Spring til...

Biogasanlæg ved Stigsnæs

Her kan du læse afgørelsen, materialet i forbindelse med den offentlige høring og ansøgningen

Partnerne Biofuel Technology Grenaa ApS og E.ON ønsker i fællesskab at etablere et biogasanlæg på et areal beliggende bag ved Stigsnæsværket i det eksisterende erhvervsområde ved Stigsnæs. Biogasanlægget baseres på store dele kendte teknologier og anlæg suppleret med ny teknologi, hvor den primære råvare er halm plus en delmængde fast husdyrgødning og flydende biomasse. Som en del af biogasanlægget etableres et opgraderingsanlæg så biogassen kan erstatte naturgassen i naturgasnettet, hvorved projektet bidrager med en væsentlig CO2 reduktion.

Slagelse Kommune gennemfører på nuværende tidspunkt en miljøkonsekvensvurdering af anlægget. Der vil i løbet af processen blive afholdt to høringer, hvor man har mulighed for at indsende bemærkninger. Høringerne vil blive annonceret på Slagelse Kommunes hjemmeside under ”Høringer”.

I takt med sagens fremdrift vil du her på siden kunne finde de dokumenter der knytter sig til miljøkonsekvensvurderingen af anlægsprojektet, herunder miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag samt miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven og § 25 tilladelsen efter miljøvurderingsloven.

Myndighedsudtalelse

Idéoplæg

Høringsbrev

Ansøgning