med den fornyede offentlige høring, modtog Slagelse Kommune 28 høringssvar. Der er ligeledes udarbejdet en hvidbog over bemærkningerne fra den fornyede offentlige høring, som kan læses her:

Hvidbog - fornyet høring

I de to offentlige høringsperioder blev der afholdt borgermøde i Slagelse.

På baggrund af høringssvarene, administrationens vurdering og den politiske behandling blev der, i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2022, foretaget en række justeringer, som fremgår af de to hvidbøger. De væsentligste ændringer omhandler:

  • Mindre tilretning af boligpolitikken, arkitekturpolitikken og arkitekturguiden.
  • Justering af kommuneplanrammer herunder rammebestemmelser og afgrænsning.
  • Mindre tilretninger af retningslinjer og redegørelser vedrørende antennemaster, ledningsanlæg, vindmøller, stier, bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer, internationale beskyttelsesområder, landskab, Grønt Danmarkskort, større uforstyrrede landskaber og trafik og veje.
  • Mindre tilretninger af kortbilag vedrørende ledningsanlæg, stier, særlig værdifulde landbrugsområder, landskab og skovrejsning.
  • Tilføjelse af rækkefølgebestemmelser for erhvervsudviklingen i Slagelse.

Vil du gerne have besked, når vi sender noget i høring

Hvis du ønsker at modtage en mail, når vi lægger nye planer på Plandata, kan du skrive til Planafdelingen på

Oplys os din mailadresse og skriv "tilmelding til Plandata.dk" i emnefeltet.

Herefter vil du automatisk modtage besked, hver gang vi sender et planforslag i høring. Via denne mailadresse er det også muligt at bede om at blive slettet af udsendelseslisten eller få skiftet et navn ud.

Alle kommunens planer og planforslag kan ses via Plandata, som dækker alle planer og planforslag i hele landet.

Plandata

Tidligere kommuneplaner

Se tidligere kommuneplaner. 

Kommuneplan 2021 

Kommuneplan 2017 

Kommuneplan 2013 

Kommuneplan 2009