Pladsanvisningen

Læs om Visitationsreglerne i kommunen og se hvordan du skriver dit barn op til dagtilbud

Digital Pladsanvisning

Visitationsregler

Du kan læse vores visitationsregler her

eller kigge i nedenstående Spørgsmål og Svar (pdf - nyt vindue)

Spørgsmål og svar
 • Hvad er Digital Pladsanvisning?

  Digital Pladsanvisning er den selvbetjeningsløsning du skal benytte, når du:

  • ønsker at opskrive dit barn på venteliste til Dagpleje, Vuggestue, Børnehave, SFO, Fritidshjem eller Klub
  • vil ændre i dit barns opskrivning på venteliste til dagtilbud
  • skal acceptere et tilbud om plads til dit barn
  • vil udmelde dit barn fra et dagtilbud eller SFO
  • skal søge økonomisk fripladstilskud
  • skal søge tilskud til privat pasning

  Du finder selvbetjeningsløsningen - Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn - i den røde boks på denne side.

  Du kan også bruge Digital Pladsanvisning - Økonomisk friplads eller Digital Pladsanvisning - Tilskud, privat pasning

 • Hvornår skal jeg skrive mit nyfødte barn op til dagtilbud?

  Du skal skrive dit nyfødte barn op til dagtilbud så hurtigt som muligt efter dit barns fødsel, idet din ansøgningsdato i Digital Pladsanvisning har stor betydning i forhold til tilbud om plads til dit barn, når den tid kommer.

   

   

 • Kan jeg ændre i mit barns opskrivning på venteliste til dagtilbud?

  Du kan til hver en tid ændre eller tilføje ønsker til dit barns opskrivning på venteliste til dagtilbud i Slagelse Kommune.

  Du finder selvbetjeningsløsningen - Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn - i den røde boks på denne side.

  Nyt ønske = Ny ansøgningsdato

  Vær opmærksom på, at nye ønsker og ændringer til eksisterende opskrivning altid vil få en ansøgningsdato svarende til den dato du registrerer det i Digital Pladsanvisning.

 • Hvornår og hvor har jeg pladsgaranti?
  Børn er garanteret en plads i et dagtilbud. Du har pladsgaranti fra dit barn er 26 uger til og med 4. klasse. Der er ikke pladsgaranti i klub eller SFO2.

  Da vi lægger vægt på nærhedsprincippet, vil vi, så vidt det er muligt, tilbyde en plads i dit skoledistrikt. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at anvise en plads i et andet skoledistrikt.

  Hvis du får anvist en plads i et andet skoledistrikt, kan du forblive på ventelisten til en plads i dit eget skoledistrikt.
   
  Hvis du er i tvivl om, hvilket skoledistrikt du hører til og bor i kan du se det på kortet her på siden.
   
  Du er også velkommen til at
 • Hvad er en garantidato?

  Garantidatoen er den dato hvor du senest får anvist en plads i en institution eller dagpleje til dit barn. Garantidato betyder ikke, at du er garanteret plads i et bestemt dagtilbud, en bestemt dagpleje eller et bestemt distrikt.

  Du kan have op til 4 ønsker og du skal prioritere dem.

  • Hvis du skriver dit barn op mellem den 1. og 15. i en måned, er du garanteret en plads i et dagtilbud senest den 1. efterfølgende kalendermåned + 2 måneder
  • Hvis du skriver dit barn op mellem den 16. og den 31. i en måned, er du garanteret en plads i et dagtilbud senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned + 2 måneder

  Reglerne er de samme for dig, der allerede bor i Slagelse Kommune og for dig, der flytter til vores kommune.

 • Kan jeg se kommunens skoledistrikter?

  Du kan se en oversigt over vores skoledistrikter på kortet her på siden.

  Opskrivning af dit barn til pasning via Digital Pladsanvisning tager udgangspunkt i vores skoledistrikter - så det er en god ide, at kigge på kortet inden du logger på Digital Pladsanvisning.

