Spring til...

Der findes knap 600 gældende lokalplaner i kommunen, og der laves løbende nye lokalplaner.

Søg på adresse og find lokalplan

Tast adressen ind i søgefeltet og se gældende lokalplaner. Hvis der i forbindelse med søgningen ikke vises et link, er det fordi der ingen lokalplan er på den søgte adresse.

Det er ikke alle steder, der er omfattet af en lokalplan. I disse tilfælde gælder kommuneplanrammerne.

Søg lokalplaner på kortet

Nye lokalplaner

Der skal laves en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs- og byggearbejder.

Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal forslaget offentliggøres sammen med oplysning om frist for indsigelse. Fristen skal være mindst 4 uger.

Se de lokalplaner, der er i høring

Lokalplanen kan fx indeholde bestemmelser om overførsler af landzonearealer til byzone, om placering og udformning af bebyggelse, om vej- og stiforhold, om bevaring af bygninger og landskab, om sikring af friarealer og fællesarealer mv.

En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider imod kommuneplanen.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan forgribe indholdet af den enkelte plan.

Den endelige færdige lokalplan tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider imod planen. Med henblik på at sikre lokalplanens gennemførelse, kan Byrådet ekspropriere, når det er af væsentlig betydning.

Byrådet kan inden for visse rammer give dispensation fra lovens generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser og fra lokalplanerne.