Spring til...

Kender du Natura 2000-områderne i kommunen?

I Danmark er der udpeget 250 Natura 2000-områder, de er valgt for at beskytte bestemte arter og naturtyper - dele af 2 af områderne ligger i vores kommune henholdsvis ved Skælskør og Korsør
Strandeng på Lejodde ved Korsør
Engelskgræs
grønbroget tudse
liden klokke eller blåklokke
Stor kobbersneppe
1 / 0

Strandeng på Lejodde ved Korsør

Se alle Danmarks Natura 2000 områder på et kort

Find oplysninger ved at vælge infoknappen i værktøjslinjen på Miljøstyrelsens kort. Klik derefter på det område, du vil vide mere om.

Fortæl mig mere om Natura 2000

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

De 2 Natura 2000-områder, der ligger delvist i vores kommune, og som vi skal passe særligt godt på, er: 

  • Storebælt - havet og kysten (fx Lejodde) ud for dele af vores kommune
    Natura 2000-område nr. 116 ”Centrale Storebælt og Vresen”, som omfatter habitatområde H100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98. (Vresen er en smal ca. 50.000 kvadratmeter stor ubeboet holm i Storebælt)

  • Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø
    Natura 2000-område nr. 162 ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”, som omfatter habitatområde H143 og fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96.

Udpegningsgrundlag, hvad er det?

Inden for Natura 2000-områderne er der udpeget en række arter og naturtyper (udpegningsgrundlag), som skal have en særlig beskyttelse og gode betingelser, og som fx vi som kommune er forpligtet til at hjælpe med til.

Lovmæssigt er naturbeskyttelsesområderne udpeget ifølge EF's Fuglebeskyttelsesdirektiv af 1979 og Habitatdirektivet af 1992.

Læs mere om Natura 2000-områder

Miljøstyrelsens hjemmeside

Er du grundejer i et Natura 2000-område?

Lejodde ved Korsør

Planer og projekter