Arbejdsmarked og Integration

Kontaktoplysninger

Organisation

Særligt vedr. fleksjob og ledighedsydelse

Henvendelser vedr. fleksjob og ledighedsydelse skal ske i telefontiden mellem kl. 8.30 og 10.30.

Under centret hører
Oplysninger om dig
 • Personoplysninger
 • Aktindsigt

  Aktindsigt

  Er du borger i Slagelse Kommune, og har du eller har du haft en sag i Center for Arbejdsmarked og Integration? Så kan du med selvbetjeningsløsningen "Min Sag" generere din egen aktindsigt og få den leveret inden for 1 til 7 arbejdsdage.

  Med den digitale løsning vil du modtage dokumenterne direkte i din digitale postkasse.

  Det giver dig bedre mulighed for at følge med i din sag.

  Partsrepræsentanter/tredje part

  Partsrepræsentanter/tredje part, som repræsenterer en sag, kan med en fuldmagt, som skal uploades, få aktindsigt via Min Sag.

  Hvordan fungerer det?

  Min Sag er for borgere i Slagelse Kommune, der har en sag i Job­centeret eller Integration & Netværk.

  Du kan via Min Sag løbende orientere dig om status i din sag f.eks. hver tredje måned i den information, som vi sagsbehandler ud fra.

  Når du er logget ind på siden, kan du bestille alle dine sagsakter og journalnotater - dog MAX op til 5 år tilbage.

  Hvis du ønsker aktindsigt mere end 5 år tilbage, skal du kontakte vores reception på:

  Hvordan gør jeg?

  Du finder Min sag via selvbetjening, hvor du skal bruge dit NemId til at logge dig ind med.

  Partsrepræsentanter skal ligeledes bruge NemID.

  Du modtager herefter en bekræftelse i din digitale postkasse inden for kort tid. Sagsakterne fra Center for Arbejdsmarked og Integration vil derefter fra Min sag blive sendt til din digitale postkasse.

Lovbestemte sagsbehandlingsfrister
 • Hvornår starter sagsbehandlingsfristen?

  Sagsbehandlingsfristen starter, når myndigheden har modtaget en ansøgning og frem til, at der træffes en afgørelse.

  Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes.

  Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil du, som ansøger få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

  Nogle af fristerne er lovbestemte (f. eks. aktindsigt), og andre er kommunens egne servicestandarder.

  Se de lovbestemte frister i hver kategori.

   

 • Lov om social pension

  Afgørelse om

  Førtidspension:

  På det foreliggende grundlag 4 måneder (hvoraf de 3 måneder er lovbestemt)

  • 1 måned til behandling af ansøgning samt indstilling
   (servicestandard)
  • 3 måneder fra indstilling til afgørelse i pensionsudvalget (lovbestemt)

  Seniorpension:

  6 måneder

 • Lov om aktiv socialpolitik

  Afgørelse om

  Aktivitetstillæg:

  3 måneder

 • Forvaltningsloven

  Aktindsigt hvor vedkommende er part i sagen

  snarest og inden 7 arbejdsdage, medmindre det ikke er muligt for eksempel på grund af sagens omfang eller kompleksitet.

 • Lov om offentlighed i forvaltningen

  Aktindsigt hvor vedkommende ikke er part i sagen

  Snarest og inden 7 arbejdsdage, medmindre det ikke er muligt for eksempel på grund af sagens omfang eller kompleksitet.

 • Databeskyttelsesforordningen

  Indsigt i behandlede oplysninger

  Snarest. Er begæringen ikke besvaret inden 1 måned, skal den pågældende underrettes som grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

 • Retssikkerhedsloven

  Genvurdering af afgørelser ved klage:

  4 uger

  Frist for genvurdering af visse jobcenterklager:

  Klager over jobcenterets afgørelser efter kapitel 11 - 14 i lov om en aktiv
  beskæftigelsesindsats, vedrørende personer der er omfattet af lovens § 6, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætninger samt
  arbejdsmarkedets behov:

  5 arbejdsdage

  Klager over jobcenterets afgørelse om, at beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af lovens § 6 skal varetages af en anden aktør:

  5 arbejdsdage

  Klager over at det ordinære arbejde, som personer i seniorjob er henvist til af jobcenteret, ikke har været rimeligt, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob:

  5 arbejdsdage

  Behandling af klager over f. eks. håndtering af sagsbehandlingen:

  10 dage

   

Servicestandarder - fastsat af kommunen
 • Hvornår starter sagsbehandlingsfristen?

  Sagsbehandlingsfristen starter, når myndigheden har modtaget en ansøgning og frem til, at der træffes en afgørelse.

  Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. 

  Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil du, som ansøger få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

  Nogle af fristerne er lovbestemte (f. eks. aktindsigt), og andre er kommunens egne servicestandarder.

  Se de lovbestemte frister i hver kategori.

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

  Ansættelse med løntilskud til fleksjobbere:

  3 måneder

  Fleks-løntilskud:

  10 dage

  Ansøgning om:

  arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning m.v. til fleksjobansatte eller kommende fleksjobansatte:

  4 uger

  Ansøgning om:

  Selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob:

  2 uger

  Udgifter til hjælpemidler:

  i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse, fastholdelse af ordinært job eller i tilbud:

  4 uger

   

  • Til personer, der deltager i tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering, kan gives tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

  • Til personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb samt revalidender, som deltager i tilbud om virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering, kan der gives støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af deltagelse i uddannelse efter vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Det samme gælder for personer, omfattet af sygedagpenge, som deltager i tilbud som led i afklaringen af personens arbejdsevne.

