Spring til...

Søg tilladelse til sø eller vandhul

Når du vil lave en sø eller et vandhul på din ejendom, eller oprense eller udvide eksisterende, skal du søge om tilladelse, før du går i gang

Dette skal du søge om

 • Tilladelse til at etablere hvis søen eller vandhullet er større end 100 m² (tommelfingerregel)
 • Landzonetilladelse hvis ejendommen er i landzone
 • Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven hvis du vil udvide eller oprense en eksisterende sø, eller hvis søen ligger i andet beskyttet natur fx eng eller mose.

Bemærk at er der særlige restriktioner i et beskyttet naturområde. Kun i helt særlige tilfælde kan du forvente at få tilladelse til at anlægge en sø i beskyttet natur.

Du søger på samme måde uanset i hvilket tilfælde, du søger. Hvis vi har behov for flere oplysninger, kontakter vi dig

Søg her

Sådan laver du en skitse af din sø til din ansøgning

Når du søger, skal du vedhæfte en skitse af din sø. Skitsen kan du få hjælp til at lave her.

Husk at det er vigtigt, at søen følger terrænkurverne og fremstår naturligt med afrundede former.

 1. Åben vores digital kort
 2. Søg på din adresse/matrikel ved at trykke på Søg i den lilla menulinje
 3. Tegn din sø eller projektområde: Vælg 'Rediger' på den lilla menulinje
 4. Vælg 'Start skitsetegning'
 5. Vælg ikonet 'Tegn en polygon'
 6. Tryk på kortet og tegn omridset af din sø. Følg terrænkurverne så godt som muligt
 7. Gem dit kort som pdf-fil. Tryk på printerikonet på den lilla menulinje og vælg 'Udskriv'
 8. Gem helst søen i målestok ca. 1:2.000
 9. Gem pdf-filen på din computer, så den kan vedhæftes i formularen, når du søger

Du kan søge tilskud til at anlægge mindre vandhul

Tilskud fra Naturstyrelsen

Du kan søge Naturstyrelsen om tilskud på mellem 12.000 og 15.000 kr. til at anlægge mindre vådområder og vandhuller for.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside

Tilskud fra landbrugsstyrelsen

Du kan søge Landbrugsstyrelsen om tilskud til at anlægge vandhuller eller andre levesteder for særligt beskyttelseskrævende arter, som er på EU's habitatdirektiv bilag IV (såkaldte bilag IV-arter).

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Følg de gode råd for søer

Se hvor der er registreret beskyttet natur

På Danmarks Miljøportal kan du se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom. Registreringen er dog kun vejledende.

Danmarks Miljøportal