PFOS-forurening i Korsør

Der er målt store mængder af PFOS først på Korsør Rensningsanlæg og senere på brandskolen i Korsør. Her på siden kan du finde flere informationer om forureningen

Direkte link til denne side: slagelse.dk/PFOSkorsoer  

Før jul målte vi høje koncentrationer af PFOS på Korsør Rensningsanlæg. Vores undersøgelser har ført os frem til, at PFOS’en sandsynligvis stammer fra brandskolen, hvor man tidligere brugte brandskum, som indeholdt PFOS.

Brugen af PFOS-brandskummen stoppede for mange år siden, da myndighederne blev bevist om, hvilken indvirkning det har på planter og dyr.

Vi er stadig i gang med at skabe os et overblik over, hvor der er forurenet med PFOS, og hvilke konsekvenser det har miljøet i området. Derfor kan vi ikke give svar på alle spørgsmål endnu, men vi opdaterer løbende denne side.

Seneste nyt 

Nyhedsbreve fra kommunens Miljøafdeling

Se Miljøafdelings statusopdateringer i deres nyhedsbreve. 

Digitalt kort med analyser mv.

På det digitale kort kan du se, hvor der er taget prøver i og omkring Korsør Nor i forbindelse med opsporingen af PFOS. Du kan via kortet også se de enkelte analyserapporter.

Ved klik på de røde prikker på kortet vises de enkelte rapporter. 

Få besked, når der er nyt

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt. 

Nyhedsbreve
Spørgsmål og svar om PFOS
 • Hvad er PFOS?

  PFOS er såkaldte fluorholdige forbindelser, der typisk bruges til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt.

  I dag er det generelt forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

 • Hvor er der fundet PFOS?

  PFOS blev i første omgang opdaget i spildevand fra Korsør Renseanlæg, som udledes til Storebælt. Senere har vores kildeopsporing sporet kilden til brandskolen, hvor vi har fundet PFOS i skolens spildevand og regnvand. Herunder til den grøft regnvandet udledes til samt i Korsør Nor.

  Der er også fundet spor af PFOS i fisk fra Korsør Nor og kød fra kvæg, som har græsset på en mark i nærheden af brandskolens udløb. Men vi er stadig i gang med at undersøge forureningen, så vi har ikke det fulde overblik endnu. 

 • Hvor stammer PFOS’en i Korsør fra?

  Vores kildeopsporing viser, at det meste stammer fra brandskolen i Korsør. Tidligere blev det brugt i brandskum, som man benyttede på skolen. Det blev helt forbudt at producere brandskum med PFOS i 2006, men brandskolen stoppede med at bruge det flere år før. 

 • Hvad er grænseværdierne for PFOS?

  Kvalitetskriterier for jord, drikkevand/grundvand, overfladevand og biota for PFAS-forbindelser i Danmark.

 • Er der fare for, at drikkevandet i Korsør er forurenet med PFOS?

  Drikkevand til Korsør by bliver leveret af SK Forsyning. Vandet bliver pumpet fra Erdrup Vandværk og Forlev kildeplads.

  Vandværkerne har siden 2016 målt for PFOS i drikkevandet på de vandværker, der har potentielle PFOS-forureningskilder i indvindingsoplandet. Der er ikke målt overskridelser af drikkevandskriteriet for PFOS i drikkevandet i Slagelse Kommune.

  Beholderanlægget ved Stubagerhuse, som er nabo til brandskolen, er blevet tjekket 6 gange siden PFOS forureningen blev lokaliseret, og der er ikke grund til bekymring. I en analyse ud af de 6 er der fundet spor af 2 PFAS stoffer, men begge klart under drikkevandskravet. 

 • Er det farligt at spise kød fra kvæg, som har græsset ved brandskolen?

  Fødevarestyrelsen har analyseret kød fra den lokale kogræsserforening.

  Analysen viste, at kødet indeholdt 180 nanogram PFOS pr. gram. Det er en overskridelse af det tolerable indtag af oksekød for en voksen person, hvis man holder det op i mod de anbefalinger som de europæiske fødevaremyndigheder EFSA har fastsat.

  DTU konkluderer derfor, i deres vurdering udført for Fødevarestyrelsen, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød.

  Vi er dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få deres vurdering af, hvordan mennesker, som har spist kødet, skal forholde sig, og hvordan vi kan få undersøgt de mennesker, som har spist kødet.   

 • Er der en sundhedsmæssig risiko ved at spise fisk fra Korsør Nor?

  Fødevarestyrelsen har analyseret fisk og rejer, som er fanget i Korsør Nor, og analyserne har ikke vist sundhedsskadelige niveauer af PFOS.

  Fødevarestyrelsens laboratorie har analyseret i alt seks prøver af skrubber, rejer, ålekvabbe, hundestejle og kutling.

  Af forsigtighedsgrunde fraråder Fødevarestyrelsen dog fortsat, at folk spiser fisk fanget i en zone på 100 meter fra brandskolens udløb i Korsør Nor.

 • Er det farligt at bade i Korsør Nor?

  Slagelse Kommune fraråder på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed badning og vandaktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor.

  I første omgang skal borgere, som har badet i noret, ikke være bekymret. Frarådningen af badning sker ud fra et forsigtighedsprincip, og Slagelse Kommune vil nu hurtigst muligt få taget prøver, som kan afklare, om der er grund til bekymring.

 • Hvad gør kommunen for at stoppe PFOS-forureningen?

  I grøften, hvor regnvandet fra brandskolen løber ud i Noret, og hvor vi har målt 6.100 mikrogram PFOS pr. kilo TS i slammet, fjerner vi det forurenede slam. Brandskolens spildevands- og regnvandsledning og samletanke er spulet og tv-inspiceret for at fjerne forurenet materiale ved kilden. Tilsvarende bliver udført med regnvandsledningen fra brandskolen til udløbet i grøften.

