Spring til...

Beskyttede naturtyper og arter

Mange vandløb, søer, heder, moser, ferske enge, strandenge og overdrev er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Andre planter og dyr er ydet en særlig beskyttede på anden vis. Hvis de er det, gælder en sådan beskyttelse også udenfor naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og udenfor Natura 2000-områderne. 

Arter der er beskyttede

Naturtyper der er beskyttede

Bibliotek med registreringer af beskyttede arter