Spring til...

Tilsyn med dagtilbud for børn

Sådan sikrer vi, at dit barns dagtilbud udvikler sig og overholder lovgivningen.

Siden bliver løbende opdateret, efterhånden som vi gennemfører nye tilsyn.

Hvorfor laver vi tilsyn?

Formålet med tilsynet er at sikre, at det enkelte dagtilbud overholder lovgivningen. Tilsynet handler også om at give sparring på at styrke dagtilbuddets udvikling.

Hvor ofte fører vi tilsyn?

Hvert andet år. Anmeldt tilsyn

Løbende: Uanmeldte tilsyn/besøg

Hvordan fører vi tilsyn?

Vi fører tilsyn med vores dagtilbud på baggrund af det koncept, som Børne og Ungeudvalget har godkendt 7. marts 2023:

Koncept for pædagogisk tilsyn i Slagelse Kommunes dagtilbud

Anmeldt tilsyn

Et tilsyn indeholder observationer af pædagogisk praksis og af arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer. 

Hvordan laver vi observationer?

Observationerne laves af en pædagogisk konsulent, en leder fra et andet dagtilbud i kommunen, lederen og (dele af) personalegruppen i dagtilbuddet.

Vi bruger redskabet "KIDS" til at lave observationer. KIDS står for  "Kvalitetsudvikling I Daginstitutioner Slagelse".

KIDS - kvalitet i dagtilbud

KIDS er opbygget således, at man først overordnet set skal vurdere den pædagogiske kvalitet i forhold til følgende tre områder:

  • De fysiske omgivelser
  • Relationer
  • Leg og aktivitet

Herudover er der følgende seks områder, som man kan vælge også at have fokus på i tilsynet:

  • Demokrati og deltagelse
  • Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning
  • Selvet og kroppen
  • Kommunikation og sprog
  • Opmærksomhed
  • Socio-emotionel udvikling

I de tilsyn, som gennemføres i 2023 har vi valgt, at have særligt fokus på området 'Kommunikation og sprog'. 

Hvor lang tid varer observationerne?

Vi observerer over en 4 ugers periode, og observationerne samles i en fælles rapport.

Efter tilsynet

Med udgangspunkt i KIDS-målingen og de faglige drøftelser på dialogmødet udarbejdes konkrete udviklingspunkter for den kommende periode.

Referatet fra dialogmødet med udviklingspunkterne offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

For at synliggøre både kontrol og udviklingsperspektivet i det anmeldte tilsyn vil der pr 01.04.23 også blive offentliggjort den pædagogiske konsulents egen måling i den pågældende KIDS undersøgelse. Den samlede rapport understøtter det brede udviklingsperspektiv, mens den pædagogiske konsulents egen rapport vil være indikatoren på, om kvaliteten skaber bekymring.

Anmeldte tilsyn - januar 2024 til december 2025

Anmeldte tilsyn - december 2021-2023

Uanmeldte tilsyn

Vi laver uanmeldte tilsyn og besøg i dagtilbuddene både på baggrund af episoder og henvendelser, og for at dele viden og følge op på pædagogisk praksis.

Datoer over uanmeldte tilsyn

Tilsyn ifølge loven

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbuddene - ifølge Dagtilbudsloven (§5, §78 og §81).

Kommunalbestyrelsen har videregivet kompetencen til at føre tilsyn til Skole og Dagtilbud.