  Vores dagpleje er delt op i distrikter svarende til skoledistrikterne og du kan ikke vælge en specifik dagplejer, når du opskriver dit barn til dagpleje - men du skal vælge et skoledistriktet. 

  Skoledistriktet du vælger kan være det skoledistrikt I bor i men det kan også være det skoledistrikt, hvor en specifik dagplejer bor. 

 • Hvad er anvisningskriterierne for en plads til mit barn i dagtilbud?

  I Slagelse Kommune anviser vi dit barn en plads i dagtilbud fra 0-6 år ud fra en garantiliste og en ønskeliste.

  Ansøgningsdato er afgørende

  Børnene bliver optaget på garantilisten eller ønskelisten fra ansøgningsdatoen og det er som hovedregel ansøgningsdatoen, der er afgørende for, i hvilken rækkefølge børnene på listen tilbydes en plads.

  Kan afviges i særlige tilfælde

  Pladsanvisningen og dagplejepædagogerne kan fravige hovedreglen under hensyntagen til:

  • Bedre fordeling i dagtilbud
  • Søskendefordel i institutionen
  • Arbejdstidsdispensationer
  • Særlige pædagogiske hensyn
 • Har jeg søskendefordel i et dagtilbud?

  Vi gør hvad vi kan for, at søskende kommer i samme dagtilbud. Hvis du ønsker det, kan dit barn blive skrevet på en venteliste til den institution hvor søskende går. Så vil vi tilbyde en plads der, så snart det er muligt.

 • Hvornår kan jeg få passet mit barn i en børnehave?

  Cirka 3 måneder før dit barn bliver 3 år, vil du få tilbud om en plads i et dagtilbud. Tilbuddet gælder som hovedregel fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. 

  I nogle tilfælde er det muligt at starte i dagtilbud når barnet er 2 år og 9 måneder. Dette kan for eksempel være hvis man er tilflytter eller barnet ikke tidligere har været i institution.

   

 • Hvad koster det at få passet mit barn?

  Hovedreglen er, at prisen følger dit barns alder.

  Dette gælder også, hvis dit barn flyttes fra vuggestuen op i børnehaven inden det fylder 3 år.

  Priser

 • Hvornår modtager jeg et tilbud om plads til mit barn i dagpleje/aldersintegreret institution eller børnehave?

  Mellem 1 og 3 måneder før du har behov/pasningsgaranti for en plads, vil du modtage et tilbud om en plads til dit barn i dagpleje/aldersintegreret institution eller børnehave.

  Tilbuddet vil altid gælde fra den 1. eller den 15. i måneden alt afhængig af din behovsdato og din garantidato.

  Tilbuddet sendes elektronisk via din digitale postkasse og Digital Pladsanvisning.

 • Hvad gør jeg når jeg har fået et tilbud om en plads til mit barn?

  Når du modtager tilbud om en plads til dit barn via din digitale postkasse og Digital Pladsanvisning, skal du acceptere/afvise tilbuddet i Digital Pladsanvisning hurtigst muligt og inden 5 hverdage, så vi ved om du er interesseret i pladsen.

  Hvis du afviser tilbuddet eller ikke svarer indenfor fristen vil din garantidato som hovedregel blive rykket frem.

   

   

 • Hvad er Fleksibel Pasning?

  Fleksibel pasning er et tilbud til enlig forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid fra 6.00 - 17.00 mandag til torsdag og 6.00 - 16.30 om fredagen.

  Fleksibel pasning er en mulighed for at kombinere en fleksibel pasningsordning, med en plads i et dagtilbud.

  Med dagtilbud forstås både kommunale og selvejende dagtilbud og privatinstitutioner.

  Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser som skal opfyldes.