  Befordringsgodtgørelse under tilbud:

  2 uger

  • En borger har ret til befordringsgodtgørelse, hvis han eller hun har mere end 24 km/retur til tilbudsstedet. Har borgeren nedsat funktionsevne kan der også ydes tilskud til de første 24 km.

  Merudgiftsgodtgørelse under tilbud:

  2 uger

  Godtgørelse til dækning af transportudgifter:

  Slagelse Byråd har den 25. oktober 2021 fastsat retningslinjerne for udbetaling af godtgørelse til dækning af transportudgifter for ledige borgere, der deltager i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  Du kan få godtgørelsen, hvis du er:

  • Kontanthjælpsmodtager
  • Uddannelseshjælpsmodtager
  • I jobafklaringsforløb
  • I ressourceforløb
  • Selvforsørgende, der ikke har ret til offentlig ydelse
  • Ung under 18 år, der har behov for en beskæftigelsesfremmende indsats via Jobcentret

  Tilbudstyper, du skal deltage i for at modtage godtgørelse:

  • Virksomhedspraktik
  • Nytteindsats
  • Vejledning og opkvalificering

  Godtgørelsen

  Hvis du er omfattet af ovenstående og har mellem 8-24 km tur/retur pr. dag, har du ret til 125 kr. pr. uge før skat.

  Vær opmærksom på at godtgørelsen kan have indflydelse på din husstandsindkomst og evt. særlige tilskud herunder boligstøtte.

  Godtgørelse ved broafgift

  Ved transport over Storebæltsbroen kan jobcenteret efter en konkret vurdering yde et ekstra

  tillæg indenfor rammerne af § 176. Dette kan du kontakte Jobcentret omkring.

   

  Befordringsgodtgørelse ved jobsamtale:

  10 dage

  • Som ledig har du mulighed for at få dækket dine transportudgifter i forbindelse med jobsamtale hos arbejdsgiver, hvis samtalen vedrører stilling til ordinært job/fleksjob eller deltagelse i jobmesse som du er henvist til af din jobkonsulent/sagsbehandler.

   Tilskuddets størrelse svarer til statens lave kilometertakst (1,90 kr. pr. km 2021 takst). Du skal dog altid selv dække de første 100 kroner til dækning af transportudgifter. Du kan ikke få tilskud, hvis udgiften til kørsel helt eller delvis kan dækkes på anden vis. Det kan fx være, hvis virksomheden, du er til samtale hos, betaler for transporten.

   Du skal udfylde ansøgningen, som du finder i selvbetjeningsboksen. Ansøgningen skal udfyldes og sendes senest 14 dage efter at du har deltaget i jobsamtalen/jobmessen. Du skal fremvise dokumentation for samtalen/deltagelse i messen og du skal vedlægge kvittering for udgiften til transport.

   Hvis du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet, vil beløbet blive indsat på din NEM konto indenfor 10 dage fra vi har modtaget ansøgningsskemaet.

  Mentorstøtte:

  Målgruppen for mentorordningen er alle, der har et afgørende behov for en mentor for at opnå eller gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

  4 uger

  Ansøgning om revalidering:

  Revalidering kan gives til personer, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke modtager andre tilbud. (nyt vindue)

  3 måneder

  Ansøgning om revalidering som støtte til etablering af selvstændig virksomhed:

  Kommunen kan give en person, der er i revalidering, støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, når personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden og denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe personen i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

  3 måneder

  Jobrotation:

  Når en virksomhed har en medarbejder på efteruddannelse, har du som ledig mulighed for at blive ansat som vikar i den midlertidigt ledige stilling.

  3 uger

  Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne:

  Er du over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i nogle tilfælde få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

  4 uger

  Tilskud til opkvalificering m.m. ved ansættelse uden løntilskud:

  Offentlige og private virksomheder kan søge om tilskud til opkvalificering (køb af uddannelse m.v.) ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger.

  4 uger

  Tilskud til udgifter til hjælpemidler til personer i erhverv:

  Jobcenteret kan give en person, der er ansat eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber mv.

  4 uger

  Opkvalificering ved afskedigelse:

  Jobcentret kan give tilbud om opkvalificering ved afskedigelse.

  2 uger

 • Lov om sygedagpenge

  § 56/58a-aftale:

  4 uger

 • Lov om social pension

  Afgørelse om:

  førtidspension på det foreliggende grundlag:

  4 måneder (hvoraf 1 måned er servicestandard).

  • 1 måned til behandling af ansøgning samt indstilling (servicestandard)
  • 3 måneder fra indstilling til afgørelse i pensionsudvalget (lovbestemt)
 • Lov om kompensation til personer med handicap i erhverv

  Ansøgning om personlig assistance:

  4 uger

 • Lov om repatriering

  Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, fra man beslutter sig for at vende hjem, til den endelige udrejse fra Danmark finder sted. Det kan i mange tilfælde være en fordel, at det ’tager tid’ at vende hjem.

  Der er tale om en meget stor beslutning, når man endeligt opgiver sine rettigheder i Danmark – ikke mindst for de udlændinge, som ikke har fortrydelsesret.

  Som udgangspunkt kan du regne med at det tager op til 3 måneder for Slagelse Kommune at behandle din ansøgning om økonomisk støtte til at vende hjem. Sagsbehandlingstiden afhænger dog altid af forhold i den enkelte sag, og kan være både kortere og længere.

  Dertil kommer tiden fra du beder om en rådgivningssamtale hos Dansk Flygtningehjælp, til samtalen finder sted – normalt ca. 3 uger.

 • Lov om Integration

  Henvisning til Danskuddannelse:

  2 uger

Siden er sidst opdateret 29. juni 2022