  På brandskolen har vi opstillet et midlertidigt rensningsanlæg, som renser spildevandet for PFOS. Derudover bliver regnvandsledningen omlagt, så vandet herfra også bliver renset. Anlægget har for kort tid siden stået i Sverige, hvor anlægget har renset PHOS fra en brandskole med dokumenteret effekt.

  Vi er stadig i gang med at få et overblik over konsekvenserne, så det kan godt være vi kommer til at iværksætte yderligere tiltag. 

 • Hvordan undersøges mennesker for PFOS?

  Undersøgelse for PFOS og lignende fluorstoffer gøres med en blodprøve.

  Undersøgelsen er ikke en rutineundersøgelse og analyseres kun få steder i Danmark. 

 • Hvad skal jeg gøre for at blive undersøgt for PFOS?

  Medlemmer af Kogræsser-foreningen

  Alle nuværende og tidligere medlemmer af Korsør Kogræsser og Naturplejeforening og Korsør Kogræsserlaug samt personer med samme bopæl (mens man var medlem) er blevet tilbudt undersøgelse for PFOS (og lignende fluorstoffer, samlet kaldet PFAS) som et projekt på Holbæk Sygehus.

  Dette blev tilbudt, da de har været udsat for en helt ekstraordinær miljøforurening og derfor har behov for afklaring af, hvor meget PFOS de har været udsat for. Medlemmerne af kogræsser-foreningerne har fået foretaget PFAS-blodprøver ultimo maj, og der forventes svar i sensommeren 2021. 

  Andre borgere i Korsør

  Befolkningsundersøgelser viser, at stort set alle borgere i Danmark har små mængder fluorstoffer i blodet. Mængden af fluorstoffer i blodet er for de fleste faldet i løbet af de sidste 20 år. For de fleste danskere giver det ikke mening at undersøge for fluorstoffer.

  Hvis du er bekymret

  Er du bekymret for at have fået helbredspåvirkning ved at have været udsat for fluorstoffer, anbefales det, at drøfte det med egen læge. Egen læge kan tjekke almindelige blodprøver i form af kolesteroltal og fedtstoffer, stofskiftetal, levertal, nyretal og langtidsblodsukker samt måling af blodtrykket.

  Hvis de tal er påvirket, behøver det ikke skyldes fluorstoffer (da fx forhøjet kolesterol er hyppigt i befolkningen), men til gengæld er det alle ting, som kan behandles /skal følges.

  Har du som borger i Korsør stærk mistanke om meget høj indtagelse af PFOS, kan egen læge henvise til arbejds- og miljømedicinsk vurdering efter telefonisk rådgivning hos arbejdsmedicin i Holbæk.

  Brandmænd

  Brandmænd er eksponeret for potentielt titusindvis af kemiske forbindelser. PFOS er tidligere målt i øgede niveauer hos brandfolk, men de udgør ikke en almindelig eksponering og er langt fra lige så farlige, som mange af de øvrige stoffer, som brandfolk omgiver sig med.

  Idet de store mængder af PFOS er udfaset for mange år siden, ligger brandmændenes udsættelse for PFOS mange år tilbage. Da halveringstiden for PFAS-erne typisk er 3-5 år, giver det ikke mening nu at måle PFOS i blodet på brandmænd medmindre, det er som en del af forskning. 

 • Hvad betyder forureningen for Korsør Nor?

  Ud fra et forsigtighedsprincip har vi siden foråret frarådet badning og vandaktiviteter.

  De fisk, som Fødevarestyrelsen har analyseret viste, at fiskene ikke indeholdt PFOS-niveauer i mængder, der udgør en fødevaretrussel.

  Men af forsigtighedshensyn fraråder vi fortsat, at man fisker i nærheden af brandskolens udløb.

 • Hvem har ansvaret for, der bliver ryddet op?

  Det er en af de første sager af sin art i Danmark. Lovgivningen er kompliceret og involvere flere myndigheder. Derfor skal det juridisk afklares, hvem der har ansvaret. Det er vi i dialog med Region Sjælland og Miljøstyrelsen om. 

 • Hvordan kan det være at i ikke har stoppet forureningen til Noret fra starten af?

  Vi har allerede gjort en del. Der er sat et rensningsanlæg op på brandskolen, hvor alt regn- og spildevand løber igennem. Og allerede i foråret oprensede vi grøften. Det har ikke fjernet al forureningen, og vi overvejer om man eventuelt kan lave en afværgepumpning. Det kræver dog flere undersøgelser før vi ved, om det er en løsning. 

 • Hvorfor går i ikke i gang oprydningen af forureningen med det samme?

  NIRAS rapporten viser, at der er tale om en alvorlig forurening. Men undersøgelsen afgrænser ikke forureningen, og derfor kan man ikke på baggrund af rapporten sætte gang i en oprydning. Det vil kræve flere undersøgelser.

 • Hvis hele området skal oprenses for PFOS. Hvad vil det så komme til at koste?

  I og med forureningen ikke er afgrænset, så er det ikke muligt at sige noget om, hvordan man kan oprense forureningen, og dermed heller ikke hvad det vil koste.

 • Skal naboerne til brandskolen være bekymret for deres sundhed?

  Vi vurderer ikke, der er en sundhedsfare ved at færdes i området på normal vis. Men man skal være forsigtig, hvis man begynder at grave i jorden der, hvor forureningen er.

  Det er blandt andet derfor, vi indtil videre råder ejerne af kolonihaverne til at bruge handsker og ikke at spise grøntsager fra kolonihaverne.

Siden er sidst opdateret 31. marts 2022