  Reglerne for Fleksibel Pasning

  • Fleksibel pasning består af en plads på nedsat tid i en institution eller dagpleje og pasning i en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • En fleksibel pasningsordning er pasning i en privat pasningsordning, hvor du selv ansætter eller ved at du køber en plads i en privat pasningsordning
  • Du kan kun få tilskud til den fleksible pasningsordning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, samt i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuel samlever er forhindret i selv at passe jeres barn på grund af arbejde. Dette skal kunne dokumenteres, f.eks. ved en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende.
  • Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes. Timerne skal opgøres over en periode på minimum 4 uger. Kombinationen kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til et alderssvarende dagtilbud - 51,5 timer for daginstitutioner og dagplejen.
  • Godkendes en familie til at have behov for f.eks. 20 timers fleksibel pasning om ugen, vil familien samtidig få konverteret en fuldtidsplads i et dagtilbud til en deltidsplads på henholdsvis 31,5 timer pr. uge ved kombination med et dagtilbud/dagpleje.
  • Indmeldelse i kombinationstilbuddet sker senest fra ansøgningsdato med løbende måned + 1 måned.
  • Når ordningen ophører kan dit barn fortsætte i dagtilbuddet på fuld tid.
  • Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.
  • Det er ikke muligt at søge om kombinationstilbud, hvis barnet er optaget i et 30-timers obligatorisk sprogstimuleringstilbud efter § 11, stk. 8 i dagtilbudsloven.

  Hvordan søges tilskud til Fleksibel Pasning?

  • Du kan ansøge om fleksibel pasning via Digital Pladsanvisning. Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du vil høre mere om kombinationstilbuddet.
  • Der skal indsendes dokumentation for den fleksible pasningsordning. Er der tale om en nystartet børnepasser, skal denne godkendes af Slagelse Kommune. Der skal også indgås aftale med dagtilbuddet om deltiden.
  • Pladsanvisningen træffer afgørelse om, hvor mange timer dit barn må passes i dagtilbud/dagpleje, og hvor mange timer du kan få tilskud til ved den fleksible pasningsordning.
  • Der skal indsendes dokumentation til Pladsanvisningen for den fleksible pasningsordning, udgiften til fleksibel pasning - herunder timeforbruget hver 4. uge.

  Hvad kan jeg få i tilskud til den fleksible pasningsordning?

  Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter pr. time. Den konkrete takst fastsættes af Byrådet og offentliggøres på kommunens hjemmeside under Takster.

  Har du mere end ét barn optaget i et dagtilbud, SFO/klub, privatinstitution, privat eller fleksibel pasning, beregnes der automatisk søskendetilskud. Der er særlige regler i forhold til beregning af søskendetilskuddet.

  Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til den fleksible pasningsordning. Der vil dog kunne søges om økonomisk fripladstilskud til pladsen i dagtilbuddet/dagplejen.

  Hvad skal jeg betale for min deltidsplads i dagtilbuddet/dagplejen? 

 • Hvad er en deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov?

  Hvis I er på barsels-/forældreorlov og samtidig har et ældre barn, der går i dagtilbud, har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til jeres barn, mod en reduceret egenbetaling. 
   
  Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for jer som forældre, som ønsker at tilbringe mere tid med jeres børn mens I er på barsels-/forældreorlov.
   
  Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn i husstanden, fra de er 26 uger gamle og indtil skolestart. Deltidspladsen stilles til rådighed i det dagtilbud, som jeres børn er indskrevet i.
   
  Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende dagtilbud, dagpleje og private dagtilbud.

  Hvis I er nysgerrige efter at vide mere om jeres muligheder for at få en deltidsplads, så kan I orientere jer i Slagelse Kommunes retningslinjer på området. Her er bl.a. beskrevet, hvornår I er berettiget til at ansøge, hvordan I ansøger og hvordan de 30 timer om ugen skal placeres m.m.

  Hvad koster en deltidsplads?

 • Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker mit barn indmeldt i SFO/Fritidshjem/Klub?

  Når dit barn går i skole, er der pladsgaranti i SFO/fritidshjem til og med 4. klasse. Det er kun muligt, at få plads i den SFO/fritidshjem, der er tilknyttet til den skole barnet går på.

  Børn fra private skoler kan derfor ikke tilbydes plads i kommunale SFO/fritidshjem.

  Klub/SFO2

  Der er ikke pladsgaranti i klub eller SFO2. Hvis du ønsker plads kan du, fra den 1. januar i det år hvor barnet skal bruge klub/SFO2 efter sommerferien, få skrevet dit barn på vores venteliste. Barnet bliver sat på venteliste fra den dato vi modtager opskrivningen. 

  Opskrivning

  Du opskriver dit barn til SFO, fritidshjem, klub eller SFO2 via Selvbetjening/Børnepasning - Digital Pladsanvisning, som du finder i den røde boks på denne side.

 • Hvad er Dagplejens Gæsteordning i daginstitutioner?

  Dagplejens Gæsteordning i daginstitutioner er en frivalgsordning for børn fra 2 års alderen, som går i dagpleje i Slagelse Kommune.

  Ordningen betyder, at når dagplejeren har ferie eller er syg, har du mulighed for at få passet dit barn i en af de kommunale daginstitutioner. Daginstitutionen sørger for, at der er frokost og mellemmåltider til dit barn.

  Fordelen ved at være tilmeldt ordningen er, at dit barn derved er sikret en plads i samme daginstitution, når dit barn når børnehavealderen.

  Hvis du ikke ønsker at være med i ordningen, vil dit barn fortsat blive tilbudt gæsteplads hos gæstedagplejer i Skælskør eller hos en anden dagplejer.

  I alle tilfælde tilbydes så vidt muligt den løsning, der giver mindst mulig transport for jer.

  Du opskriver dit barn til ordningen via Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn - i den røde boks på denne side.

  Det er også en frivillig ordning for dagtilbuddene i Slagelse Kommune og det er ikke alle der har ønsket at være med.

  Det vil fremgå i Digital Pladsanvisning, hvilke dagtilbud der er med i ordningen.

  Du kan læse mere om ordningen på Slagelse Dagplejes hjemmeside (nyt vindue)

 • Hvad er reglerne for udmeldelse af mit barn?
  • Vil du udmelde dit barn fra et dagtilbud er udmeldelsesfristen løbende 

   måned + en måned.
  • Hvis dit barn skal overflyttes fra et kommunalt dagtilbud til et andet, f.eks. ved overgangen fra dagpleje til daginstitution, skal du ikke melde dit barn ud. Når du siger ja tak til en plads i en ny daginstitution i kommunen, sker udmeldelsen af det tidligere dagtilbud helt automatisk.
  • Hvis dit barn skal skifte fra et kommunalt pasningstilbud til et privat pasningstilbud, skal du selv melde dit barn ud.
  • Dit barn vil automatisk blive udmeldt af børnehaven pr. 31. juli, hvis barnet starter i en kommunal skole efter sommerferien.
  • Starter barnet på privat skole, skal I selv melde barnet ud efter gældende udmeldelsesregler.
  • Udmeldelse af SFO kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere i henhold til forældreansvarsloven § 3.
  • Hvis du ønsker at melde dit barn ud skal du benytte Selvbetjening/Børnepasning - Digital Pladsanvisning, som du finder i den røde boks på denne side.
 • Hvornår får jeg søskendetilskud?

  Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i husstanden, der går i Dagtilbud, Dagpleje, SFO, Fritidshjem eller Klub.

  Søskendetilskud fratrækkes automatisk din opkrævning, hvis dine børn har samme adresse. Det gælder også for sammenbragte børn med samme adresse.

  Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads , er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

  Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

  Du kan se bruttodriftsudgifterne her

  Du kan se vores takster/priser her

 • Kan jeg få socialpædagogisk friplads til mit barn?

  Hvis et barn på grund af særlige forhold skønnes at have et specielt pædagogisk behov for et dagtilbud, kan kommunen bevilge hel eller delvis fritagelse for betaling.

  Ansøgning om socialpædagogisk friplads kan kun finde sted efter der er søgt om økonomisk friplads.

  Ansøgning om socialpædagogisk friplads sker i Center for Børn og Unge - Tværgående rådgivning.

 • Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg skal flytte til kommunen?
  Hvis du er tilflytter og ønsker at få plads et dagtilbud, skal du skrive dit barn op via Selvbetjening/Børnepasning - Digital Pladsanvisning, som du finder i den røde boks på denne side. 
  • Hvis du skriver dit barn op mellem den 1. og 15. i en måned, er du garanteret en plads i et dagtilbud i Slagelse Kommune senest den 15. i den efterfølgende måned.
  • Hvis du skriver dit barn op mellem den 16. og den 31. i en måned, er du garanteret en plads i et dagtilbud i Slagelse Kommune senest den 1. efter løbende måned + en måned.

  Du kan ikke medbringe eventuel anciennitet fra fraflytningskommunen.

  Hvis du vil bevare din plads i fraflytningskommunen bør du kontakte Pladsanvisningen i begge kommuner. Ønsker du at få oplyst prisen skal du henvende dig til Pladsanvisningen

 • Kan jeg få passet mit barn i Slagelse Kommune selv om jeg bor i en anden kommune?

  Du kan skrive dit barn på venteliste til dagtilbud i Slagelse Kommune, hvis vores ventelister er åbne for borgere fra andre kommuner.

  Du kan se om Slagelse Kommune har åbne ventelister. En lukning af ventelisten for borgere fra andre kommuner gælder i 3 måneder af gangen.

  Større børn og unge kan blive skrevet op til klubtilbud i Slagelse Kommune fra 5. klasse til og med 7. klasse.

  Dit barn kan dog tidligst blive optaget i Slagelse Kommune på det tidspunkt, hvor der ville være plads til barnet/den unge i den anden kommunes tilbud.

 • Kan jeg få passet mit barn i en anden kommune?

  Du kan få passet dit barn i en anden kommune, selvom du bor i Slagelse Kommune. Du skal henvende dig til den kommune, hvor du ønsker at få dit barn passet.

  Hvis du vælger et dyrere dagtilbud i en anden kommune, skal du selv betale den merudgift, der er forbundet dermed. 

  Det vil sige, at du selv skal betale forskellen mellem det tilskud, vi yder til en tilsvarende plads i Slagelse Kommune (75% af vores driftsudgift) og driftsudgiften for pladsen i den anden kommune.

  Det er Slagelse Kommune, der opkræver forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune.

  Du kan søge om økonomisk fripladstilskud via Selvbetjening/Børnepasning-Digital Pladsanvisning, som du finder i den røde boks på denne side, selv om dit barn bliver passet i en anden kommune. Vi beregner tilskuddet ud fra, hvad en tilsvarende plads koster i Slagelse Kommune.

  Ved frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen opkræves forældrebetaling/egenbetaling i alle 12 måneder, idet juli måned ikke er betalingsfri i Slagelse Kommune.

 • Hvordan skriver jeg mit plejebarn op til pasning?

  Plejebørn kan ikke skrives op via Digital Pladsanvisning - så du skal fremsende en e-mail til dagtilbud@slagelse.dk, hvor du skriver dit plejebarns

  • Navn
  • Fødselsdag
  • Behovsdato
  • Hvilket pasningstilbud du ønsker
  • Anbringende kommune og afdeling/kontaktperson

   

 • Har vi "personaleinstitutioner"?

  I Rosenkilde Vuggestue og Børnehave er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Slagelse Kommunes handicap- og socialpsykiatritilbud. Det gælder dog kun børn af personale med adresse i Slagelse Kommune.

  I Sygehusets Børneinstitution er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus, det vil sige forældre, der er ansat ved Slagelse, Næstved eller Ringsted Sygehus. Her kan indmeldelse af børn af personale med adresse uden for Slagelse Kommune finde sted, hvis bopælskommunen vil betale den kommunale andel.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening?

  Du møder personligt op i et af Borgerservicecentrene, hvor du bliver undtaget for digital selvbetjening og får udleveret en papir blanket.

Siden er sidst opdateret 16. maj 2022